Sozluk Sitesi
  KARDIYOLOJI SOZLUGU
 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

A

abdomen karın

abdominal karın

abdominokardiyak refleks karın-yürek refleksi

aberan sapmış

aberan iletim sapmış ileti

aberasyon sapma

abetalipoproteinemi

ablasyon yokedim

abondan aşırı, çok fazla, bol

absolut tam, mutlak

absolut refrakter periyot mutlak duyarsız dönem

absorpsiyon emilim, soğurma

abstinans yoksunluk

adale kas

adaptasyon 1.uyum 2.uyarlama

adaptif uyarlayıcı

adaptör uyarlayıcı

adenokarsinom kötücül bez uru

adenom iyicil bez uru

adenomatöz

adenomegali beze büyümesi

adenopati bez hastalığı

adenozin

adenozin trifosfat

adenozin trifosfataz

adezif yapışkan, yapışan

adezyon yapışma, bitişme

adipöz doku yağ dokusu

adjuvan yardımcı

adolesan ergen

adolesans ergenlik

adrenal bez böbreküstü bezi

adrenalin

adrenerjik

adsorban yüzeren

adsorpsiyon yüzerme

adventisya dış zar, dış katman

advers yan, ters, istenmeyen

advers etki yan etki

aerob havacıl

aerobik havacıl

aerofaji hava yutma

afaji yutamama

afazi konuşamama

afebril ateşsiz

aferent getirgen

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

2

afinite çekim

afoni ses yitimi

afterload

agenezi oluşmama, yokluk, gelişmezlik

aglütinasyon kümeleşme

agoni can çekişme

agonist benzer etkili

agregan kümeleştirici

agregat küme

agresif 1. saldırgan 2. yayılgan

artyük

hava yolu aygıtı

aliasing

alimentasyon beslenme, gıda verme

alkaloz

alkol

alkolik alkol bağımlısı

alkolizm alkol bağımlılığı

allogreft eş tür doku, homogreft

alternan değişimli

alternan akım

alternatif seçenekli, seçenek

alveol hava kesesi

alveoler

amarozis körlük

amarozis fugaks geçici körlük

ambulans cankurtaran

ambulatuvar ayaktan, günübirlik

amfizem

amiloidoz

amiyodaron

amiyotrofi kas erimesi

amnezi bellek yitimi

amorf şekilsiz

ampirik deneyimsel

ampiyem irin birikimi

amplitüt genlik

ampütasyon uç kesimi

anabolik yapımsal

anabolizma yapım

anaerobik oksijensiz, havasız

anafilaksi

anafilaktik

anakrot çentik çıkan kolda çentik

anakrot nabız çentikli nabız

analeptik güçlendirici

analitik çözümleyici, çözümsel

analiz çözümleme

görüntü kayması

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

5

antibiyotik

antidepresan çökkünlük giderici

antidiüretik

antidiyabetik

antidiyareik sürgünkeser

antidot panzehir

antiemetik kusmakeser

antienfektif bulaşıkeser

antienflamatuvar yangı giderici

antihipertansif tansiyon ilacı

antijen

antikoagülan pıhtıönler

antikolinerjik

antikonvülsif nöbet önleyici

antikor

antioksidan

antipiretik ateş düşürücü

antiproliferatif çoğalım önleyici

antiseptik mikropkıran

antitrombotik

anüler halkamsı, halka şeklinde

anülüs halka

anüri idrar yokluğu

aort ana atardamar

aort koarktasyonu

aortik rut aort kökü

aortokoroner baypas aortokoroner köprüleme

apandis kör boşluk

aparey aygıt

apatetik duyarsız, kayıtsız

apati kayıtsızlık

apeks tepe

apikal tepeye ait

aplastik gelişmemiş

aplazi gelişmezlik

aplikasyon yüzeysel uygulama

apne soluk durması

apolipoprotein

apopleksi kanagan

apoptoz programlanmış hücre ölümü

apse irin kesesi

araşidonik asit

aritmi ritim düzensizliği

arjinin

arrest durma

artefakt görüntübozan

arter atardamar

arteriyol atardamarcık

artifisiyel yapay

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

6

artrit eklem yangısı

asemptomatik belirtisiz, belirtivermez

asendan çıkan

asenkron eşzamanlı olmayan

asetilkolin

asfiksi havasız kalma

asidite asitlik

asidoz

asimilasyon özümleme

asinerji eş etkimesizlik

asit

asit-baz dengesi

asiyanotik morarmamış

aspirasyon emme, somurma

aspleni dalak yokluğu

assisted device

assit karında sıvı birikimi

asteni güç yitimi

astenik gücü yitik

astım yelpik

ataksi sarsaklama

atelektazi

atenüasyon zayıflama, zayıflatma, azalma, azaltma

aterektomi

aterojen

aterom

ateroskleroz damar sertliği

atipik örnek dışı, tipsiz

atoni gergi yitimi

atonik

atopi

atopik

atrezi 1. doğuştan tıkanıklık, 2. doğuştan gelişmezlik

atriyal kulakçığa ait

atriyal fibrilasyon

atriyal flatter

atriyal natriüretik hormon

atriyal natriüretik peptit

atriyal septal defekt

atriyal situs kulakçık konumu

atriyoventriküler disosiyasyon kulakçık-karıncık uyumsuzluğu

atriyoventriküler düğüm kulakçık-karıncık düğümü

atriyoventriküler kavşak kulakçık-karıncık kavşağı

atriyum kulakçık

atrofi körelme

atrofik körelmiş

atropin

avantaj yarar, üstünlük

avasküler damarsız

destekleyici aygıt

B

backscatter

bağırsak

bakterisit bakterikıran

bakteriüri bakterili işeme

bakteriyel

bakteriyemi

bakteriyostatik bakterisavar

balans denge

balotman bıngıldama

bant şerit

bar çubuk

bariyer engel

barorefleks basınç tepkesi

geri saçılım

1. temel çizgi 2. başlangıç

iyi huylu, iyicil, selim

yanlı

köprü

bruit

bukkal yanak içi

uğultu

yakalama

tambakım

saat ibresi yönünde

çomaklaşma

katsayı

sargı

güven aralığı

düzeltilmiş

saat ibresi tersi yönünde

eşleşme

çaprazlama

kesitsel

özgeçmiş

eğri

kesim

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

9

dekat onyıl

dekompansasyon dengelenememe, ödünleyememe

dekompanse dengelenememiş, ödünlenememiş

dekompresyon basınç giderme

dekonjestan

dekreşendo şiddeti azalan

dekstrokardi sağda yürek

dekstroz

dekübitus yatar durumda

dekübitus ülseri yatak yarası

deliriyum çıldırma

demans bunama

demarkasyon sınır çizgisi

demografik kişisel bilgiler

demonstrasyon gösterme, görsel anlatım

demonstratif tanıtıcı

denatürasyon bozunma

denatüre bozunmuş

denervasyon sinirsizleştirme

deontoloji davranış kuralları bilimi

departman 1. bölüm 2. ana bilim dalı

deplesyon tükenme

depo

depolarizasyon kutupsuzlaştırma, kutupsuzlaşma

depresan baskılayıcı

depresif çökkün

depresyon çökkünlük, çöküntü

derivasyon türev

derivatif türemiş

desatüre yoğunluğu azalmış

deselerasyon yavaşlama

desendan inen

desensitizasyon duyarsızlaşma, duyarsızlaştırma

destrüksiyon yıkım

destrüktif yıkıcı

deşarj boşalım

detay ayrıntı

determinan belirleyici

determinasyon belirleme

deviyasyon sapma

dezavantaj zarar

dezenfektan mikropsuzlaştıran

dezoryantasyon yönelim kaybı

diabetes mellitus

difazik iki evreli

diferansiyasyon farklılaşma

diferansiye farklılaşmış

diferansiyel siyanoz

difüz yaygın

şeker hastalığı

disposable

disritmi ritim bozukluğu

distal uç, uzak

distansiyon gerginlik, şişkinlik

distoni gergi bozukluğu

distres sıkıntılı, sıkıntı

distribüsyon dağılım, dağıtım

distrofi büyüme bozukluğu

diüretik idrar söktürücü

diürez idrar atımı

divalan iki değerli

divertikül cepçik

diyabet şeker hastalığı

diyabetik şeker hastası

diyaforez terleme

kullanat, tek kullanımlık

down-regulation

doz

dozaj dozlama

dozimetre ışınölçer

dren akıtaç

drenaj boşaltma

dual ikili

duble çift

duodenal

duodenum onikiparmak bağırsağı

duplikasyon ikileme, çiftlenme

azaltarak düzenleme

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

12

ekimotik morartan

ekimoz morartı

ekip takım

ekipman donanım

ekivalan eşdeğerlik

eklampsi gebelik nöbeti, gebelik bastısı

eko yankı

ekojen yankı veren

ekojenite yankısallık

ekokardiyograf

ekokardiyografi

ekokardiyogram

eksantrik uçrak, dış merkezli

eksaserbasyon alevlenme

eksfoliyatif soyulgan

ekshalasyon soluk verme

eksitabilite uyarılabilirlik

eksitasyon uyarma

eksite etmek uyarmak

eksitus ölüm

eksize etmek kesip çıkarmak

eksizyon kesip çıkarma

ekskresyon boşaltım

eksoftalmi börtlek göz

eksojen dışsal, dışkaynaklı

ekspanse olmak genişlemek

ekspansiyon genişleme

ekspektoran balgam söktürücü

ekspektorasyon balgam çıkarma

eksperimental deneysel

ekspirasyon soluk verme

ekspiriyum solukverim

eksplorasyon açincele

eksploratuvar inceleyici

ekspozisyon sergileme, sergi

ekspresyon dışavurum

ekspulsiyon dışarı itme

ekstansiyon genişleme

ekstansör açan, geren

ekstansif yaygın

eksteriyor dış

eksternal dış, dışsal

ekstirpasyon tümüyle çıkarmak

ekstrakorporal beden dışı

ekstraksiyon 1.çekçıkar 2. özütleme

ekstraksiyon çekçıkarım, çıkarım

ekstramüral duvar dışı

ekstraselüler hücre dışı

ekstrasistol erken vuru

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

13

ekstravazasyon damardışısızma

ekstraversiyon dışa dönüklük

ekstravert dışa dönük

ekstre öz, özüt

ekstrem aşırı, uç

ekstremite üye (uzuv)

ekstrensek dışsal

ekstübasyon boru çıkarımı

eksüda yangı sıvısı

eksüdasyon yangı sıvısı sızımı

ektazi genişleme

ektoderm dış deri

ektopi yerdışılık

ektopik yerdışı

ektropiyon dışa katlanım

ekzantem döküntü

ekzojen dışsal

ekzokrin dış salgı

ekzositoz göze dışına çıkma, çıkıntı

ekzoterik dışsal

ekzotoksin dışzehir, dışağı

elastik esnek

elastisite esneklik

elefantiyazis fil hastalığı

elektif 1.seçici, seçmeli 2. istemli

elektriksel alternans elektriksel değişkenlik

elektrofizyoloji

elektrokardiyograf

elektrokardiyografi

elektrokardiyogram

elektrokoter

elektrolit

elektroliz

elektroşok

elektrot

elektroversiyon elektrikle düzeltme

elevasyon 1.yükselme, yükseltme 2. kaldırma

elevatör 1.yükselteç 2.kaldıraç

eliminasyon eleme

elipsoit oval

elongasyon uzama

emboli tıkanma, pıhtı tıkacı

embolizasyon tıkaçlama, tıkaçlanma

embriyo öndölüt, , dölcük, oğulcuk

emetik kusturucu

emezis kusma

emisyon dışa yayım

emosyon heyecan

emosyonel duygusal, dokunaklı

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

14

empati duygudaşlık

empedans özdirenç

emplantasyon içeyerleşim, ekim

empotans cinsel yetersizlik

emülsiyon sıvı asıltı

endeks dizin, liste, işaret, belirteç, gösterge

endeksleme 1. göstergeleme 2.dizinleme

endemi yerel hastalık

endemik yerel

endiferansiye farklılaşmamış

endikasyon 1.kullanım alanı 2.gereklilik

endikatör gösterge, belirteç

endirekt dolaylı

endoderm 1.iç deri 2.iç katman

endojen içsel, iç kaynaklı

endokart yürek içi katmanı

endokardit yürek içi katmanı yangısı

endokrinoloji hormon bilimi

endomiyokardiyal

endoskop içgöreç

endoskopi içgörüm, içbakı

endotelin

endotermik ısıalan

endotoksin içağu, içzehir

endüksiyon 1.başlatma 2.tetikleme 3.uyarma

endürasyon sertleşme, sertlik

enfarktüs kalp krizi

enfeksiyon bulaşma, bulaşı

enfeksiyöz bulaşıcı

enfekte bulaşmış

enfestasyon asalak bulaşı

enflamasyon yangı

enflamatuvar yangılı

enflüenza grip

enfraruj kızıl ötesi

enjeksiyon iğne yapma

enjektör iğne, şırınga

enkontinans kaçırma, tutamama

ensefalit beyin yangısı

ensektisit böcekkıran

ensidans görülme sıklığı

enstrüman aygıt, alet

entegrasyon bütünleşme

enteral bağırsak yoluyla

entoksikasyon ağulanma, zehirlenme

entolerans dözümsüzlük

entomoloji böcek bilimi

entrensek içsel

entübasyon boru sokumu, boru yerleştirme, borulama

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

15

entübe boru takılmış

enürez idrar kaçırma

enzim

eozinofil

epanşman sıvı toplanması

epidemi salgın

epidemik

epidemiyoloji sağlık araştırmaları bilimi

epiderm üst deri

epidermal üst derisel

epidural dura üstü

epifiz 1. kemikucu 2.bir iç salgı bezi

epigastrik

epigastriyum üst orta karın

epikardiyak

epikardiyal

epikart

epikriz çıkış özeti

epilepsi sara

epileptiform tutarıksı

epileptik nöbet sara nöbeti, tutarık, tutarga

epinefrin adrenalin

epizot atak

epistaksis burun kanaması

epitelyum epitel

eradikasyon yokedim

ergometre işölçer

ergometri iş ölçümü

eritem kızartı

eritematöz kızarık

eritroblast kök alyuvar

eritropoietik

eritrosit alyuvar

eritrosit sedimantasyon hızı alyuvar çökelme hızı

erizipel yılancık, kızılyel

erozif aşındırıcı

erozyon aşınma, aşındırma

erüpsiyon döküntü

esansiyel 1.temel 2.nedeni bilinmeyen

etap adım, aşama, basamak

etik 1.töre bilimi 2. törel

etimoloji köken bilimi

etiyoloji neden, nedenler, neden bilimi

etiyolojik nedensel

etnik budunsal

evantrasyon karın dışına çıkma

evoked potential

evolüsyon evrim

uyarılmış yanıtlar, uyartılmış yanıtlar

canlı dışındaki ortamda

F

fagosit yutargöze

fagositoz göze yutumu

faktör etmen

familyal ailevi

fantom yalancı, hayalet

farengeal

farenjit yutak yangısı

farenks yutak

fascies mitrale

fasikül demetcik, dalcık

fasiyal 1. yüz 2. akzar

fasya akzar

fatal ölümcül

fatalite ölüm, öldürücülük

faz evre, dönem

febril ateşli

feçes dışkı

fekal dışkısal

femoral

femur uyluk kemiği

fenomen olağandışı durum, görüngü

fenotip soyserim

feokromositoma

fermantasyon mayalanma

ferment maya

fertil döllenebilen dölleyebilen

fertilite döllenebilirlik, dölleyebilirlik

fertilizasyon döllenme, dölletme

fetal dölütsel

fetüs dölüt

fiber lif, iplik

fibril lifçik, iplikçik

fibrilasyon

fibrin

fibrinojen

fibrinoliz fibrin erimesi

fibrinöz fibrinli

fibroblast

fibromatöz fibromlu

fibromiyozit

fibronektin

fibrotik ipliksi

fibröz lifli, ipliksi

fiks sabit

fiks split sabit ayrılma, sabit çiftlenme

fiksasyon 1. sabitlenme 2. saplantı

filament lifcik

al yanak mor dudak

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

18

friksiyon sürtünme

frontal ön, alnaç

frotman sürtünme sesi

fulminan kötüleşen, ağırlaşan

fundus dip

fungus mantar

füziform iğsi

füzyon kaynaşma, kaynaşım

G

gaita dışkı

galo ritmi dörtnal sesi

galvanometre

gama

gamaglobülin

gangliyon düğüm

gastralji mide ağrısı

gastrit mide yangısı

gastroenteroloji sindirim bilimi

gastroskopi mide görüm, mide bakısı

gen kalıtlık

genetik 1.kalıtım bilimi 2.kalıtsal

genital eşeysel, cinsel

genitoüriner

genom

genotip soyyapı

geriyatri yaşlılık bilimi

gestasyon gebelik

gestasyonel

gingiva diş eti

glandula bez

glikojen

glikozit

glikozüri

global 1. genel 2.küresel

globüler yuvarımsı

globülin

glokom karasu

glomerül yumakçık

glomerüler filtrasyon

glomerülonefrit

gode çukurcuk

gradyan fark

grafik çizge

granül tanecik

granülasyon taneciklenme

granüler tanecikli

granülom

granülomatöz

granülosit

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

19

greft yama

grip

grup küme

guatr

gudde bez

gut damla hastalığı

H

habis kötü, kötücül, kötü huylu

habitus duruş

hafıza bellek

hakimiyet baskınlık

halüsinasyon varsanı

hamile yüklü, aylı, gebe

harabiyet yıkım, zedelenme

hararet ateş, ısı

hareket devinim

haricen dıştan

harici dış, dışsal

hariciye genel cerrahi

harmoni uyum, ahenk

hasar zedelenme, bozulma

hasta sayrı

hastalık sayrılık

hastalık taslama sayrımsama

hastane sayrılarevi

hat çizgi

hata yanılgı, yanlış

hayati yaşamsal

hayatiyet canlılık, dirimsellik

hazard ratio

heliks sarmal

hemaglütinasyon kan kümeleşmesi

hemanjiyom kan damarı uru

hematemez kan kusma

hematojen kan yoluyla

hematokrit

hematolog kanbilimci

hematoloji kan bilimi

hematolojik kanbilimsel

hematom kan toplağı

hematopoez kan yapımı

hematopoietik kan yapıcı

hematüri kanlı işeme

hemiblok 1.dalcık bloku 2. yarı blok

hemiparezi

hemipleji yarı felç

hemodinami

hemodinamik kan devinimsel

hemodiyaliz kansüzdürüm

risk oranı

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

21

hiperestezi aşırı duyumsarlık

hiperglisemi kan şekeri yüksekliği

hiperinsülinemi insülin yüksekliği

hiperkalemi potasyum yüksekliği

hiperkapni karbondioksit yüksekliği

hiperkinetik aşırı devinimli

hiperkinezi aşırı devinim

hiperkolesterolemi kolesterol artışı

hiperlipidemi yağ yüksekliği

hiperplazi aşırı gelişim

hiperpne hızlı- derin soluma

hiperpotasemi potasyum artışı

hipersekresyon 1.aşırı salgı 2.aşırı salgılama

hiperselüler artmış gözeli

hipersensitivite aşırı duyarlılık

hipersomni aşırı uyku

hipertansiyon yüksek kan basıncı

hipertiroidi

hipertoni aşırıgergi, aşırıyoğunluk

hipertonik 1.aşırı gergin 2. aşırı yoğun

hipertrofi irileşim

hipervolemi oylum fazlalığı

hipnoz uyutma

hipoaktivite etkinlik azalması

hipoalbüminemi albümin azlığı

hipoderm alt deri

hipodermik deri altı

hipofiz sümüksü bez

hipoglisemi şeker düşümü

hipokalemi potasyum azlığı

hipokondri hastalık hastalığı

hipokondriyak hastalık hastası

hipoksemi oksijen azlığı

hipoksi oksijen azlığı

hipoplazi az gelişim

hipoplazik az gelişmiş

hipopotasemi potasyum azlığı

hipotalamus

hipotansiyon düşük kan basıncı

hipotermi düşük ısı

hipotez varsayım

hipotiroidi

hipotonik 1. gevşek 2. az yoğun

hipovolemi kan hacmi düşüklüğü

hirsutizm aşırı kıllanma

histamin

histerezis

histoloji doku bilimi

hiyatus açıklık yarık

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

22

holodiyastolik diyastolü dolduran

holosistolik sistolü dolduran

homeostaz dengeleşim

homogreft türdeş yama

homojen bağdaşık

homolog kökdeş

homozigot öz kalıtımlı

horizontal yatay

hormon

hospitalizasyon hastaneye yatış

host ev sahibi konakçı

humma ateşli hastalık

humoral salgısal,

hücre göze

, türdeş

implantable cardioverter defibrillator

impuls uyarı, dürtü

impulsif dürtüsel, itici

yerleştirilebilen kardiyoversiyon defibrilatörü

yapay ortamda

canlıda

J

jel pelte

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

24

jelatin

jeneralize yaygın

jenerasyon kuşak

jeneratör üreteç

jigantizm devlik

jinekomasti

junction

jügüler

jüvenil gençlik

kavşak

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

25

kaşektik erimiş

katabolizma yıkım

katarakt akbasma, perde

katekolamin

kateter

kateterizasyon

katgüt bir cins dikiş ipi

katot eksiuç

kauda kuyruk

kavern oyuk

kavite boşluk

kazeifikasyon peynirleşme

kemoatraktan kimyasal çekici

kemotaksi kimyasal çekim

kemoterapi ilaç tedavisi

kemoterapötik ilaç

kifoskolyoz açılı kamburluk

kifoz kamburluk

ki-kare testi

kinetik devinimli

kinezi devinim

kist kese, torba

klasifikasyon sınıflama, sınıflandırma

klasik alışılmış, geleneksel, bilinen

klavikula köprücük kemiği

kleft yarık

klemp sıkma halkası

klik çıtırtı, tık sesi, çıt sesi

klinik

klinisyen

klirens temizlenme

klodikasyo topallama

klon eşlenik

klonlama eşleme

klonus kaba seğirme

koagulüm pıhtı

koagülan pıhtılaştırıcı, pıhtılaştıran

koagülasyon pıhtılaşma

koagülopati pıhtılaşma bozukluğu

koaptasyon kavuşum

koarktasyon daralım

kognitif bilişsel

kohezyon yapışma

kohort çalışması ortaköz çalışması

koinsidans rastlantı

koinsidental rastlantısal

kolaborasyon işbirliği

kolajen

kolanjit safra yolu yangısı

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

26

kolaps göçme, çökme

kolateral yan yana, yanında bulunan, yan dal

koleksiyon toplanma, birikme

kolektif toplu, ortaklaşa

kolelitiyaz safra kesesi taşı

kolesistit safra kesesi yangısı

kolesterol

kolik sancı

kolimasyon sınırlama, yönlendirme

kolimatör sınırlayıcı, yön verici

kolinerjik

kolit kalın bağırsak yangısı

kolon kalın bağırsak

koloni küme, topluluk

kolonizasyon kümelenme

koma

kombinasyon birleşim

kombine birleşik

komisür birleşim yeri

komisürotomi

komorbidite eşlik eden bozukluk

komosyo sarsıntı

kompakt sıkı, yoğun

kompansasyon dengeleme

kompansatuvar 1. dengeleyici 2. ödünleyici

kompanse dengelenmiş

komparatif karşılaştırmalı

kompartman bölme

kompetan işbilen

kompetans işbilirlik

kompetisyon yarışma

kompetitif yarışmalı

kompleks karmaşık, çapraşık

kompleman

komplet tam

komplikasyon karışıntı, fesat

komplike karmaşık, çapraşık

kompliyans 1. uyum 2. esneklik

komponent parça, bileşen

kompozisyon tümleşik

kompozit bileşik

kompres baskı, sıkıştırma

kompresör sıkıştırıcı

kompresyon baskı, sıkıştırma

komünikasyon iletişim

kondansasyon yoğunlaşma

kondisyon erk, güç, durum, koşul

kondisyonel koşullu

kondüksiyon iletim

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

27

kondüktans iletkenlik

konektif doku bağdoku

konektör bağlayıcı

konfigürasyon biçim, yapı

konfirmasyon doğrulama

konfüzyon bilinç bulanıklığı

kongre kurultay

konjenital doğuştan

konjestif

konjestiyon göllenme

konjügasyon bağlama, bağlanma, birleşme

konjüge bağlanmış, birleşmiş

konkav içbükey

konkomitan eşlik eden

konkordan uygun

konkordans uyumluluk

konküzyon sarsıntı

konsantrasyon yoğunlaşma, yoğunlaştırma

konsantre yoğun, derişik, yoğunlaşmış

konsensüs uzlaşma, oydaşma

konsepsiyon döllenme

konsept kavram

konservatif 1. koruyucu-kollayıcı 2. tutucu

konsey kurul

konsolidasyon sertleşme

konstant sabit, değişmez, katsayı

konstipasyon kabızlık

konstitüsyon yapı

konstitüsyonel yapısal

konstriksiyon büzülme, daralma

konstriktör büzücü

konsültan danışman

konsültasyon danışma

kontaminasyon bulaşma, kirlenme

kontamine bulaşık

kontent içerik

kontinü sürekli, devamlı

kontraksiyon kasılma

kontraktil kasılabilir

kontraktilite kasılabilirlik, büzülebilirlik

kontralateral karşıyan

kontrasepsiyon gebelik önleme

kontraseptif gebelik önleyici

kontrast zıtlık, karşıtlık

kontrast madde

kontrendikasyon kullanım sakıncası

kontrendike sakıncalı

kontrol,-ü denetim, yeniden değerlendirme

kontür sınır

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

28

kontüzyon ezilme, örselenme

konvalesans derlenme-toparlanma

konvansiyonel geleneksel, alışılagelmiş

konveks dışbükey

konverjans yaklaşma

konversiyon dönüşüm

konverting enzim dönüştürücü enzim

konvülsiyon havale

kooperasyon işbirliği

koopere iletişim kurulabilen

koordinasyon eşgüdüm

koordinatör eşgüder

kor iç, çekirdek, yürek

korda şerit, şerit biçimli yapı

korelasyon ilişki

korele ilişkili

koronal yanay-dikey

koroner

korozif aşındırıcı

korozyon aşınma

korpus gövde

korpüskül parçacık

korpüsküler parçacıklı

korteks dış katman, kabuk

kortikal

kosta kaburga

kost-efektif maliyet etkililik

kot kaburga

koter dağlaç

koterizasyon dağlama

kovalan ortak değerli

kovaryans ortak değişken

kramp kas tutulması

kraniyal

kraniyum baş, kafa

kreatin

kreatinin

kreşendo giderek artan

kriptojenik nedeni bilinmeyen

kristal 1.billur 2.kum

kristalize billurlaşmış

kriter ölçüt

kritik ciddi, önemli, eleştiri

kriz bunalım

kromozom

kronik süregen

kronoloji tarih sırası

kronolojik tarih sırasıyla

kronometre süreölçer

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

29

kronotropik yürek hızını değiştiren

kronotropizm

kros çapraz

ksantom sarı renkli plak, sarı renkli topak

kseroderma

ksifoit alt sternum

kuadriküspit dört yaprakçıklı

kuartil dörtte birlik

kuplet ikili erken vuru

kurvatür eğrilik

kültür besiyeri, ekim

kümülasyon birikim

kümülatif birikici

kür tam sağaltım

küratif 1.sağaltıcı 2. iyileştirici

küspis yaprakçık

L

labil 1.oynak 2.kararsız 3. değişken

labilite 1. oynaklık 2. değişkenlik

laboratuvar

laksatif müshil

lamina kat, katman, ince tabaka

laminar katmanlı

larenjit gırtlak yangısı

larenks gırtlak

laserasyon yırtılma

latent gizli

lateral 1.yan 2. dış

lateralizasyon

lavaj yıkama

leaflet

yaprakçık

sızma

M

magnezyum

magnifikasyon büyültme

magnitüt büyüklük, önem, boy

majör 1. büyük 2. önemli 3. şiddetli 4. temel

makrofaj

makroglobulin

makroglobülinemi

makroglossi

makrolit

makroskopik

maksilla üstçene

maksimum en çok, en yüksek

makül benek

maküler benekli

makülopapüler benekli-kabartılı

malabsorpsiyon emilim bozukluğu

malformasyon 1. oluşum bozukluğu 2.biçim kusuru

malforme biçim kusurlu

malign

malignite kötücül hastalık

malnütrisyon beslenme bozukluğu

malpozisyon konum bozukluğu

malpraktis kusurlu uygulama

mamografi meme filmi

mandibula altçene

mandibüler

manifest belli, açık, ortada

manifestasyon belirti, gösteri

manipülasyon 1. yönlendirme 2. elle çalıştırma, kullanma

manometre basınçölçer

manuel 1. elle 2.el kitabı

manyet mıknatıs

kötücül, kötü huylu

marker

masaj

maserasyon pişik

masif yoğun, yaygın

maternal anneye ait

materyal gereç, örnek

matite tok ses

matriks ara madde

matür olgun

matürasyon olgunlaşma

matürite olgunluk

mayi sıvı

medikal tıbbi

meditasyon

mediyal içyan, orta, ortada

mediyasten

mediyastinal

mediyastinit

mediyatör aracı

medulla 1. en iç 2. ilik

medya orta tabaka, ortam, besiyeri

medyan ortanca, orta çizgide, orta

megalosit

mekanizma düzenek

melena kara dışkı

membran zar

membranöz zarımsı, zarlı, zarlardan oluşmuş

menenjit beyin zarı yangısı

menopoz

mental zihinsel, anlaksal

metaanaliz toplu çözümleme

metabolik

metabolit

metabolizma

metaplazi doku dönüşümü, dönüşüm

metastaz sıçrama

meteorizm

methemoglobin

metodoloji yöntem bilimi

metot yöntem

mezenter ince bağırsak askısı

mezoderm orta deri

mezotel orta katman

middiyastolik diyastol ortası

belirteç

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

33

miyotoni kas gerilmesi

miyozin

miyozis göz bebeği küçülmesi

miyozit kas yangısı

mobil devingen, hareketli

mobilite devingenlik, hareketlilik

mod yöntem, usul, tarz,yol

modalite şekil, usul, tarz

model örnek, kalıp

modem çevirge

moderatör toplantı yöneticisi

modern çağdaş

modifikasyon değiştirme, değişiklik

modifiye uyarlanmış, değiştirilmiş

modül birim

modülatör düzenleyici

modüler birimsel

monitör izlem aygıtı

monitörizasyon aygıtla izlem

mononükleer tek çekirdekli

mononükleoz tek çekirdekli akyuvar çoğalımı

monoterapi tek ilaçla tedavi

morbidite hasta olma oranı

morbit hastalıklı, hastalığa yol açan

morfoloji biçim bilimi, biçim

mortal ölümcül

mortalite ölüm, ölüm sıklığı

motilite devingenlik

motivasyon güdüleme, özendirme

muayene bakı

mukoit sümüksü

mukoza

mulltifokal çok odaklı

multidisipliner çok alanlı

multifaktöriyel çok etmenli

multiloküler çok odacıklı

multinodüler çok düğümcüklü

multinükleer çok çekirdekli

multipl çok, çoklu, çoğul

multiplan çok düzlemli

multipolar çok kutuplu

multisentrik çok merkezli

multivalan çok değerlikli

multivaryant çoklu değişken

mural duvarsal

murmur

musküler kassal

musküloskeletal kas-iskelet sistemi

mutajen soydeğiştirici

üfürüm

N

nabız vuru, atım

narkolepsi

narkotik uyuşturucu

nativ doğal

natriüretik sodyum işeten

natriürez sodyum işeme

natriyum sodyum

natürel doğal

nefropati böbrek bozukluğu

negatif eksi

nekroz ölü doku

neonatal yenidoğan

neoplazi ur

nervus sinir

net açık,ağ

network

nevral sinirsel

nevralji sinir ağrısı

nevüs ben

nidus yuva

niş oyuk, yuva

nitrat

nitrik oksit

nitrogliserin

nitrojen azot

nitroprusit

nod düğüm, yumru

nodül düğümcük, yumrucuk

noktüri gece idrara çıkma

noktürnal geceye ilişkin

nomenklatür adlar dizgesi, adlandırma

nomogram eğri

noninvazif girişimsel olmayan, kansız, yayılmayan

nonpalpabl ele gelmeyen

nonspesifik özgül olmayan

ağ, şebeke, ağ örgüsü

süreksiz

çentik

O

obez şişman

obezite şişmanlık

obje nesne

objektif nesnel

oblik eğik

obliterasyon kapanma

oblitere kapanmış

observasyon gözlem, gözlemleme

obstetrik

obstrüksiyon tıkanıklık, engel

obstrüktif tıkayıcı, engelleyici

odds ratio

oditoryum dinleme salonu

oftalmopleji göz felci

oklüde tıkalı

oklüzif kapayıcı, tıkayıcı

oklüzyon kapanma, tıkanma

oksidan oksitleyici

oksidasyon oksitlenme, yükseltgenme

oksidatif oksitleyen

oksijenizasyon oksijenlenme

oksipital orta kafa

oligüri idrar azalması

ondülan dalgalı

ondülasyon dalgalanım, dalgalanma

onkojen kanser oluşturan

onkoloji kanser bilimi

onkotik basınç parçacık basıncı

opak ışık geçirmez, saydam olmayan

opasite ışıkgeçirmezlik, ışıkgeçirmez alan

olasılık oranı

açılma sesi

order

organik

organizasyon yapılanma, düzenleme, örgüt, kuruluş

organizatör düzenleyici

organize yapılanmış, düzenlenmiş

organizma canlı

organomegali organ büyümesi

orijin köken

orijinal özgün, asıl

orofarenks orta yutak

ortodromik normal yoldan

ortostatik ayaktayken oluşan

oryantasyon yönelim, uyum

oryante uyumlu, yönelimli

osilasyon salınım

oskültasyon dinleme

osseöz kemik, kemiksi

ossifikasyon kemikleşme

osteofit kemik çıkıntı

osteogenez kemik oluşumu, kemik gelişimi

osteoit kemiksi, kemiksi doku

osteojenik kemik oluşturan

osteoliz kemik erimesi

osteomalazi kemik zayıflaması

osteoplasti kemik onarımı

osteoporoz kemik erimesi

ostiyum ağız, delik, açıklık

otogreft özyama

otoimmünite özbağışıklık

otoimmünizasyon özbağışıklanım

otoklav

otolog özünden

otomasyon özişlerlik, özdevinim

otomatik özişler, özdevinimli

otomatizm özişlerlik, özdevinim

otonom özerk

otonomi özerklik

otopsi ceset incelemesi

otorite yetkili, uzman, yetke

otozom

buyruk

outflow

1.çıkış 2.dışakış

çıkım

ayaktan hasta

1.debi 2.çıktı

dozaşımı

abartılı tahmin

aşırı büyüme

1.binişme 2.örtüşme

aşırı yüklenme

ata biner aort

fazla kilolu

P

pacemaker

yürek pili

uyarı verme

parvus

pasaj geçiş, geçit

pasif edilgen

küçük

yama

örnek, kalıp

duraklama, ara

tepe, zirve

ağızdan

ağızdan

perlingual

dil yoluyla

sürekli, kalıcı

preconditioning

prediktif öngörülü

prediktör öngördürücü

predispozan yatkınlaştıran, eğilimli kılan

predispoze yatkın, eğilimli

predispozisyon yatkınlık

prediyabet

prednizolon

preejeksiyon ejeksiyon öncesi

preeklampsi

preeksitasyon erken uyarılma

prehipertansiyon

prekapiller

preklinik klinik öncesi

prekordiyal yürek bölgesine ait

önkoşullanma

preload

prematüre erkendoğan

premedikasyon hazırlayıcı tedavi

prenatal doğum öncesi

prensip ilke

preoperatif ameliyat öncesi

preparasyon hazırlama

preparat

presenkop

presipitan çökeltici, hızlandırıcı

presipitasyon çökelme, hızlandırma

presistolik sistol öncesi

presör kan basıncı yükselten

pretibiyal tibiya önünde

prevalan sık, yaygın

prevalans sıklık, yaygınlık

prevensiyon önleme, koruma, korunma

preventif koruyucu, önleyici

prezantasyon sunma, sunuş

primer birincil

primitif ilkel

primordiyal 1.taslaksal 2.ilkel

problem sorun

prodrom önbelirti, ön

prodromal öncül, önbelirtili

profil döküm, yandan görünüş

profilaksi ön koruma, koruyucu tedavi

prognostik öngörümsel

prognoz öngörüm

program izlence

progres ilerleme, izlem

progresif ilerleyici

progresyon ilerleme, gelişme

projeksiyon tasarım, yansıtma

prokoagülan pıhtılaşma öncüsü

proksimal yakın, yakınsal

prolapsus sarkma

proliferasyon çoğalma

prolifere olmak çoğalmak

promotor kurucu, geliştiren

prop başlık, sonda, boru

proporsiyon orantı

proporsiyonel orantılı

prosedür işlem

proses işlem, süreç

prospektif ileriye dönük

önyük

R

rabdomiyoliz çizgili kas erimesi

rabdomiyom çizgili kas uru

radikal kökten

radiyal ışınsal

radyasyon ışınım, ışın

radyoaktif ışınyayan

radyoaktivite

radyodozimetri ışınölçer

radyofrekans

radyografi ışınçekim

radyogram

radyoizotop

radyoloji ışın bilimi

radyonüklit anjiyografi

radyonüklit ventrikülografi

radyoopak ışıngeçirmez

radyoopasite ışıngeçirmezlik

radyoterapi ışınsağaltım

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

43

radyus yarıçap

rafine arı, saf

ral çıtırtı

random rastgele

randomize rastgele

rapel pekiştirme

rapor tutanak

rasyo oran

rasyonalizasyon akla uydurma

rasyonel akılcı, ölçülü

raş döküntü

rat

ravolfiya

reabsorpsiyon geri emilim

reaksiyon tepki, tepkime

reaksiyoner tepkisel

reaktan tepkimeye katılan

reaktif tepkili, ayıraç

reaktivasyon yeniden etkinleştirme

reaktivite tepkililik

realite gerçeklik

reanimasyon yeniden canlandırma

sıçan

geri tepme

remodeling, remodelling

renin

renografi böbrek grafisi

reorganizasyon yeniden düzenleme

reparasyon onarma

reperfüzyon yeniden kanlandırma

repetetif yineleyen

replasman yenileme, yerine koyma

replikasyon eşlenme

repolarizasyon yeniden kutuplanma

represör baskılayıcı

reprezant tanıtımcı

reprint ek baskı

reprodüksiyon çoğalma, çoğaltım

reprodüktif üretici, üreten

repulsiyon itme, geri tepme, uzaklaştırma

resenkronizasyon yeniden eşzamanlandırma

reseptivite alabilirlik

yeniden biçimlenme

reversible

revir bakım odası

revizyon gözden geçirme, düzeltme

rezeksiyon kesip çıkarma

rezerv yedek

rezervuar kaynak, havuz

rezidü kalıntı, artık

rezidüel kalan, kalıntı, artık

rezistan dirençli

rezistans direnç

rezolüsyon çözülme

rezonans titreşim

rezorpsiyon emilim

geri dönüşlü

S

sabit durağan

sabite katsayı

sagital ön-arka dikey

salin tuzlu çözelti

salvo yaylım ateşi

santral merkezi

santrifüj merkezkaç aygıtı

sarkoidoz

sarkolemma

sarkomer

sarkoplazmik retikulum

satellit uydu

satürasyon doygunluk, doyma

satüre doymuş, doygun

sedanter oturgan

sedasyon yatıştırma

sedatif yatıştırıcı

sedimantasyon çökelme, çökelim, tortulaşma

sediment çökelti, tortu

sefalik baş

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

47

segmantal bölümsel, dilimsel

segment bölüm, kesim

segmentasyon bölünme, parçalanma

sekans dizi, sıra

sekel hastalık kalıntısı

sekonder 1.ikincil 2. ilişkili

sekresyon salgı, salgılama

seksiyon bölüm

sektör kesim, bölge

seleksiyon seçim, eleme

selektif seçici

selektivite seçicilik

selüler gözesel

sembol simge

semikantitatif yarı nicel

semilüner yarım ay

semipermeabl yarıgeçirgen

semisirküler yarım daire

semiyoloji belirti bilimi

sempozyum tartışmalı oturum, bilgi şöleni

semptom belirti

semptomatik belirtili

semptomatik tedavi belirti tedavisi

semptomatoloji belirtiler, belirtiler bilgisi

sendrom belirge

senil yaşlı

senilite yaşlılık

senkop bayılma

senkron eşzamanlı

senkronizasyon eşleme, eşzamanlama

sensibilite duyarlık

sensitivite duyarlılık

sensitizasyon duyarlama, duyarlanma

sensoriyel duyumsal

sensör algılayıcı, duyaç

sentetik yapay

sentez yapım, bireşim

sentil yüzde birlik

separasyon ayrılma, ayırma, ayırım

separatör ayırıcı

septasyon bölmelenme

septik bulaşıcı

septostomi

septum ara bölme

seri dizi, hızlı, art arda

seroloji

seröz

serum

sesil sapsız

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

48

sestamibi

sezaryen

sferik küresel

sfigmomanometre kan basıncı ölçeri

sfinkter büzücü, büzgeç

sheath

sibilan ıslık gibi ses çıkaran

sifilis frengi

sikatris yara izi, nedbe

siklik döngüsel, halkasal, çevrimsel

siklus döngü, çevrim

simbiyotik ortakyaşar

simbiyoz ortak yaşam

simetri bakışım

simetrik bakışımlı

simultane anında, eş zamanlı

simülasyon benzetim

sinaps kavşak

sindaktili yapışık parmaklılık

sinerjetik eş etkin

sinerji eş etkime

sinerjik eş etki

sinerjist eş etkin ilaç

sinerjizm eş etkinlik

sinistra sol, soldaki

sinoatriyal

sinonim eş anlamlı

sinovya eklem sıvısı

sintigrafi

sintilasyon saçılım

sinüs boşluk,kıvrım, girinti

sinüzal

sinüzoidal sinüs eğrisi biçiminde

sinüzoit sinüs eğrisi

sinyal im, işaret

sirkadiyen günlük

sirkumferansiyel çevresel

sirkumfleks kıvrılan, kıvrık

sirkülasyon dolaşım

sirküler dairesel

sistematik düzenlilik, dizgesel

sistemik yaygın

sistolik

sitasyon kaynak gösterimi, atıf

sitogenetik göze kalıt bilimi

sitogenez göze oluşumu

sitokin

sitoliz göze erimesi

sitoplazma göze sıvısı

kılıf

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

50

stent kafes

sterilize mikroptan arındırılmış

sternum iman tahtası

stetoskop dinleme aleti

stimülüs uyarı, uyaran

stiffness

stimülasyon uyarım

sertlik

zorlanma, gerilme

sürekli

T

tabaka katman

tabii doğal

tabir terim

tablet yassı hap

tablo durum, çizelge

tahlil inceleme, çözümleme

takdim sunum

takip izlem

talamus

talasemi Akdeniz kansızlığı

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

51

talyum

tampon tıkaç, yastık

tamponat

tansiyon gerilim, gerginlik, basınç

tardif geç

tardus

taşiaritmi hızlı ve düzensiz nabız

taşifilaksi direnç gelişimi

taşikardi hızlı nabız

taşipne hızlı soluma

tedavi iyileştirme, sağaltma

teknesyum

teknik uygulayım

telekardiyografi

telekardiyogram

telemetre uzölçer, uzaklıkölçer

telemetri uz ölçüm

telenjiyektazi kılcal damar genişlemesi

telepati öteduyum

tema anadüşünce, izlek

temporal zamansal, şakak

tenar elayasının baş parmak tarafı

tendon kiriş

tenezm ağrılı ıkınma

teori kuram

teorik kuramsal

terapi iyileştirme, sağaltma

terapist iyileştiren, sağaltman

terapötik sağaltıcı

teratojen

term dönem, dönem sonu

termal ısısal

terminal uç, son

terminasyon son verme, bitirme

terminoloji terimler dizgesi, adlandırma

termodilüsyon

termometre ısıölçer

termometri ısıölçüm

termoregülasyon ısı düzenleme

termoregülatör ısı düzenleyici

termostat ısıdenetir

tersil üçte birlik

tersiyer üçüncül, üçüncü

test deney, sınav, deneme

teşhis tanı

tetani kesintili kasılma

tetanos kazıklı humma

tetkik araştırma, inceleme

tetraloji dörtlük

geç

tibia

tidal gelgitsel

tik seğirti

kaval kemiği, incik

eğimli masa deneyi

transversal

trase yol, iz

travay doğum süreci

travma örselenme, örseleme

travmatik örseleyici

travmatizasyon örseleme, örseleyici

enine

koşu bandı

U

ulkus yara

ulna dirsek kemiği

ultrafiltrasyon ince süzme

ultrafiltrat ince süzüntü

ultrasonografi

ultrastrüktür ince yapı

ultraviyole morötesi

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

55

umbilikus göbek

ungual

tırnağa ait

kararsız

artırarak düzenleme

V

vaka olgu

vaksin aşı

vaksinasyon aşılama

vakum havasız boşluk

vakuol koful

valans değer, değerlik

valf kapak

validasyon onaylama, geçerlik ölçme

valvotomi kapak kesimi

valvül kapakçık

vaporizatör buharlaştırıcı, püskürteç

varis toplardamar genişlemesi

variyabilite değişkenlik

variyans değişken, değişkenlik, değişirlik

variyant değişik, çeşit, değişik biçim

variyasyon çeşitleme, çeşitlilik, değişim

vasat besi yeri, ortam, orta

vaskülarizasyon damarlanım

vasküler damarsal

vazoaktif damar etkinleştirici

vazodepresör damar baskılayıcı

vazodilatasyon damar genişlemesi

vazodilatatör damar genişletici (sıfat)

vazodilatör damar genişletici (isim)

vazokonstriksiyon damar büzülmesi

vazokonstriktör damar büzücü

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

56

vazomotor damar devinimi

vazopresör damar büzücü

vazorelaksan damar gevşetici

vazospazm damar kasılması

vejetaryen etyemez

vejetasyon kabartı

vejetatif bitkisel

vektör bileşke, yöney, taşıyıcı

velosite hız

ven toplardamar

venom ağu, zehir

venöz

ventilasyon 1.solutma 2.havalandırma

ventilatör 1.solutucu 2.havalandırıcı

ventral 1.ön 2.karın

ventrikül karıncık

ventrikülografi

venül toplardamarcık

versiyon tür, şekil, uyarlama

vertebra omur

verteks tepe, doruk, kafa tepesi

vertigo baş dönmesi

vertikal dikey, düşey

vezika kese, torba

vezikül kesecik, torbacık, sulu kabarcık

vezikülasyon keseciklenme, torbacıklanma

viable

vibrasyon titreşim

vijilans uyanıklık, tetikte olma

viral

virilizan erkeksileştiren

virülan hastalık oluşturan, ağulu, öldürücü

virüs

viser iç organ

viseral

viskozite akışmazlık, ağdalılık

visköz akışmaz, ağdalı

vital yaşamsal

vitalite yaşam gücü, canlılık

vitröz camsı

viyabilite canlılık, yaşayabilirlik

viyal sıvı ilaç şişesi

vizit yapmak hastaları dolaşmak

vizüel görsel

vizyon görme, görüş, uzgörü,uzak görüşlülük, gösterim

vokal kord sesteli

volatil uçucu, buharlaşan

volonter gönülllü, istemli

voltaj

canlı, yaşayabilir

vulnerable

hassas, kolay zedelenir

gezici, dolaşan

yıkanma

dalga

dalga boyu

ayırma

ağ, perde

uç basınç, tıkalı basınç

hışıltı

çalıştay

Z

zatürre akciğer yangısı

zehir ağu

zigoma elmacık kemiği

zigot döllenmiş yumurta

zimojen önenzim

zon bölge, kuşak

zona kuşakca

 

Y

 

workshop

 

wheezing

 

wedge pressure

 

wedge

 

web

 

weaning

 

wave-length

 

wave

 

wash-out

 

W

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

Ü

 

up-regulation

uterus dölyatağı

uvula küçük dil, dilcik

 

unstable

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

treadmill

tremor titreme

trend eğilim

triaksiyel üç eksenli

triangüler üç köşeli

trifaze üç fazlı

trifazik üç fazlı

trigeminal üçüz

trigemini üçlü

trigliserit

trigon üçgen

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

tilting table test

timpanizm davulsu ses

timüs uykuluk

tinnitus çınlama

tipik özgün, olağan

tiroidektomi tiroit bezinin çıkarılması

tiroit kalkan bezi

tirokalsitonin

tiroksin

tirotoksikoz kalkan bezi zehirlemesi

titrasyon eş değerleme

titre eş derişim

tiyazit

tofüs yumru

toksemi kan ağulanması, kan zehirlenmesi

toksik ağulu, zehirli

toksikoloji ağu bilimi, zehir bilimi

toksikoz ağulanma, zehirlenme

toksin ağu

toksisite ağulayıcı etki

toksoplazma

tolerabilite katlanılırlık

tolerans 1. dözüm 2. yanıtsızlık 3. hoşgörü

tomografi kesitçekim

ton tını, titrem

tonal tınımsal

tonik 1. gergili 2.güçlendirici

tonisite gergi

tonsil bademcik

tonsillektomi bademcik çıkarımı

tonüs 1.gergi 2. dirilik, güç

topik konu, başlık

topikal yerel, bölgesel

torakosentez plevradan sıvı boşaltma

torakotomi göğüs açımı

toraks göğüs

torasentez akciğer zarı sıvısı örneklemesi

torsiyon burulum

tortikolis eğri boyun

tortüöz kıvrımlı, eğri büğrü

total toplam, tam, tüm

trabekül kirişçik, demet, bölmecik

trabekülasyon bölmelenme

trakea ana soluk borusu

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

Ş

 

sustained

suş

süperfisyel yüzeysel, sığ

süperiyor üst, yukarı

sürvey anket, tarama

sürvi sağkalım

sütür dikiş

 

strain

stratifikasyon katmanlama

streptokinaz

stres zorlanma, gerilim

striktür daralma, darlık

strüktür yapı

subaortik aort altı

subjektif öznel

subkostal kaburga altı

subkütan deri altı

substrat 1.etkilenen madde 2. zemin

subtotal tam olmayan

subtraksiyon çıkarma

subungual tırnak altı

sufl üfürüm

sulkus oluk

sumasyon örtüşme, binişme

suprasternal

supraventriküler

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

rebound

redistrübüsyon yeniden dağılım

redüksiyon indirgeme

redüktan indirgeyici

redükte indirgenmiş

redüktör indirgeyici

reel gerçek

reentran yeniden giren

reentri yeniden giriş

referans kaynak

refleks tepke

refleksiyon yansıma

reflektif yansıtıcı

reflektör yansıtıcı, yansıtaç

reflü gerikaçış

reform iyileştirme, düzeltme

reformasyon biçimlendirme

refraksiyon kırılma

refrakter yanıtsız, tepkisiz

refrakter periyot duyarsız dönem

regresif gerileyici

regresyon gerileme

regülarite düzenlilik

regülasyon düzenleme, ayarlama

regülatör düzenleyici

regüle ayarlı, düzenli

regüler düzenli

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

permanent

permeabilite geçirgenlik

permeabl geçirgen

pernisiyöz kötücül

peroperatif ameliyat içinde

perpendiküler dikey, dik

persentil yüzdelik

persepsiyon algı, algılama

persistan ısrarcı

persistans ısrarcılık

perspektif bakış açısı

perspirasyon terleme

pilot çalışma öncül çalışma

pirojen ateş yükseltici

pitoz düşüklük

piyojen irin yapan

plak

plan düzlem

planimetri düzlem çizimi

plasebo yalancı ilaç

plasenta döleşi

platelet trombosit, kan pulcuğu

plato düzlük

plazma

plazmaferez

plazminojen

pleksus ağ

pleomorfik çok biçimli

pleomorfizm çok biçimlilik

pletismografi

pletore kan bolluğu

pletorik

plevra akciğer zarı

plöretik

plörezi

plörit akciğer zarı yangısı

pnömatizasyon havalanma

pnömoni akciğer yangısı

polarite kutupluluk

polarizasyon kutuplaşma

polidaktili fazla parmaklılık

polidipsi aşırı su içme

polifaji aşırı yeme

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

per os

perforan delici

perforasyon delinme

perforatör delgeç

performans verim, başarım, gösteri

perfüzyon kanlanma

periarterit

periferik çevresel

perikardit yürek zarı yangısı

perikardiyektomi yürek zarı çıkarılması

perikardiyosentez

perikardiyotomi

perikart yürek zarı

peristaltizm

periton karın zarı

peritonit karın zarı yangısı

 

per oral

 

peak

pedikül 1.ayak 2.sap

pektinet kas tarak dişi şeklinde kas

pektoral göğse ait

pektus göğüs

pektus ekskavatum kunduracı göğsü

pektus karinatum güvercin göğsü

pelvis leğen

penetran delici, içeri geçen

penetrans

penetrasyon delip geçme, içine geçme

pentaloji beşli

peptik sindirimsel

peptit

 

pause

 

patern

patogenez hastalık oluşumu

patognomonik tanı koydurucu

patojen hastalık yapıcı

patolojik hastalığa ait

 

patch

patensi açıklık

patent açık

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

pacing

palmar el ayası

palpabl ele gelen

palpasyon elle inceleme

palpitasyon çarpıntı duygusu, helecan

palyasyon hafifletme, azaltma

palyatif 1. rahatlatıcı 2. geçici

pannus

pansistolik sistol boyunca

papiller

paradoks çelişki

paradoksal çelişkili

parakrin

paralel koşut

paralitik felçli

paralizi felç

parametre değişken, değiştirgen

parankim özekdoku

parapleji alt yarı felci

parasistol

parasternal sternum yanı

paravertebral omurga yanı

parenteral

 

Ö

 

overweight

ovoit yumurtamsı

ovum yumurta

ovülasyon yumurtlama

ozmotik geçişimli

ozmotik frajilite geçişim kırılganlığı

ozmoz geçişim

 

overriding aorta

 

overload

 

overlap

 

overgrowth

 

overestimate

 

overdose

 

output

over yumurtalık

 

outpatient

 

outlet

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

opening snap

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

notch

 

nonsustained

norepinefrin noradrenalin

normal olağan

normoaktif olağan etkinlikte

normoselüler olağan hücreli, olağan gözeli

normotonik olağan derişimli, olağan gergili

nosyon kavram, görüş

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

leak

lenf akkan, lenf sıvısı

lenfadenopati akkan düğümü büyümesi

letal öldürücü

letarji uyuklama

levator kaldırıcı

levokardi solda yürek

lezyon doku bozukluğu

libido cinsel güdü

ligament bağ

ligasyon bağlama

likidite akışkanlık

likit,-di sıvı, akışkan

limit sınır

limitasyon sınırlama, kısıtlama

lineer doğrusal, çizgisel

lipit, -di yağ

lipoit yağsı,yağlı

 

K

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

in vivo

inaktif işlemez, çalışmaz, durgun

inaktivasyon hareketsizlik, etkisizlik, çalışmazlık

indüklemek uyarmak, başlatmak

indüksiyon uyarım, başlatma

indüktör başlatıcı, uyarıcı

inervasyon sinir donanımı

infant bebek

inferiyor alt

inferolateral alt-dışyan

infiltrasyon sızma, süzülme

influks içakım

infüzyon damardan sıvı aktarım

inguinal kasık

inhalasyon 1.soluk alma 2.solukla çekme

inhaler 1.solunan madde 2.solutucu

inhibitör engelleyici

 

in vitro

 

İ

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

ex vivo

 

E

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

D

 

cut off

 

curve

 

curriculum vitae

 

cross-sectional

 

cross over

 

coupling

 

counter-clockwise

 

corrected

 

confidence interval

 

coil

 

coefficient

 

clubbing

 

clockwise

 

check-up

cihaz aygıt

 

C

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

bridge

brit yapışıklık

bronkografi

bronkospazm

bronş

bronşiyektazi

 

bias

bifazik iki evreli

bifit ayrık, çatallı

bifokal iki odaklı

bifürkasyon çatallanma

bigemini ikili

biküspit iki yapraklı

bilateral iki yanlı

bimodal iki kalıplı

biplan iki düzlemli

bipolar iki kutuplu

bistüri neşter

bivalan iki değerlikli

biyoprotez

biyopsi parça alımı

biyoyararlanım

blok,-u engel,

blokaj engel, engelleme

bloke etmek engellemek

bloker engelleyici

bolus hızlı

bradiaritmi

bradikardi yavaş nabız, yavaş vuru

branş dal

 

benign

 

baseline

batın karın

baypas köprüleme

bazal 1. temel 2.alt

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

 

airway

ajan 1. etken 2.ilaç 3.araç

ajitasyon 1.aşırı huzursuzluk 2.çalkalama, çalkalanma

ajite aşırı huzursuz

akardiya yürek yokluğu, yürek gelişmezliği

akinetik devinimsiz, hareketsiz

akinezi devinimsizlik, hareketsizlik

akiz edinilmiş

akreditasyon kredilendirme, değer biçme

akromegali uç irileşmesi

akronim kısaltma

akrosiyanoz uçlarda morluk

akselerasyon hızlanma

akseleratör hızlandırıcı

akselere şiddetlenmiş

aksesuar yardımcı, ek

aksesuar yol ek yol

aksilla koltukaltı

aksiller

aksis eksen

aksiyal eksensel

aksiyon potansiyeli ekinleşebilir gizil güç

aktif etkin

aktin

aktivasyon 1.etkinleşme 2.etkinleştirme

aktivatör etkinleştirici

aktivite etkinlik

aktomiyozin

aktüel güncel

akustik yankılanım

akustik empedans yankılama direnci

akustik gölge

akustik görüntüleme

akustik pencere

akut ivegen, keskin

akut miyokart enfarktüsü kalp krizi

akümülasyon birikim

akümüle olmak birikmek

albümin

yatrojenik hekimlerin yol açtığı

wandering

57

volüm hacim

volümetrik hacimsel

ülser yara

ülserasyon yaralaşma

üniaksiyal tek eksenli

ünidireksiyonel tek yönlü

ünifokal tek odaklı

üniform tek biçimli, tek şekilli

ünilateral tek yanlı

ünipolar tek kutuplu

ünite birim

ünivalan tek değerli

ünivaryant tek değişkenli

üniversal evrensel

ürikozüri ürik asit işeme

ürtiker kurdeşen

ütilizasyon kullanım

54

triküspit üçyaprakçıklı

tril titreşim

triloji üçlü

trimester

triplet üçlü erken vuru

tripsin

tripsinojen

trismus çene kilitlenmesi

triyaj önceleme, ivediliği belirleme, belirayır

triyat üçlük

trofi büyüme

trombin

tromboemboli pıhtı tıkacı tıkanması

tromboflebit pıhtılı toplardamar yangısı

trombojen

trombokinaz

tromboksan

tromboliz pıhtı erimesi

tromboplastik pıhtılaştırıcı

tromboplastin

trombosit kan pulcuğu

trombositopeni kan pulcuğu azlığı

trombositoz kan pulcuğu çokluğu

tromboz pıhtı tıkacı oluşması

trombüs pıhtı tıkacı

trunkal gövdesel

trunkus gövde

tunika katman, örtü

turgor gergi, dolgunluk

turnike çevirgeç

tuşe dokunum

tüberkül tümsekçik, yumrucuk

tüberkülin

tüberküloz verem

tübül borucuk

tübüler borucuksu

tümör ur

tümöral ura benzer

türbülan burgaçlı, girdaplı

türbülans burgaç, girdap

53

trakeit ana soluk borusu yangısı

trakeotomi soluk borusunu delme

traksiyon çekme

trakt yol

trankilizan yatıştırıcı

transdüser çevirici, dönüştürücü

transfer aktarma, taşıma

transformasyon dönüşüm

transfüzyon kanaktarım

transit geçiş

transiyen geçici

transizyon geçiş, değişme

transizyonel değişici

transjenik gen aktarımlı

transkateter kateter yoluyla, boru yoluyla

transkripsiyon kopyalama

transkütan deri yoluyla

translokasyon yer değişim

translüminal iç boşluk yoluyla

translüsen yarı saydam

transmembran zar yoluyla

transmisyon aktarım, iletim, geçiş

transmüral duvartutan, duvar geçişli

transözofageal yemek borusu yoluyla

transparan saydam

transplantasyon organ-doku aktarımı

transport taşınım, taşıma

transpozisyon yer değişimi

transseptal septum yoluyla

transtorasik göğüs duvarı yoluyla

transüda kansuyu sızıntısı

transvers yatay, enine

52

tetrasiklin

tez sav

şant bağlantı

şikayet yakınma

şilöz akkansı

şok

49

situs durum, konum

situs inversus ters konum

situs solitus doğru konum

siyanoz morarma

skala gösterge çizelgesi, dizi, sıra, ölçek

skar yara izi, nedbe

skleroz sertleşme, sertlik

sklerozan sertleştiren

skolyoz eğri omurga

skor puan, değer

skorlama puanlama, değerlendirme

slayt saydam, yansı

sodyum

solit katı

soliter tek

solubilite çözünürlük

solüsyon çözelti, eriyik, çözüm

solvent çözücü

somatik bedensel

somnolans uyuklama

spazm kasılım

spazmodik kasılımlı

spazmolitik kasılım çözen

spazmoliz kasılım çözülmesi

spektral görüntüsel

spektrum yelpaze

spekülasyon dayanaksız görüş, kurgu

spekülatif kurgusal

speküle etmek kurgulamak

spesifik özgül

spesifikasyon özellik

spesifisite özgüllük

spesiyal özel

spesiyalite özellik

spinal

spiral sarmal

splanknik

splenektomi

splenomegali dalak büyümesi

splinter kıymıksı

splinter hemoraji kıymıksı kanama

split ayrılma, yarılma

spondilit omur yangısı

spontane kendiliğinden, özözüne

stabil kararlı

stabilizasyon dengeleme

standart tekbiçim

statik

stenoz daralma, darlık

46

ribonukleik asit

rigor katılık

rijidite katılık

rijit katı, sert

riketsiya

riketsiyal

ring halka

rinit nezle

risk

ritim dizem

ritmik dizemli

rol

romatizma

romatizmal ateş

romatoit artrit

ronflan kaba ses

ronkus hırıltı

rotablatör

rotasyon

rotasyonel

rotatuvar döner

rölatif göreceli

rötar gecikme

rudimenter gelişmemiş

ruhsat

rulman yuvarlanma

rutin alışılagelen

rüptür yırtılma

45

reseptör alıcı, almaç

resesif çekinik

reset kurma, yerine koyma

resiprokal karşılıklı

resiprokasyon karşılıklı oluşma

respirasyon solunum

respiratuvar solunumsal

rest dinlenme

restenoz yeniden daralma

restorasyon onarım

restriksiyon kısıtlama

restriktif kısıtlayıcı

resüsitasyon yaşama döndürme

retansiyon birikme

retardasyon gerilik, gecikme

retarde geri kalmış

retart uzun etkili

retikulum ağcık

retiküler ağsı

retiküloendotelyum

retikülosit ağsı alyuvar

retina ağ tabaka

retinopati

retraksiyon çekilme, büzülme

retrofarengeal yutak arkası

retrograt geriye doğru

retrokaval vena kava arkası

retronazal burun arkası

retroperitoneal karın zarı arkası

retrospektif geriye dönük

retrosternal sternum arkası

retroversiyon geriye dönüklük

reverberasyon yankılanma

revers tersine

reversal ters çevirme, tersine döndürme

reversibilite geri dönebilme

44

regürjitan gerikaçan, gerigelen

regürjitan jet gerikaçış jeti

regürjitan velosite gerikaçış hızı

regürjitan volüm gerikaçan hacim

regürjitasyon gerikaçış, geriakış

rehabilitasyon esenlendirme

rehber kılavuz

rejeksiyon ret, reddetme

rejenerasyon yeniden oluşma, yenilenme

rejeneratif yenileyen

rejim 1.diyet 2.uygulama biçimi

rejyon bölge

rejyonal bölgesel

rekalsifikasyon yeniden kireçlenme

rekanalizasyon yeniden yolaçma

rekoleksiyon yeniden toplanma

rekombinan yeniden düzenlenmiş

rekombinasyon yeniden düzenleme

rekonstrüksiyon onarım

rekonstrüktif onarıcı

rektus doğru, düz

reküren yineleyen

rekürens yineleme

relaks gevşek

relaksan gevşetici

relaksasyon gevşeme

relaps nüks

relasyon ilgi

remisyon azalma, gerileme

remitan kesikli, oynak

remnant kalıntı

42

prospektüs tanıtmalık

protagonist benzer etkili

proteinüri protein işeme

proteksiyon koruma, korunma

protektif koruyucu

protez takma, yapay

protodiyastolik erken diyastolik

protokol yöntem, tutanak

prototip ön model, ilk örnek

protrombin

provokasyon kışkırtma

provokatif kışkırtıcı

prürit kaşıntı

psikojen ruhsal kökenli

psikosomatik ruhsal-bedensel

psikotrop ruhsal etkin

psikoz

psödoaglütinasyon yalancı kümeleşim

psödoanevrizma yalancı anevrizma

psödotümör yalancı tümör

puan

puberte erinlik, bluğ

pulmoner akciğer

pulsasyon nabazan

pulsatil nabız gibi atan, titreşen

pulsus nabız

pupilla gözbebeği

pürülan irinli

püstül irinli kabarcık

pütrefaksiyon kokuşma, çürüme

41

prekordiyum yürek önü bölgesi

prekürsör öncü

preliminer öncül

40

poliform çok biçimli

polijenik çok genli

polikistik çok kesecikli

poliklinik

polimer

polimerizasyon

polimorf çok biçimli

polimorfizm çok biçimlilik

polip

polisitemi

poliüri bol idrar

pollaküri sık idrar

ponksiyon delme

popülasyon toplum

portabl taşınabilir

portal

posteriyor arka, arkada

posterolateral arka-yan

posteromediyan arka-iç

postmortem ölüm sonrası

postoperatif ameliyat sonrası

postprandiyal tokluk

postür duruş

potansiyel gizil

potent güçlü, kudretli

pozisyon durum, konum

pozitif artı, olumlu

pozitron

pozoloji ölçü bilimi

pragmatik yararcı

prandiyal yemek öğünü

pratik uygulama

pratik kılgılı, uygulamalı

prebiyotik

39

perivasküler damar çevresi

periyodik dönemsel, süreli yayın

periyot dönem, devir, süre

perküsyon vurma, çarpma

perkütan deri yoluyla

38

parestezi uyuşma, karıncalama

parezi hafif felç

paroksismal

paroksizm nöbet

parsiyel kısmi

partikül tanecik, parçacık

ödem

ödematöz ödemli

ökaryot çekirdekli

östrojen

özofagus yemek borusu

37

36

operabl ameliyat edilebilir

operasyon ameliyat, işlem

operatör cerrah, işletmen

oportünist fırsatçı

opsiyon seçenek, seçme

opsiyonel seçmeli

optimal en uygun

oral 1. ağız 2.ağızdan 3.ağız yoluyla

orbita göz çukuru, göz çanağı

35

nozokomiyal hastane kaynaklı

nörofibrom

nörojenik sinirsel, sinir kökenli

nöroloji sinir bilimi

nöromüsküler sinir-kas

nöropati sinir hastalığı

nötr etkisiz, yüksüz, yansız

nötralizasyon etkisizleşme, etkisizleştirme

nulipar hiç doğurmamış

numune örnek

nüans ince ayrım

nükleol çekirdekçik

nükleus çekirdek

nüks yineleme

nütrisyon beslenme

nütriyent besin, besleyici

nüve çekirdek

34

mutant soydeğişime uğramış

mutasyon soydeğişim

mutilasyon sakatlama

müköz sümüksü

Müsin

32

midriyatik gözbebeği büyütücü

midriyazis gözbebeği büyümesi

midsistolik sistol ortası

migrans gezici, göçmen

migrasyon göç

mikotik mantara bağlı

mikoz mantar hastalığı

mikroalbüminüri

mikroanjiyopati kılcal damar bozukluğu

mikrobiyoloji

mikroemboli küçük tıkanma

mikroembolizasyon küçük pıhtılarla tıkaçlanma

mikroftalmi göz küçüklüğü

mikrokardi kalbin küçük olması

mikroorganizma mini canlı

mikrorentran küçük yeniden girişli

mikrosefali baş küçüklüğü

mikrosit küçük alyuvar

mikrositer küçük alyuvarlı

mikroskopik

mikrovasküler küçük damarsal

miksoma

miksomatöz

miksödem

mikst karma, karışık

miliyer darı tanemsi, sepki

mimetik benzer etkili, benzeyen

minimal en az, en küçük, en düşük

minör önemsiz, küçük, hafif

mitojenik

mitokondri

mitoz eşeysiz bölünme

mitral

miyalji kas ağrısı

miyasteni kas güçsüzlüğü

miyektomi kas çıkarılması

miyelin sinir kılıfı

miyelinizasyon

miyofibril kas lifi

miyofibrom

miyoglobin

miyokardit yürek kası yangısı

miyokart yürek kası

miyoliz kas erimesi

miyopati kas hastalığı

miyoplasti kas onarımı

miyorelaksan kas gevşetici

miyosit miyokart gözesi

miyotomi kas kesisi

31

manyetik

manyetik rezonans

marantik düşkün

marj sınır

marjinal dışlak, sınırda, sıra dışı

30

lipom

literatür kaynakça

lizis dağılma, erime

lob parça

lobül parçacık

lojistik

lokal yerel

lokalizasyon yerleşim

lokus konum, yer

loküle yuvalı

lomber bel

longitudinal uzunlamasına

lökosit akyuvar

lusitropi gevşeme

lüksasyon çıkık

lümen borumsu boşluk

kadavra

kadran dörtte bir

kalibrasyon 1.ayarlama 2.çap

kalitatif nitel, niteliksel

kalite nitelik

kalp yürek

kalp yetersizliği yürek yetersizliği

kalsifikasyon kireçlenme

kalsinoz

kalsiyum

kangren

kanserojen kansere yol açan

kantitatif ölçülebilir, nicel

kanül borucuk

kaotik

kapasitans yüklenim

kapiler kılcal, kılcal damar

kapsül kılıf, jelatin kılıf

karakteristik belirleyici, ayırt edici

kardit yürek yangısı

kardiyak yürek

kardiyak arest yürek durması

kardiyojenik yürek

kardiyolipin

kardiyolog yürek bilimci

kardiyoloji yürek bilimi

kardiyomegali yürek büyümesi

kardiyomiyopati

kardiyomiyotomi

kardiyopulmoner yürek-akciğer

kardiyotoksik yüreğe zararlı

kardiyotonik yüreği güçlendirici

kardiyovasküler yürek-damar

kardiyoversiyon

karnitin

karotis

karsinoit

kaskat zincir

kaşeksi erimişlik

23

inkomplet tam olmayan, tamamlanmamış, eksik

inoperabl ameliyat edilemez

inotropi kasılma gücü

inotropik kasılma gücünü artıran

inspeksiyon gözle izleme

inspirasyon soluk alma

inspiryum soluk alma

insülin

intensif yoğun

intensite yoğunluk

interaksiyon etkileşim

interaktif etkileşimli

interferans parazit, karışma

interiyor iç

interkostal kaburgalararası

interlober loplararası

intermitan aralıklı

internal iç

internet genelağ

interval aralık

interventriküler karıncıklararası

intima damar iç katmanı

intraaortik aort içi

intraarteryel atardamar içi

intraatriyel kulakcık içi

intrakardiyak yürek içi

intrakoroner

intramüral duvar içi

intramüsküler kas içi

intravenöz toplardamar içi

intrinsik içsel

invazif girişimsel, girişimci, yayılmacı

inversiyon tersine çevirme

iritasyon tahriş

irregüler düzensiz

irreversibl geri dönüşsüz

iskemi yetersiz kanlanma

istmus bağlantı, köprü

iyonik

iyonizasyon iyonlaşma, iyonlaştırma

izolasyon yalıtım

izomer eşiz

izometrik 1.eş ölçülü 2.kas gerici

izomorfik eş yapılı

izotonik 1.eş yoğunluklu 2.eş basınçlı

izotop

izovolümetrik eş hacimli

idantik özdeş

idiyopatik

idiyosenkrazi özgünduyarlık

iliyak

imaj görüntü

immatür olgunlaşmamış

immün bağışık, bağışıksal

immünite bağışıklık

immünizasyon bağışıklama

immünsüpresif bağışıklık baskılayıcı

impakt etki

imperfore doğuştan kapalı, delinmemiş

impermeabl geçirgensiz, geçirmez,

20

hemofili

hemoglobin

hemogram kan sayımı

hemokromatoz demir birikimi

hemolitik kanyıkımlı

hemoliz kanyıkımı

hemoptizi kanlı balgam

hemoraji kanama

hemorajik kanamalı

hemoroit basur, mayasıl

hemosideroz demir birikimi

hemostatik kanama durdurucu

hemostaz kanama durması

heparin

heparinizasyon

hepatit karaciğer yangısı

hepatojügüler reflü

hepatomegali karaciğer büyümesi

hepatoselüler karaciğer gözesi

hepatosplenomegali karaciğer-dalak büyümesi

hepatotoksik karaciğere zararlı

heredite soyaçekim

herediter soyaçekimli

herni fıtık

herniyasyon fıtıklaşma

herpes uçuk

heterojen çoktürel

heterojenik çoktürelli

heterojenite çoktürellik

heterotopi yerdışılıkı

heterotopik yerdışı

heterozigot kırma, melez

hezeyan sabuklama, saçmalama

hibernasyon kış uykusu

hibrit kırma, melez

hidralazin

hidrasyon

hidrofil suçeken

hidrojen

hidroklorik asit tuzruhu

hidrostatik basınç su basıncı

hijyen sağlık bilgisi

hijyenik sağlıklı

hikâye öykü

hilus göbek

hiperaktivite aşırı etkin

hipereksitabilite aşırı uyarılganlık

hiperemezis aşırı kusma

hiperemi aşırı kanlanma

17

filiform 1. ipliksi 2.zayıf nabız

filtrasyon süzme, süzülme

filtrat süzüntü

filtre süzgeç

final son

fissür çatlak

fistül akarca

fizyoloji işlev bilimi

fizyon bölünme, çoğalma

fizyopatoloji işlev bozukluğu bilimi

flatter

flebolit toplardamar taşı

flebotomi 1. toplardamar kesisi 2. toplardamardan kan alma

flegmon bağ doku yangısı

fleksibilite esneklik

fleksiyon bükülme, bükme

fleksör bükücü, eğici

fleksura dönemeç, büküntü

flep 1. saplı doku 2.kanatcık

florokarbon

floroskopi

flovmetre akışölçer

flu bulanık

flüktüan dalgalı

flüktüasyon dalgalanma, dalga duygusu

fobi korku

fokal odaksal

fokus odak

folikül kesecik

fonksiyon işlev

fonksiyonel işlevsel

fonokardiyograf

fonokardiyografi

fonokardiyogram

foramen delik

form biçim

formasyon biçimlenme

format biçim

formül çözüm yolu

formülasyon 1.biçimlendirme 2.bileşim

fossa çukur

fragman parça

fragmantasyon parçalanma

frajil kırılgan

frajilite kırılganlık, dirençsizlik

fraksiyon parça, bölüm, kesim

fraktür kırık

frekans sıklık

fremitus ele gelen titreşim

16

efektif etkin

eferent götürgen

efervesan köpüren

efor çaba

efüzyon 1.sıvı birikimi, 2.sızışma

ego benlik

egofoni keçi sesi

egzama

egzersiz alıştırma

ejeksiyon atma

ejeksiyon fraksiyonu atma yüzdesi

ekarte etme 1. dışlama 2. ayırma

ekartör ayırgaç

ekilibriyum denge

11

diyafragma böleç

diyafram böleç

diyagonal köşegen

diyagram çizge

diyaliz süzme

diyalizat diyaliz ürünü

diyare ishal

diyastol gevşeme

diyastolik gevşemeye ait

diyatermi ısı uygulaması

diyatez yatkınlık

diyet beslenme

diyetetik besin bilimi

diyetisyen beslenme uzmanı

dizüri 1. ağrılı işeme, 2.işeme güçlüğü

dogma

doküman belge

dominans baskınlık

dominant baskın

done veri

donör verici, bağışcı

dorsal sırt, arka

dorso- lomber sırt-bel

10

difüzyon geçiş

digoksin

dihidropiridin

dijital 1.sayısal 2.parmakla 3.parmakta 4.yürek ilacı

dilatasyon genişleme

dilate genişlemiş

dilatör genişleten

dilüsyon seyreltme

dinamik devingen

dipolar iki kutuplu

direksiyonel yönlendirilmiş

direkt doğrudan, düz

diseksiyon kesayır

dissemine yaygın

dissemine intravasküler koagülasyon yaygın damariçi pıhtılaşma

disfaji yutma bozukluğu

disfoni ses bozukluğu

disfonksiyon işlev bozukluğu

diskinezi devinim bozukluğu,

diskordan benzeşmez, uyumsuz

diskordans benzeşmezlik, uyumsuzluk

diskret ayrı, farklı

diskriminan ayırt edici

dislipidemi

dislipoproteinemi

disosiyasyon ayrışma, ayrışım, ayrıştırma

disosiye ayrışmış, ayrı

dispepsi sindirim bozukluğu, hazımsızlık

dispersiyon dağılım

displastik gelişimi bozuk

displazi gelişim bozukluğu

displazik gelişimi bozuk

dispne solunum güçlüğü

disproporsiyon orantısızlık

dansite yoğunluk

dansitometre yoğunlukölçer

data veri

debi

debil düşkün, güçsüz

debilite düşkünlük, güçsüzlük

debridman kazıma

debris döküntü

dedektör bulucu

dedektör belirleyici

defekasyon dışkılama

defekt eksiklik, kusur

defektif kusurlu

defeyans bayılma

defibrilasyon

defibrilatör

defisit fark, eksiklik

defleksiyon

deformasyon biçimsizlik

deformite biçim bozukluğu

degradasyon bozulma, yıkım

degranülasyon

dehidratasyon suyitimi

dehidrogenaz

dejenerasyon yozlaşma

dejeneratif yozlaştırıcı

dejenere yoz

dekalsifikasyon kireçsizleşme

capture

8

bronşiyolit

7

4

analjezi ağrı kesimi

analjezik ağrıkeser, ağrı kesici

analog benzeşik, işlevdeş

analoji benzeşim, işlevdeşlik

anamnez öykü

anastomoz ağızlaştırma

anazarka yaygın ödem

anekdot kısa öykü

anemi kansızlık

anemik kansız

anerji duyarsızlık

anerjik duyarsız

anestezi duyu yitimi

anevrizma balonlaşma

anevrizmektomi

angülasyon açılanma

angüler açısal

anhidroz 1.terlememe 2.susuz

animasyon canlandırma

anizokori gözbebeği eşitsizliği

anizositoz alyuvar eşitsizliği

anjina pektoris göğüs ağrısı

anjiyogenez damar oluşumu

anjiyografi damar görüntülemesi

anjiyokardiyografi damar- yürek görüntülemesi

anjiyoplasti damaraçımı

anjiyoskopi damargözlemi

anjiyospazm damar kasılması

anjiyotensin dönüştürücü enzim

anksiyete kaygı

anoksi oksijensizlik

anomali sapaklık

anoreksi iştahsızlık

anormal olağandışı, doğal olmayan

anormallik olağandışılık

antagonist karşıt etkin

antagonizma karşıt etkinlik

antasit asit giderici

antegrat öne doğru

antemortem ölüm öncesi

antenatal doğum öncesi

anteriyor ön

anteroinferiyor önalt

anterolateral önyan

anteroposteriyor önarka

anterosuperiyor önüst

antianjinal

antiaritmik

antibakteriyel

3

aldolaz

aldosteron

aldosteronizm

alegori simge

alegorik simgesel

alel türgen

alerjen

alerji

alerjik

alfa adrenerjik blokajı

alfa blokajı

alfa bloker

algoritma akış basamakları


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 4 ziyaretçi (89 klik) kişi burdaydı!