Sozluk Sitesi
  GUVENLIK SOZLUGU
 

GÜVENLİK SOZLUGU

Access control system-Giriş kontrol sistemi, korunan bir alana girişlerin kontrol altında tutulmasıdır. Manuel veya otomatik olabilir. 
Access levels- Giriş yetkileri, kontrollü giriş sisteminde kişilerin hangi bölgelere giriş yapma yetkilerinin olduğunun belirtilmesidir.
Animal Disaster Plan- Doğal afetlerde hayvanların korunması için veya hayvanların başıboş kalarak etrafa zarar vermemesi için alınan tedbirler
Anti-passback- giriş kartının arka arkaya aynı okuyucudan okutulamaması özelliği
Asset Protection- Varlıkların Korunması
Background investigation- Öz geçmiş araştırması, işe yeni başlayacak kişiler hakkında özgeçmişinde beyan edilen bilgilerin doğruluğundan, kişinin çalıştığı sektördeki şöhretine kadar geniş bir yelpazede yapılabilen araştırmadır. Background screening vebackground check olarak da kullanılmaktadır.
Ballistics Attack- Balistik Saldırı, hafif silahlarla yapılan saldırı,  
Barbed Tape or Concertina- Dikenli tel 
Biometric Reader- Biyometrik okuyucu, biometrik özellikleri algılayan okuyucu 
Biometrics- Biyometrik, insan vücudundaki kişiye has özelliklerin kimlik tanımlamasında kullanılması 
Blast Curtains- Basınç Perdesi, dış mekandaki patlamadan kaynaklanan parça tesirinin bina içindeki personeli etkilememesi için özel olarak üretilen perde, 
Blast-Resistant Glazing- pencerelerin, çerçeve, menteşe, cam gibi parçalarının özel olarak  patlamaya dayanıklı hale getirilmesi 
Bollard- Bolard, silindirler halinde inşa edilen ve belirli bir bölgeye araçların girişini kısıtlayan bariyer tipidir. İki tekerlekli taşıtların geçişini engellemez.
Bomb Threat- Bomba Tehdidi
Business continuity- İş sürekliliği, ticari faaliyetlerin devamlılığı, şirketlerin herhangi olağanüstü bir nedenle (doğal afet, savaş vb) faaliyetlerinin kesintiye uğrama ihtimaline karşılık aldıkları tedbirlerdir.
Card Reader- Kart okuyucu, giriş kartlarını sisteme tanıtır
Chief Security Officer-Kıdemli Güvenlik Yöneticisi
Collateral Damage- İkincil Hasar, başka bir hedefe yapılan saldırıdan dolayı meydana gelen zarar  
Collection and preservation of evidence- delillerin toplanması ve korunması
Concealed Bomb- Gizlenmiş veya başka cisimlere benzetilmiş bomba
Criminal activity- Suç eylemi, suç girişimi
Crisis Management- Kriz Yönetimi
Crisis Response- Krize karşılık tedbirler
Criticality- Kritiklik manasına gelmekle birlikte, risk analizlerinde, risk teşkil eden olayın meydana gelmesi halinde şirkete vereceği etkiyi ifade etmekte kullanılır. Kritiklik derecesi, önemsizden, hayatî dereceye kadar değişir.


 

 
D-E-F-G-H
Disaster Preparedness- Tabii afet durumlarına hazır olmak
Disaster Recovery-Tabii afetlerden sonra normal duruma dönmek
Door Contact-Kapı kontağı, kapıların açılması halinde alarm paneline ikaz gönderen detektör
Duress Alarm Device, Panic Button-panik alarm butonu 
Effective Standoff Distance- etkili emniyet mesafesi, bomba infilakının etkilerini asgari dereceye düşüren emniyet mesafesi
Emergency management- Acil durum yönetimi
Emergency operations center- Acil durum harekât/operasyon merkezi, şirketlerin acil durum planlaması kapsamında, acil durumların yönetileceği merkezdir.
Emergency response plan-Acil durum müdahale planı, şirketlerin sıradışı olaylara nasıl cevap vereceğine dair yapılan planlamadır.
Emergency situation- Acil durum, şirketlerin günlük rutin faaliyetleri dışında, önlem almayı gerektiren olaylardır.  
Employee security awareness program- Çalışanların güvenlik farkındalığını artırma programı, çalışanların güvenlik tedbirlerine katkı sağlamasını ve/veya güvenlik prosedürleri hakkında bilgi  sahibi olmasını amaçlayan faaliyetlerdir.
Entry Control Point- giriş kontrol noktası,
Evacuation- Tahliye
Executive protection- Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerdir.
Facial Recognition- Yüz tanıma 
Fact-finding processes-Bir soruşturmaya konu olayın gerçekleşme şeklini ortaya çıkarmaya yarayan çalışmalar
Fire prevention-Yangından korunma
Flood Detector- su baskını detektörü, ortamdaki su baskınını haber veren detektör
Forced Entry-Zorla giriş, girişi kısıtlanmış bir bölgeye illegal yollarla giriş yapılması 
Fragment Retention Film- parça tesiri önleyici film, patlamadan sonra cam parçalarının etrafa dağılmasını azaltan şeffaf film
Frame Rate-Çerçeve sayısı, CCTV kayıtlarının saniyede kaç çerçeve yapılacağını belirtir ve fms (frame per second) birimiyle ifade edilir. TV yayınları 25 fps'dir. 
Glass Breaking Detector-Cam kırılma detektörü, cam kırıldığında ikaz veren detektör
Health and Safety- İş sağlığı ve güvenliği
Heat Detector- ısı detektörü, ortam ısısının belirli bir dereceye ulaşması halinde ikaz veren detektör
Homeland Security- İç güvenlik veya Anavatan Güvenliği


 

 
I-J-K-L-M-N
Incendiary Bomb- Yangına sebep olan bomba, molotov kokteyli
Information security- Bilgi güvenliği
Integrated security control- Bir çok güvenlik sisteminin entegre edilmesiyle yapılan güvenlik kontrolleri,
Intellectual property- Bir şirketin sahip olduğu bilgi birikimidir.
Intruder Alarm System-Hırsızlık alarm sistemi
Investigation- Soruşturma, bazı şirketlerde bu faaliyet yasal kaygılarla Araştırma ve Bilgi Toplama faaliyeti olarak da anılmaktadır. 
Investigative interview-Soruşturma kapsamında yapılan mülakat
Laminated Glass-Lamine cam, cam tabakalarının aralarında boşluk kalacak şekilde, çok katmanlı olarak üretilmesi 
Law enforcement- Kolluk kuvveti, polis ve jandarma 
Letter Bomb- Mektupla gelen bomba
Line-of-Sight Sensor-Görüş hattı sensörü, birbirini gören iki nokta arasındaki hareketleri algılayan sensör, 
Loss Event- Kayıp yaratan, maddî kayıplar veya etkiler yaratan olaydır.  
Loss prevention- Kayıp önleme, işletmelerin kazançlarını korumak için aldıkları tedbirler
Magnetic Lock-Manyetik kilit, elektrik akımı kesildiğinde açılan kilit
Mail room security- Posta odası veya muhaberat ofisi güvenliği, gelen postaların güvenlik kontrolünden geçirilmesi ile ilgili esasları içerir
Man-made disasters- İnsanlar tarafından sebep olunan afetler, yangın, büyük çaplı kazalar, vb
Man-Trap- Man-trap, aynı anda açılamayan iki kapıdan oluşan giriş kontrol tedbiridir. Kişiler, iki kapı arasına bakan bir kontrol odasından kontrol edilebilirler.  
Mass Notification- Toplu anons, acil durumlarda personelin tamamına gerçek zamanlı bilgilendirme yapan sistem 
Mitigation strategies- Çeşitli olaylardan beklenen hasarın veya zararın minimize edilmesi için alınan tedbirler
Motion Detector- Hareket detektörü 
Natural disaster – Doğal afet, deprem, sel, fırtına vb. olaylar 

 
O-P-R-S
Personnel protection- Kişilerin korunması
Pig tailing- yetkilendirilmiş kart taşıyan bir kişinin arkasından, yetkisiz kişilerin giriş yapması
Private Security Services – Özel güvenlik hizmetleri
Probability-İhtimalat, olasılık, bir olayın gerçekleşme olasılığını ifade etmekte kullanılır. 
Probable frequency- bir riskin belirli bir zaman süresi içinde, ne kadar sıklıkla gerçekleşeceğine dair ön görülen olasılık
Proprietary information- Bir kişiye veya şirkete ait olan bilgi
Protection equipment- Koruma teçhizatı
Proximity Sensors- Yaklaşma detektörü, korunan objeye herhangi birinin yaklaşması halinde alarm ikazı üreten detektördür. 
Public sector law enforcement- Resmi kolluk kuvveti
Remote controlled bomb-Uzaktan Komutalı Bomba
Resilient Organisation- Krizlere, doğal afetlere ve iş kesintilerine karşı gerekli tedbirleri almış bir organizasyonu ifade eder.
Resolution- Çözünürlük, CCTV kayıtlarının ne kadar ayrıntılı olacağının ölçüsüdür 
Restoration of vital services and facilities- İşletme için hayatî  önemi haiz hizmetlerin ve tesislerin tekrar işler hale getirilmesidir. İş sürekliliği planlarında bunun yöntemleri açıklanır.
Retail Security- Perakende güvenliği
Risk assessment- Risk değerlendirmesi, korunması hedeflenen objeye yönelik mevcut risklerin ortaya çıkarılması
Risk- bir tehditten, güvenlik olayından veya benzeri nedenlerden dolayı kayıp verme olasılığıdır.  
Risk management- Risk yönetimi, mevcut risklerle ilgili tedbirler alınması, risklere yönelik yaklaşımların belirlenmesi, 
Search and Rescue-Arama ve Kurtarma
Secure work environment- Güvenli çalışma ortamı, güvenlik departmanlarının hedefidir.
Security Director- Güvenlik direktörü
Security Engineering-Güvenlik Mühendisliği, inşaat, donanım, insan gücü, prosedürleri uygun şekilde kullanarak, risklerin yönetilmesini amaçlayan süreçler, 
Security- Güvenlik
Security management- Güvenlik yönetimi
Security Manager- Güvenlik müdürü
Security policies,procedures, plans, and directives- Güvenlik tedbirlerinin açıklandığı dokümanlardır
Security risks- Güvenlik riskleri, gerçekleştiğinde güvenlik sorunu yaratacak olaylardır.
Security Site Manager- Güvenlik Proje Yöneticisi
Security Supervisor- Güvenlik şefi
Security survey-Kapsamlı güvenlik değerlendirmesi, bir tesisin güvenlik tedbirlerinin, mevcut risklere karşılık yeterli olup olmadığının değerlendirilmesidir.
Security vendors-Ticari açıdan güvenlik hizmeti sağlayan taraflar
Sismic Detector-Darbe detektörü, ortamda sismik bir hareket olduğunda ikaz gönderen detektör
Smoke Detector- Duman detektörü, ortamda duman olup olmadığını ikaz eden detektör 
Straight Bomb- alenî, gizlenmemiş bomba
Substance abuse-(uyuşturucu) madde kullanımı


 

 
T-U-V-Y-W-Z
Tail gating- yetkilendirilmiş kart taşıyan bir kişinin arkasından, yetkisiz kişilerin giriş yapması
Thermally Tempered Glass-Isısal cam, patlamanın basınç tesirine karşı güçlendirilmesi için ısıyla işlem yapılan cam 
Threat analysis- Tehdit değerlendirmesi, genellikle şirkete yönelik terör gibi ağır tehditlerin değerlendirilmesidir.
Time Delayed Bomb-Zaman ayarlı bomba
Travel security program-Seyahat güvenliği programı, şirketlerin seyahat eden personelinin eğitilmesi, seyahat ikazlarının ve tavsiyelerinin yapılması, gerekirse seyahatlerin kısıtlanması, gerekirse kişilerin seyahatleri sırasında korunması gibi hizmetleri içerir. 
Trend analysis- Eğilim analizi, güvenlik durumunun geçmişteki ve şimdiki verilere dayanarak gelecekteki durumun tahmin etmeyi amaçlayan çalışmadır
Triple-Standard Concertina (TSC) Wire- Üçlü tel üstüvane engeli, ikisi altta üç adet daire şeklinde olan tel örgüdür.
Unauthorized access- Yetkisiz giriş, giriş kontrol sistemleriyle korunan bir tesise yetkisiz bir kişinin girmesi
Vibration Sensors- Sismik detektör, darbe detektörü
Voice Recognition- Ses tanıma, kişileri ses özelliklerine göre tanıyan sistem 
Volumetric Motion Sensors- Hacimsel hareket detektörü, korunan oda içindeki hareketleri algılayan detektör 
Vulnerability analysis- Hassasiyet değerlendirmesi, risk analizi kapsamındai korunan objenin hangi risklere maruz kalma olasılığının ve bu risklerde hangi derecede zarar göreceğinin hesaplanmasına yönelik çalışmadır. 
Walkthrough Detector-Kapı detektörü, bir binaya girişte kişilerin üzerinde metal olup olmadığını tespite yarayan kapı şeklindeki cihaz
Written statements- Yazılı beyan, şirket içi soruşturmalarda mülakat yapılan kişilerden, soruşturmaya konu olan olayla ilgili bilgi ve görgülerinin yazılı olarak alınmasıdır. 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 82 ziyaretçi (213 klik) kişi burdaydı!