Sozluk Sitesi
  KIMYA SOZLUGU
 

KİMYA SOZLUGU

 
A
 
 
a priori (lat.)
öncül, önceden kabul edilen
 
abdomen
karın
 
aberration
sapma, sapınç
 
ablation
ısıçekim
 
abony
abanoz ağacı
 
abrasion
aşınma
 
abrasive
zımpara, taşlama malzemesi, aşındırıcı
 
absolute    
mutlak, salt
 
absolute alcohol
mutlak alkol
 
absolute humidity
mutlak nem
 
absolute temperature
mutlak sıcaklık
 
absolute zero
mutlak sıfır
 
absorbent
soğurucu, soğurgan
 
absorbtion
soğurma
 
absorbtion gasoline
soğurma benzini
 
absorbtion oil
soğurma yağı
 
absorbtion plant
soğurma ünitesi
 
abstract
       abstract of article
       abstract account
özet
makale özeti
hesap özeti
 
abstract
       abstract noun
soyut
soyut isim
 
abstraction
soyutlama
 
accelerator
hızlandırıcı
 
accumulate
birikme
 
accumulated
birikmiş
 
accumulation
birikim
 
accumulator
akü
 
accuracy
doğruluk
 
acid
asit
 
acid anhydride
asit anhidrit
 
acid sludge
asit çamuru
 
acid treating
asit işlemi
 
acid value
asit değeri
 
acidimetry
asidimetri, asitölçüm
 
actinium
aktinyum(Ac)
 
actinoid
aktinitler
 
activated
aktifleşmiş
 
 activated coal
aktif kömür
 
 activated complex
aktifleşmiş kompleks
 
activation
aktifleşme, aktivasyon
 
activation analysis
aktifleşme analizi/çözümlemesi
 
activation energy
aktifleşme enerjisi
 
activator
aktifleştirici
 
active
aktif
 
 active metals
aktif metaller
 
 active site
aktif nokta
 
activity
aktiflik
 
activity coefficient
aktiflik katsayısı
 
addition
katılma
 
 addition polymer
katılma polimeri
 
additive
katık
 
adhesion
yapışma
 
adhesive
yapıştırıcı, yapışkan
 
adiabatic
ısıgeçirmez
 
adsorbent
yüzetutan
 
adsorption    
adsorpsiyon, yüzetutma
 
 adsorption indicator
yüzetutma belirteci
 
aerate
havayla doyurma (sıvıyı)
 
aeresol
havada asıltı (katı veya sıvının havadaki dağılımı; sis, duman vs.)
 
aerobic
aerobik, havada yaşayan
 
aerogel
köpük (gazın katı veya sıvı içindeki dağılımı)
 
affinity
       reaction affinity
ilgi
tepkime ilgisi
 
agaphite (min)
agafit, şark firuzesi
 
agglomeration
aglomerasyon, toplaşım (sıvı içindeki kolloidal parçacıkların küre biçiminde kümeleşmesi)
 
aggregation
agregasyon, yığışım (çözelti içindeki parçacıkların küme oluşturması)
 
agitator
karıştırıcı
 
air
hava
 
      air sweetening
havayla tatlılaştırma
 
      air-blown asphalt
hava-şişirmeli asfalt
 
      air-condition
klima, hava-düzenleyici
 
     air-pollution
hava kirliliği
 
alcohol
alkol
 
aldehyde
aldehit
 
algae
yosun
 
algicide
yosunkıran (yosun yok etmek için suya katılan madde; örneğin bakır sülfat)
 
alkali
alkali, baz
 
 alkali treatment
alkali işlemi
 
 alkali wash
alkali yıkaması
 
alkalimetry
bazölçüm
 
alkaline
alkali
 
alkaline earth metals
toprak alkali metaller
 
alkaline metals
alkali metaller
 
alkyl-
alkil-
 
alkylation
alkilleme
 
allotrope
allotrop, ayrıbiçim
 
alloy
alaşım
 
alloy steel
alaşımlı çelik
 
alpha
alfa (a)
 
alpha decay
alfa bozunması
 
alpha particle
alfa taneciği (2He2+)
 
alpha rays
alfa ışınları
 
alum
şap
 
aluminum
alüminyum (Al)
 
amber
kehribar
 
americum
amerisyum (Am)
 
amide
amit
 
amination
aminleme
 
amine
amin
 
ammonia, anhydrous
amonyak,susuz
 
amorphous    
amorf, biçimsiz
 
amorphous solid
amorf katı
 
anaerobic
anaerobik, havasızyaşayan
 
analysis
analiz, çözümleme
 
analytic    
analitik, çözümsel
 
analytical chemistry
analitik kimya
 
angular
açısal
 
angular acceleriton
açısal ivme
 
angular velocity
açısal hız
 
anhydrous
susuz
 
anhydrous solution
susuz çözelti
 
anion
anyon, eksin
 
annealing
tavlama (cam veya metal)
 
anode
anot, artıuç
 
anodic coating
anodik kaplama
 
antenna
duyarga
 
anticlockwise
zıt saat yönü
 
anticoagulant
pıhtıönler
 
antifoam agent
köpük giderici
 
antifreeze
donönler
 
antiknock agent
vuruntu önleyici
 
antimatter
karşımadde
 
antimony
antimon (Sb)
 
antioxidant
oksitönler
 
antistatic agent
statik elektrik önleyici
 
antistripping agent
sıyırma önleyici
 
aperture
açıklık, aralık (optik sistemlerde ışığın geçmesine izin veren açıklık)
 
aqua regia(lat.)
kral suyu, altın suyu
 
aqueous
sulu
 
aqueous solution
sulu çözelti
 
arc furnace
ark fırını
 
area
meydan, saha
 
argon
argon (Ar)
 
argument
argüman; kanıt, delil
 
aroma
hoş koku
 
aromatic
aromatik
 
aromatic compounds
aromatik bileşikler
 
aromatization
aromatikleştirme
 
arrangement
düzenleme
 
arsenic
arsenik (As)
 
article
makale
 
artifical
yapay
 
artificial  intelligence
yapay zeka
 
artificial  respiration
yapay solunum
 
asbestos
amyant
 
ash
kül
 
asphalt (mineral pitch)
asfalt
 
asphalt cement
asfalt çimentosu
 
asphalt emulssion
asfalt sıvı asıltısı
 
asphalt flux
asfalt akısı
 
asphalt primer
asfalt altı
 
association
birleşme
 
astatine
astatin (At)
 
asymptote
asimtot, kavuşmaz
 
asymptotic
asimtotik, kavuşmaz gidiş
 
atmosphere
atmosfer
 
atmosphere, controlled
denetlenmiş atmosfer
 
atmospheric pollution
atmosfer kirliliği
 
atom
atom, öğecik
 
atomic energy
atom enerjisi
 
atomic fact
atom olgusu
 
atomic mass unit
atomik kütle birimi
 
atomic number
atom numarası
 
atomic structure
atom yapısı, öğecik yapısı
 
atomic theory
atom kuramı
 
atomic units
atom birimleri, öğeciksel birimler
 
atomic volume
atom hacmi
 
atomic weigth
atom ağırlığı
 
atomization
atomlaştırma, öğecikleşme
 
attraction
çekim
 
attractive
çekici
 
attribute
öznitelik, vasıf
 
aufbau    
katyapı
 
aufbau principle
katyapı ilkesi
 
austenite    
östenit (çeliğin bir bileşeni)
 
austenitic alloys
östenitik alaşımlar
 
autocatalysis
öztezleştirme, otokataliz
 
autofining
özgiderme (damıtıkları kükürtten ayıran işlem)
 
autoignition point
öztutuşma noktası
 
autoionization
öziyonlaşma
 
automatic control
özdenetim
 
automation
otomasyon
 
autooxidation
özyükseltgenme
 
auxilary
yardımcı
 
auxilary equipment
yardımcı donanım/teçhizat
 
Avagadro’s law
Avagadro yasası
 
average    
ortalama
 
average boiling point
ortalama kaynama noktası
 
aviation gasoline
uçak benzini
 
axial position
eksen konumu
 
axis
eksen
 
axis of symmetry
simetri ekseni
 
azeotrope
eşkaynar
 
azeotropic distillation
eşkaynar damıtma
 
azeotropic mixture
eşkaynar karışım
 
 B
 
 
back    
geri
 
back-bonding
geri bağlanma
 
background
arkaplan
 
background (chem.)    
zemindeğer
 
background radiation
zemindeğer ışıması
 
back-titration
geri titrasyon
 
bacteria
bakteri
 
bactericide
bakteri kıran
 
bacteriophage
bakteri yokedici
 
bacteriostat
bakteri önleyici
 
baking powder
kabartma tozu
 
balance
terazi
 
balancing
denkleştirme
 
band
bant, şerit
 
band spectrum
bant spektrumu
 
band-theory of metals
metallerin bant kuramı
 
bar magnet
çubuk mıknatıs
 
barier    
engel
 
barier height
engel yüksekliği
 
barion
baryon, ağırcık
 
barium
baryum (Ba)
 
barrel
fıçı, varil
 
base
     basic solution
     basic characters    
temel
temel çözüm
temel karakterler
 
base(chem.)
     basic solution    
baz
bazik çözelti
 
basic lining
bazik kaplama (fırının bazik bileşikler ile kaplaması)
 
basic oxide
bazik oksit
 
basic salt
bazik tuz
 
basic sediment
dip tortu
 
basicity
bazlık
 
battery    
pil, batarya
 
battery acid
batarya asiti
 
beaker
beher
 
beam
demet
 
beewax
balmumu
 
being
varlık
 
bending
eğilme
 
benefication
zenginleştirme
 
berkelium
berkelyum (Bk)
 
beryllium
berilyum (Be)
 
beta        
beta (β)
 
beta decay
beta bozunması
 
beta rays
beta ışınları
 
bi-
iki- (önek)
 
biatomic
ikiatomlu
 
bidentate
ikidişli
 
big-bang theory
büyük patlama kuramı
 
bile    
safra
 
bile pigments
safra boyarmaddeleri
 
bimetal
ikimetalli
 
bimolecular
iki moleküllü
 
binary 
ikili
 
binary compound
ikili bileşikler
 
binary hydrogen compounds
ikili hidrojen bileşikleri
 
binder
bağlayıcı
 
binding
bağlama , bağlam
 
binding energy
bağlama enerjisi
 
bio-
biyo-(öntakı)
 
biochemical oxygen demand (B.O.D)
biyolojik oksijen ihtiyacı
 
biochemistry
biyokimya
 
biocide
biyokıran
 
biodegradability
biyolojik bozunabilirlik
 
biophysics
biyofizik
 
biopolymer
biyopolimer
 
bisector(math)
açıortay
 
bismuth
bizmut (Bi)
 
bitter
acı tat
 
bituminous coal
taş kömürü
 
black
siyah, kara
 
black lead
siyah kurşun
 
black phosphorus
siyah fosfor
 
black plate
siyah saç
 
black soap
siyah sabun
 
black-body    
siyah cisim, karagövde
 
black-body radiation
siyah-cisim ışıması
 
black-powder
kara barut
 
blast-furnace
yüksek fırın,izabe fırın
 
bleach
ağartma(k)
 
bleaching agent
ağartıcı
 
blended fuel oil
harmanlanmış yağ yakıt
 
blending    
harmanlama
 
blending naphtha
inceltici nafta
 
blending value (antiknock)
harmanlayıcı değer (vuruntu önleyici)
 
block diagonalized matrices
blok köşegenlenmiş matris
 
blood
kan
 
blooming
çiçeklenme (bitkilerin)
 
blotting paper
kurutma kağıdı
 
blowpipe
hamlaç
 
boat form
kayık biçimi
 
body (bio)
beden
 
body (phys.)
cisim
 
body-centered cube
cisim merkezli küp, hacim merkezli küp
 
Bohr orbit
Bohr yörüngesi
 
Bohr radius
Bohr yarıçapı
 
boiler
kazan
 
boiler scale
kazan taşı (buhar kazanlarındaki tortu)
 
boiling
kaynama
 
boiling point
kaynama noktası
 
boiling range
kaynama aralığı
 
boiling-point elevation
kaynama noktası yükselmesi
 
bomb calorimeter
kalorimetre bombası, patlarlı ısıölçer
 
bond
bağ
 
bond angle
bağ açısı
 
bond axis
bağ ekseni
 
bond dissociation energy
bağ ayrışma enerjisi
 
bond length
bağ uzunluğu
 
bond order
bağ derecesi
 
bond polarity
bağ polarlığı
 
bond strength
bağ kuvveti
 
      double bond
çift bağ
 
bonding
bağlanma
 
bonding orbital
bağ orbitali
 
bonding pair
bağ çifti
 
bone
kemik
 
bone-black
hayvan kömürü
 
boron
bor (B)
 
bottle
şişe
 
bottled gas
şişelenmiş gaz
 
bottoms
dip tortu (kabın dibinde toplanan sıvı)
 
boundary    
sınır, çeper
 
boundary layer
sınır tabakası
 
branched carbon chain
dallanmış karbon zinciri
 
branching    
dallanma
 
branching process
dallanma süreci
 
branching ratio
dallanma oranı
 
brass
pirinç(alaşım)
 
breating
nefeslendirme (depolama tanklarındaki gaz haraketi)
 
brick
tuğla
 
bridged
köprülü
 
bridging ligand
köprü ligant
 
bright stock
parlak stok ( yüksek viskoziteli yağlama yağı)
 
brine
tuzlu su (okyanus, göl, yeraltı suları vs)
 
brittle
kırılgan
 
brittle material
kırılgan malzeme
 
brittleness
kırılganlık
 
broadening
genişleme, enlenme
 
bromine    
brom (Br)
 
bromine number
brom sayısı (malzemedeki çift bağ yüzdesini belirten sayı)
 
bronze
tunç (alaşım)
 
Brownian movement
Brown hareketi
 
bubble
kabarcık
 
bubble chamber
kabarcık odası
 
bubble point
kabarcıklanma noktası
 
buffer
tampon
 
buffer capacity
tampon kapasitesi
 
buffer solution
tampon çözelti
 
bulk
yığın
 
bulk concentration
yığın derişimi
 
bulk density
yığın yoğunluğu
 
bulk polymerization
yığın polimerizasyonu
 
bumping
darbe (su içeren petrol ürününün kaynama sırasında kabın duvarına yaptığı vuruntu)
 
burette
büret, damlaç
 
burner
     Bunsen burner
bek
Bunsen beki
 
butter
tereyağı
 
by-product
yan ürün
C
 
cadmium
kadmiyum (Cd)
cage
kafes
calcium
kalsiyum (Ca)
calibration
ayarlama
californium
kaliforniyum (Cf)
calorie
     daily caloric need
kalori ( 1 gr suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı)
günlük kalori ihtiyacı
calorimeter
kalorimetre, ısıölçer
calsium carbide
karpit, kalsiyum karbür (CaC2)
camphor
kafur
cap
başlık, şapka
capacitance (elec.)
sığalık
capacity
sığa, kapasite
capillarity
kılcallık
capillary
kılcal
capillary tube
kılcal boru
capped octahedron
başlıklı sekizyüzlü
capped square antiprism
başlıklı kare antiprizma
capped trigonal prism
başlıklı üçgen prizma
capture of electron
elektron yakalaması
carbide    
karbür (C4-), bak. calsium carbide
carbide lamp
karpit lambası
carbon    
karbon (C)
carbon black
karbon siyahı
carbon dioxide
karbon dioksit
carbon monokside
karbon monoksit
carbonization
koklaştırma
carburation
karbürleştirme
cardboard
mukavva
Carnot cycle
Carnot çevrimi
carrier
taşıyıcı
casting
döküm
cast-iron
dökme demir
catalist
katalizör, tezgen
catalist poisoning
katalizör zehirlenmesi, tezgen ağılanması
catalysis
kataliz, tezleştirme
catalytic
katalitik, tezgenli
catalytic cracking
katalitik kırma, tezgenli kırma
catalytic reaction
katalitik tepkime, tezgenli tepkime
catalyze
katalizleme(k), tezgenleme(k)
cathode
katot, eksiuç
cation
katyon
cation analysis
katyon analizi
caustic
kostik
causting lime
sönmüş kireç
cauterize(v)
dağlamak
cauterized(adj)
dağlanmış
cavity
kovuk
cell
hücre, gözcük
cement
çimento
center
merkez
center of gravity
ağırlık merkezi
center of mass
kütle merkezi
centrifuge
     ultracentrifuge
santrifüj, merkezkaç
ultrasantrifüj, üstmerkezkaç
chain
zincir
chain fission reaction
zincir bölünme tepkimesi
chain formation
zincir oluşumu
chain reaction
zincirleme tepkime
chair form
sandalye şekli
chalk
tebeşir
change of state
hal değişimi
chapter
bölüm(kitapta)
characteristic
karakteristik, özgü, özgelik
charcoal
odunkömürü
charge
yük
charge density
yük yoğunluğu
charge transfer
yük aktarımı
chelate
şelat
chelation
şelatlaşma
chemical-
kimyasal-
chemical bond
kimyasal bağ
chemical change
kimyasal değişim
chemical equilibrium
kimyasal denge
chemical manure
kimyasal gübre
chemical property
kimyasal özellik
chemical shift
kimyasal kayma
chemical substance
kimyasal madde
chemiluminescence
kimyasal ışıldama
chemisorption
kimyasal tutunma, kimyasal yüzerme
chemist
kimyacı
chemistry
kimya
chiral
kiral
circularity
döngüsellik
circulation
dolaşım
circumstance
     according to circumstance
durum, ahval
duruma göre
clamp
kıskaç
class
sınıf
classification
sınıflandırma
clathrate compound
kafes bileşikleri
clay
     Attapulgus clay
kil
Attapulgus kili
cleavage
yarılma
cleavage plane
yarılma düzlemi
clockwise
saat yönü
closed shell
dolu kabuk
close-packing
close-packed structure
sık istiflenme
sık istiflenmiş yapı
cloud chamber
sis odası
cluster compound
küme bileşiği
coagulation
pıhtılaşma
coal
kömür
cock
meşe mantarı; mantar tıpa
coding
kodlama
coefficient
katsayı
cognitive
bilişsel
coherent light
eşevreli ışık
cohesion
içyapışkanlık
coke
kok
coking
koklaştırma
cold
soğuk
colimated light
paralelleştirilmiş ışık
colleaque
meslektaş
collector
toplayıcı
collimate
paralel yapma
collimator
paralelleştirici (ışığı)
collision
çarpışma
color film
renkli film
color harmony
renk ahengi
color, colour
      dominant color
      local color
      multi-coloured
renk
baskın renk
yerel renkler
çok renkli
color-blindness
renk körlüğü
coloredness
renklilik
colorimeter
renkölçer
colorimetry
renkölçüm, renkölçme
colorlessness
renksizlik
colourness
renksiz
column
sütun, kolon
combination
birleşme
combustible gas
yanıcı gaz
combustion
yanma
combustion products
yanma ürünleri
common ion effect
ortak iyon etkisi
comparison
karşılaştırma, mukayese
compatibility
bağdaşıklık, uyuşma
compatible
bağdaşık
compile
derleme
compiler
derleyici
complement
tamamlayan
complementary color
tamamlayıcı renk
component
bileşen
composite
karma
composition
bileşim
compound
bileşik
compressed gas
sıkıştırılmış gaz
compressibility
sıkıştırılabilirlik
Compton effect
Compton etkisi
computer
bilgisayar
concantrate
deriştirme
concantrated
derişik
concentration
derişim
concept
kavram
conclusion
sonuç
concrete
somut
concrete(chem.)
beton
condensation
yoğunlaşma
condensation point
yoğunlaşma noktası
condenser
yoğunlaştırıcı
condition    
     sufficient condition
     necessary condition
şart
yeterli şartlar
gerekli şartlar
conductance
iletme
conduction
iletim
conductivity
iletkenlik
conductor
iletken
configuration
düzenlenme biçimi
conservation of energy
enerji korunumu
consistence
kıvam
consistency
kıvamlılık
container
kap
contamination
safsızlık
contemporary
çağdaş
content
içerik
contents
içindekiler
context
bağlam
continuous spectrum
sürekli spektrum
continuum light source
sürekli ışık kaynağı
control
denetleme
controversial point
tartışmalı nokta
cooling
soğuma
copper
bakır (Cu)
core
nüve
core structure
nüve yapısı
cork oak
mantar meşesi
corkscrew
mantar burgusu, tirbuşon
corky layer
mantar tabakası
coupling constant
eşleşme sabiti
coustic soda
kostik soda, (sodyum hidroksit)
critacal mass
kritik kütle
critacal point
kritik nokta
criterion
ölçüt, kıstas, kriter
critical
kritik
critical pressure
kritik basınç
critical temperature
kritik sıcaklık
cross-section
çapraz kesit, kesit alan
crown-ether
taç-eter
crucible
kroze
crude
ham
crude oil
ham petrol
crystal
kristal, billur, kırılca
crystal defect
kristal kusuru, kırılca gediği
crystal field
kristal alan
crystal growth
kristal büyümesi
crystalline
kristalin, billuri
crystallography
kristalografi
cube
küp
cube root
küp kök
cube-sugar
kesme şeker
cultivated mushroom
kültür mantarı
cumulative
birikmiş, toplanmış
current
akım, cereyan
current density
akım yoğunluğu
curve
eğri
cuvette
banyo teknesi, küvet
cycle
çevrim, dönü
cycle time
çevrim süresi, dönü süresi
cyclic
dönül, siklik, dolam
cyclic molecules
dönül moleküller, dolamlılar
cyclic operation    
dönül işlem
cyclic process
çevrimsel süreç
cyclotron
siklotron
       
 
D
 
data
veriler
datum
veri
decay(nuclear)
bozunma
decomposition
bozunma
deconstruction
yapıbozum
dedection limit
tayin sınırı
dedector
dedektör, bulucu
deduction
çıkarım
deep    
derin
deep structure
derin yapı
deep-freeze
derin dondurucu
defect
kusur
defining characteristics
tanımlayıcı özellik
definite proportions law
belirli oranlar kanunu
definition
tanım, tarif
degeneracy
eşenerjilik
degeneration
yozlaşma
degree of freedom
serbestlik derecesi
delta
delta (d)
denominator (math.)
payda
dense
yoğun
density
yoğunluk
department
     chemical department
bölüm
kimya bölümü
derivative
türev
design
tasarım
detergent
deterjan, ağartıcı
determinant
determinant, belirtken
development
kalkınma, inkişaf
dew point
çiğlenme noktası
dextrorotatory
sağa çeviren
diagonal
köşegen
diagonalization
köşegenleştirme
diagram
diyagram, çizge
dictionary
sözlük, lūgat
diffraction
kırınım
diffusion
difüzyon, yayınım
diluent
seyreltici
dilute
seyreltik
dimension
boyut
dinamic
dinamik
dipole
iki kutuplu, dipol
direct
doğrudan
direction
yön, doğrultu
discharge
boşaltma
discharge
boşalım
discontinuity
kesintililik
discourse
söylem
discovery
keşif
disharge coefficient
boşaltma katsayısı
dislocation
çıkık
dispersion
dağılım,  serpinti
dissociation
ayrışma
dissolution
çözünme
dissolve
çözme
distance
mesafe
distillate
damıtılan, damıtma ürünü
distillation
     fractional distillation
damıtma
ayırımsal damıtma
distilled water
damıtık su, saf su
distinction
ayırım
distortion
tahrifat, yamultma
diverge
ıraksama(k)
divergence
ıraksama
divergent
ıraksak
divergent lense
ıraksak mercek
divergent series
ıraksak seriler
dodecahedron
onikiyüzlü
donor   
verici
donor number
verici sayısı
dopping
katkılama
Doppler broadening
Doppler genişlemesi
dose
doz
double
çift
double bond
çift bağ
double-figure
çift rakam
doublet
ikili
drainage
direnaj, akaçlama, (fazla suları akıtma)
draining basin
iskan havzası
drier
kurutucu
drug    
ilaç
drug design
ilaç tasarımı
dry
kuru
drying-oven
etüv
dye
kumaş boyası
dyestaff
boya eczası
E
 
earth
yer, yer kabuğu
echo
yankı, akis
eclipsed
çakışık
effect
etki, tesir
effective    
etkin
effective nuclear charge
etkin çekirdek yükü
efficiency
randıman
efflorescence
çiçeklenme (minerallerin)
effusion
efüzyon, sızınım
eigenfunction
özfonksiyon
elastic
esnek
elasticity
esneklik, elastikiyet
elecromagnetic theory
elektromanyetik kuram, kıvılmıknatıs kuramı
electric field
elektrik alan
electrical charge
elektrik yükü, kıvıl yük
electricity
elektrik, kıvıllık
electrification
elektrifikasyon, kıvıllandırma
electrify
elektriklendirmek, kıvıllandırmak
electrochemistry
elektrokimya, kıvılkimya
electrode
elektrot, kıvıluç
electrodynamics
elektrodinamik, kıvıldevimbilim
electrolysis
elektroliz, kıvılkesim
electrolyte
elektrolit, kıvılkesilgen
electrolytic solution
elektrolit çözeltisi
electromagnetism
elektromanyetizm, kıvılmıknatıslık
electromotor force
elektromotor kuvvet, kıvıliter kuvvet
electron        
elektron, eksicik
electron affinity
elektron ilgisi
electron transport process
elektron taşınım süreci
electronegativity
elektronegatiflik, eksiçekerlik
electroplating
elektrokaplama
electrostatics
elektrostatik, kıvıldinimbilim
element
element, öğe
elemental analysis
element analizi
elementary particles
temel tanecikler
elimination
ayrılma
elimination
bertaraf etme, eleme
emerald
zümrüt
empiric
denel, tecrübi
emptiness
boşluk
empty
boş
enamel
mine, dişminesi
enamel
emaye
endothermic
ısıalan
energy
enerji, erke
energy level
enerji düzeyi
energy transfer
enerji aktarımı, erke atlaması
energy-gap
enerji aralığı
environment
çevre
environmental chemistry
çevre kimyası
environmental pollution
çevre kirliliği
enzyme
enzim, özgen
epsilon
epsilon(ε)
equation
     equation of state
denklem
hal denklemi
equatorial position
ekvator konumu
equilibrium
denge
equipment
teçhizat, donanım
equivalence point
eşdeğerlik noktası
equivalent    
eşdeğer
equivalent gram
eşdeğer gram
equivalent mass
eşdeğer kütle
equivalent proportion law
eşdeğer oranlar kanunu
essence
öz
essence(chem.)
esans
eta
eta(η)
evaluation
     desktop evaluation
değerlendirme
masaüstü değerlendirmesi
evaporation
buharlaştırma
evaporator
buharlaştırıcı, tephir kazanı
even nuclei
çift çekirdekler
evidence
delil, kanıt
exact differantial
tam diferansiyel
examination
inceleme
excite    
uyarma
excited electron
uyarılmış elektron
excited state
uyarılmış hal
exclusion principle
dışarlama ilkesi
exercises
alıştırmalar
exitation
uyarılma
exothermic
ısıveren
expansion
genleşme
experience
deneyim
experiment
deney
experimental error
deneysel hata
expert
uzman
explanation
açıklama
explosion
patlama
explosives
patlayıcılar
exponential
üstel
exposition
sergileme
external world
dış dünya
extinction coefficient
sönümleme katsayısı
extract
özüt, ekstrat
extraction
özütleme, ekstraksiyon
extreme
aşırı
F
 
fabric
kumaş
face-centred unit cell
yüzey merkezli birim hücre
fatique of metal
metal yorgunluğu
fatty acid
yağ asidi
fatty substance
yağlı maddeler
feed
besleme
feedback
geribesleme
Fermi level
Fermi düzeyi
fertilizer
suni gübre
fibre, fiber
lif
fibres
elyaf (lifin çoğulu)
field
alan
figuration
şekillendirme
figure
     geometrical figure
şekil
geometrik şekiller
fill
doldurma
filler
dolgu
filter
süzgeç
filter-paper
süzgeç kağıdı
filtrate
süzüntü
filtration
süzme
fine    
ince
fine-structure ince-yapı
finishing
apreleme(tekstil)
finite
sonlu
fire
ateş
fire-brick ateş tuğlası
fixation
tespit (boyacılık)
fixative
tespit maddesi
flame
alev
flament
fitil
flammable
alev alıcı
flavorous
lezzetli
flavour
lezzet
flavouring
lezzetlendirici
flavourless
lezzetsiz
flexibility
bükülebilirlik
flint
çakmaktaşı
fluid
akışkan
fluidity
akışkanlık
fluorescence
floresans, ışınırlık
fluorescent
floresan, ışınır
flux
akı
foam
köpük
focus
odak
focussing
odaklamak
fog
sis 
foil
folyo
forbidden    
yasak, izinsiz
forbidden transition yasak geçiş
force
          centrifugal force
kuvvet
merkezkaç kuvvet
force constant kuvvet sabiti
form
biçim
formation
oluşum
free
serbest
free energy
serbest enerji
free radical
serbest radikal
freezing    
donma
freezing-point depression donma noktası alçalması
frequency
frekans, sıksayı
friction    
sürtünme
friction coefficient sürtünme katsayısı
frontier orbitals
hudut orbitalleri
fuel
yakıt
fugni(lat)
mantarlar
fume
is
function
fonksiyon, işlev
fundamental unit
temel birim
fungiform
mantarbiçim
fungoid
mantarsı
fungus (lat)
mantar (bot.)
funnel
huni
furnace
fırın
 
  G
 
gamma gama
gap aralık
gasoline benzin
geminal ikiz
generator üreteç
genesis of the elements elementlerin yaratılışı
glass
         watch glass
cam
saat camı
glassy camsı
glase
sır
glazing sırlama (seramik)
glue tutkal, zamk
goggles koruyucu gözlük
gold
altın (Au)
grade cins; sınıf
grafting aşılama (polimer)
grain zerre, tane
granul zerrecik,tanecik
graphic grafik
graudated cylinder
mezür, ölçü kabı
gravity yerçekimi
grease makine yağı
greenhouse sera, limonluk
greenhouse effect sera etkisi
ground state temel hal
group grup
grow büyüme
guest konak
guide kılavuz
gypsum alçıtaşı
gyromagnetic ratio dönermıknatıslık oranı
gyroscope jiroskop
      H  
half-life
yarıömür
hamiltonian operator
hamilton işlemcisi
hammered iron
dövme demir
hammering
dövme
hard acid
sert asit
hard water
sert su
hardening
sertleştirme
hardness
sertlik
hardware
donanım
harmony
ahenk
heat
ısı
heater
ısıtıcı
heavy metals
ağır metaller
heavy water
ağır su (D2O)
henna
kına
hepta (Lat.)
yedi
herbicide
ot öldürücü
heterogeneous
heterojen, çoktürlü
heteronuclear
farkı çekirdekli
highest order rotation axis
en yüksek dereceli dönme ekseni
high-tech
ileri teknoloji
hollow
oyuk
hollow cathode lamb
oyuk katot lambası
homogeneous
homojen, tektürlü
homonuclear
aynıçekirdekli, eşöğecikli
hood
çekerocak
hops
şerbetçiotu
horizontal
yatay
horsepower
beygirgücü
host
konuk
host-guest compounds
konuk-konak bileşikleri
humidity
nem, nemlilik
Hückel approximation
Hückel yaklaşımı
hybrid
melez
hybrid orbital
melez orbital
hybridization
melezleşme
hydration
hidrasyon, susarılım
hydrogen burning
hidrojen yanması
hydrolysis
hidroliz, suylakesim
hydrophile
hidrofil, susever
hygiene
sağlık bilgisi, hijyen
hygrometer
nemölçer
hygroscopic
nem çekici
hypefine structure
ince yapı
hypotetical
varsayımsal, farazi
hypothesis
varsayım, faraziye
I
 
ice
buz
identify
özdeşleşme
identity
özdeşlik
identity operation
özdeşlik işlemi
ignition
ateşleme
ignition point
ateşleme noktası
illuminant
aydınlatıcı
illumination
aydınlatma
image
görüntü, imge
imitation
taklit
immersion
daldırma
immiscible
karışmayan
immunity
bağışıklık
impact
vuruş, vurma
impermeable
geçirmez
improper rotation
yansımalı dönme
inactivation
etkinsizleştirme
inactive
etkisiz
incandestence
akkor
incendiary
yakıcı
inclusion compound
kuşatan bileşik
incompressibility
sıkıştırılamazlık
incompressible volume
sıkıştırılmaz hacim
increasing
artma
increment
çoğalma
index
dizin
indicator
indikatör, belirteç
indigo blue
çivit macisi
indirect effect
dolaylı etki
induction
tümevarım (felsefe)
ineffective
etkin olmayan
inefficiency
etkisizlik
 inert inert, âtıl
inert pair effect
âtıl çift etkisi
infinite
sonsuz
infinitesimal
sonsuz küçük
inflammable
tutuşan, alev alan
influence
tesir
information
bilgi, malumat
infrared
kızılaltı, kızılötesi
inharmonious
ahenksiz
initiator
başlatıcı
injection
iğne yapma, enjeksiyon (tıp)
ink
mürekkep
inner-sphere reaction
iç-küre tepkimeleri
in-plane vibration
düzlem-içi titreşim
input
girdi
insecticide
böcek öldürücü
instant
an, lâhza
instruction
talimat
instruction manual
talimat kitabı / el kitabı
instrument
alet, cihaz
insulator(elek.)
yalıtkan, izolatör
integral
integral, tümlenik
integration
bütünleşme
interaction
     van der Waals interaction
etkileşim
van der Waals etkileşimi
interface
arayüz
interfacial tension
yüzeylerarası gerilim
interference
girişim
interferometer
girişimölçer, interferometre
intermediate
araürün
intermolecular attraction
moleküllerarası çekim
internal conversion
iç dönüşüm
interpretation
yorum
intersection
arakesit
intrinsic
özgün, hakiki
intrinsic semiconductor
öz yarıiletken
introduction
giriş
invariant
değişmez
invent
icat etme(k)
invention
icat
inventor
mucit, icat eden
inversion
evrilme, inversiyon
inversion center
evrilme merkezi
investigation
araştırma
investigation
inceleme, araştırma
ion
iyon, yükün
ionic
iyonik, yükünsel
ionic strength
iyon şiddeti
ionization
iyonlaşma
ionized atom
iyonlaşmış atom
iron
demir (Fe)
irreducible representation
indirgenemez temsil
irreversible
tersinmez ·
isobar
izobar, eşbasınç eğrisi
isochrone
eşhacim, eşoylum eğrisi
isolate
yalıtma, tecrit etme
isolated system
yalıtılmış sistem
isolation
yalıtım, tecrit
isolator
yalıtkan, tecrit eden
isomer
izomer, eşiz
isomerization
izomerizasyon, eşizlenme
isotherm
izoterm, eşsıcaklık eğrisi
isotope
izotop, yerdeş
isotropic
eşyönlü
      J  
jade
yeşim
juice
özsu, usare
 K
 
kingdom
     animal kingdom
alem
hayvanlar alemi
knead
yoğurma
knock
vurma
 L
 
labeling
etiketleme
laboratory
laboratuvar
lacquer
doğal vernik
lame
lam
lamelle
lamel
lattice
örgü ·
lattice points
örgü noktaları
laudanum
afyon ruhu, afyon tentürü
law
yasa
layer
tabaka, katman
leaching
yıkayarak uzaklaştırma
lead
kurşun (Pb)
lead poisoning
kurşun zehirlenmesi
leather
meşin, kösele, tabaklanmış deri
leaving group
ayrılan grup
lenght
uzunluk
lens
mercek
level
düzey
leveling effect
düzeyleme etkisi
levorotatory
sola çeviren
library
kütüphane
licence
lisans, yüksekokul diploması
ligand field splitting
ligant alan yarılması
lignite (brown coal)
linyit
 lime
          causting lime
kireç
sönmüş kireç
lime stone kireç taşı
limited
sınırlı, mahdut
limiting angle
sınır açısı
limiting conductivity
sınır iletkenlik
limiting curve
sınırlayıcı eğri
line spectrum
hat (çizgi) spektrumu
linear
doğrusal
linear-combination
doğrusal bileşim
lipid
yağ (polar olmayan organik çözücülerde çözünen)
liquefaction
sıvılaşma süreci, sıvılaşma eğilimi
liquefaction
sıvılaştırma
liquefy
sıvılaşma(k), sıvılaştırma(k)
liquescent
sıvılaşmış
liqufier
sıvılaşma
liquid
sıvı
liquid crystal
sıvı kristal
liquid fuel
akaryakıt
list
liste
literature
edebiyat
literature
literatür, basılmış maddeler (broşür, genelge vs)
litmus-paper
turnusol kağıdı
loading
yükleme
local
yerel
lone-pair
yalın çift
longitudinal
boylamasına
low pressure
alçak basınç
lubricant
yağlayıcı
lumber
kereste
lung
akciğer
M
 
machine
makine
magnet
mıknatıs
magnetic field
manyetik alan
magnetic polarization
manyetik kutuplanma
magnetisation
mıknatıslama
magnetochemistry
mıknatıs kimyası
magnitude
büyüklük
main group elements
temel/baş grup elementleri
manual
el ile yapılan
manure
gübre
manuscript
el ile yazılmış metin
marble
mermer
margarin
katıyağ
mass
kütle
mass conconservation law
kütle korunum kanunu
mass number
kütle numarası
mass percent
kütle yüzdesi
mass-energy equivalence
kütle-enerji eşdeğerliği
material
malzeme
matter
madde
maximum
en büyük, azami
mean-free-path