Sozluk Sitesi
  EKONOMI SOZLUGU
 
A

Accelerator: Hızlandıran

Acceptance Letter: Kabul Mektubu

Acceptance: Kabul

Account: Hesap

Accountant: Muhasebeci

Accounting Cost: Muhasebe Maliyeti, Açık Maliyet

Accounting Profit: Muhasebe Kârı

Accounting: Muhasebe

Add: Reklam

Advalorem Tax: Advalorem Vergi

Advertising: Reklam

Aggregate Demand: Toplam Talep

Aggregate Supply: Toplam Arz

Agriculture: Tarım

Air Pollution: Hava Kirliliği

Amortization: Amortisman

Annuity: Anüite

Anticipation: Beklenti

Antitrust: Antitröst

Appreciation: Değerlenme

Arbitrage: Arbitraj

Asset: Varlık

Association: Birlik, Sendika

Attorney: Avukat

Auction: Müzayede

Autocorrelation: Otokorelasyon

Auto-financing: İçeriden Finansman

Automation: Otomasyon

Average Cost: Ortalama Maliyet

Average Fixed Cost: Ortalama Sabit Maliyet

Average Propensity to Concume: Ortalama Tüketim Eğilimi

Average Propensity to Save: Ortalama Tasarruf Eğilimi

Average Revenue: Ortalama Gelir

Average Total Cost: Ortalama Toplam Maliyet

Average Variable Cost: Ortalama Değişken Maliyet

Average: Ortalama

 

B

Bad Check: Karşılıksız Çek

Bail: Kefalet

Balance Sheet: Ödemeler Dengesi

Balanced Budget Multiplier: Denk Bütçe Çarpanı

Balanced Budget: Denk Bütçe

Bank Check: Banka Çeki

Bank Money: Banka Parası

Bank: Banka

Banker: Banker

Banking Activities: Banka Faaliyetleri

Banking Facilities: Banka Hizmetleri

Banking Panic: Banka Paniği

Banking Sector: Banka Sektörü

Banknote: Banknot, Kağıt Para

Banknote: Kağıt Para

Bankruptcy: İflas

Bargaining Power: Pazarlık Gücü

Bargaining: Pazarlık

Barter Economy: Takas Ekonomisi, Trampa Ekonomisi, Mübadele Ekonomisi

Barter: Trampa, Takas, Mübadele

Basic Interest: Basit Faiz

Bear Market: Düşen Piyasa

Bill: Bono, Senet

Bimetalism: Çift Metal Para Sistemi

Black Market: Karaborsa

Bond Market: Tahvil Piyasası

Bond: Tahvil

Borrower: Borç Alan

Borrower: Borç Alan Kişi

Bottleneck: Darboğaz

Brand-name: Marka

Bribe: Rüşvet

Bribery: Rüşvetçilik

Bribe-taker: Rüşvet Alan

Broker: Simsar, Komisyoncu

Budget Deficit: Bütçe Açığı

Budget Surplus: Bütçe Fazlası

Budget: Bütçe

Bull Market: Yükselen Piyasa

Business Cycles: Konjoktürel Dalgalanmalar

Business: İş

By-product: Yan Ürün

 

C

Capital Account: Sermaye Hesabı

Capital Flow: Sermaye Akışı

Capital Inflow: Sermaye Girişi

Capital Market: Sermaye Piyasası

Capital Outflow: Sermaye Çıkışı

Capital: Sermaye

Capitalism: Kapitalizm

Capitalist System: Kapitalist Sistem

Capitalist: Kapitalist

Cartel: Kartel

Cash: Nakit Para

Central Bank: Merkez Bankası

Central Planning: Merkezi Planlama

Certificate: Sertifika

Ceteris Paribus: Diğer Koşullar Değişmezken

Chamber of Commerce: Ticaret Odası

Chamber of Industry: Sanayi Odası

Choise: Seçim

Civilization: Uygarlık, Medeniyet

Clearing House: Takas Odası

Clearing: Takas, Kliring

Climate Change: İklim Değişikliği

Coin: Metal Para

Collective Bargaining: Toplu Pazarlık

Commerce: Ticaret

Commercial Bill: Finansman Bonosu, Ticari Senet

Commercial Policy: Ticaret Politikası

Commercial Treaty: Ticari Anlaşma

Commission: Komisyon

Commodity: Mal, Emtia

Communism: Komünizm

Communist System: Komunist Sistem

Company: Şirket

Comparative Static Equilibrium Analysis: Karşılaştırmalı Statik Denge Analizi

Competition: Rekabet

Competitive Market: Tam Rekabet Piyasası

Complementary Goods: Tamamlayıcı Mallar

Compound Interest: Bileşik Faiz

Confederation: Konfederasyon

Consolidated Budget: Konsolide Bütçe

Consolidated Budget: Konsolide Bütçe

Consolidation: Konsolidasyon

Constitution: Anayasa

Consumer Price Index (CPI): Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Consumer Surplus: Tüketici Artığı

Consumer: Tüketici

Consumption: Tüketim

Contract: Sözleşme

Contraction: Daralma

Contractionary Fiscal Policy: Daraltıcı Maliye Politikası

Contractionary Monetary Policy: Daraltıcı Para Politikası

Corporation: Şirket

Cost Push Inflation: Maliyet İtişli Enflasyon

Cost, Insuarence, Freight (CIF): Maliyet, Sigorta, Navlun Dahil Fiyat

Cost: Maliyet

Credit: Kredi

Creditor: Borç Veren

Currency: Bozukluk Para, Metal Para

Current Account: Cari Hesap

Current Price: Cari Fiyat

Current Value: Cari Değer

Customer Satisfaction: Müşteri Memnuniyeti

Customer: Müşteri

Customs Duty: Gümrük Resmi

Customs Free: Gümrükten Muaf

Customs: Gümrük

Cyclical Unemployment: Konjonktürel İşsizlik, Devrevi İşsizlik

 

D

Dealer: Satıcı, Aracı

Debt Finance: Borçlanarak Finansman

Debt: Borç

Debt: Borç

Debtor: Borçlu

Deficit : Açık

Deficit Financing: Açık Finansmanı

Deflation: Deflasyon

Deflator: Deflatör

Delivery: Teslim

Demand Curve: Talep Eğrisi

Demand Deposit: Vadesiz Mevduat

Demand for Money: Para Talebi

Demand Law: Talep Kanunu

Demand Price: Talep Fiyatı

Demand Pull Inflation: Talep Çekişli Enflasyon

Demand: Talep

Democracy: Demokrasi

Demography: Demokrafi

Dependent Variable: Bağımlı Değişken

Deposit: Depozit

Depreciation: Yıpranma, Değer Kaybı

Depression: Depresyon

Derived Demand: Türev Talep

Devaluation: Devalüasyon

Developed Country: Kalkınmış Ülke

Developing Country: Kalkınmakta Olan Ülke

Development Bank: Kalkınma Bankası

Development Economics: Kalkınma Ekonomisi

Diminishing Marginal Utility: Azalan Marjinal Fayda

Direct Tax: Dolaysız Vergi, Vasıtasız Vergi

Dirty Floating Exchange Rate System: Kirli Dalgalı Döviz Kuru Sistemi

Discount Rate: İskonto Oranı

Diseconomies of Scale: Negatif Ölçek Ekonomileri

Disposable Personel Income: Harcanabilir Kişisel Gelir

Distribution: Dağılım

Dividend Distribution: Kâr Payı Dağıtımı

Dividend: Temettü

Divident Coupon: Temettü Kuponu

Division of Labor: İşbölümü

Domestic Assets: İç Varlıklar

Domestic Currency: Ülke Parası

Domestic Terms of Trade: İç Ticaret Hadleri

Due Date: Vade Tarihi

Due: Vade

Durable Goods: Dayanıklı Mallar

Duty Free: Gümrükten Muaf

Dynamic Analysis: Dinamik Analiz

 

 

E

Economic Cost: Ekonomik Maliyet

Economic Crisis: Ekonomik Kriz

Economic Development: Ekonomik Kalkınma

Economic Efficiency: Ekonomik Etkinlik

Economic Growth Rate: Ekonomik Büyüme Oranı

Economic Growth: Ekonomik Büyüme

Economic Profit: Ekonomik Kâr

Economic Rent: Economik Rant

Economic Rights: Ekonomik Haklar

Economic Sector: Ekonomik Sektör

Economies of Scale: Pozitif Ölçek Ekonomileri

Economist: Ekonomist

Economy: Ekonomi

Effective Demand: Efektif Talep

Effective Exchange Rate: Efektif Döviz Kuru

Efficiency: Etkinlik

Elastic: Esnek

Elasticity: Esneklik

Election: Seçim

Electricity: Elektrik

Electronic Funds Transfer (EFT): Elektronik Fon Transferi

Emission: Emisyon

Employer Association: İşveren Sendikası

Employment: İstihdam

Endogenous Variable: İçsel Değişken, Bağımlı Değişken

Endorsed: Ciro Edilmiş

Endorsement: Ciro

Energy: Enerji

Entrepreneurship: Girişimci

Environment: Çevre

Environmental Pollution: Çevre Kirliliği

Equilibrium Interest Rate: Denge Faiz Oranı

Equilibrium Level of Income: Denge Gelir Düzeyi

Equilibrium Price: Denge Fiyatı

Equilibrium: Denge

Equity Finance: Hisse Satışı Yoluyla Finansman

Equity: Hisse Senedi

Errors and Omissions: Net Hata ve Noksan

Euro Market: Avro Piyasası

Euro: Avro

European Currency Unit (ECU): Avrupa Para Birimi

European Economic Community (EEC): Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

European Free Trade Association (EFTA): Avrupa Serbest Ticaret Birliği

European Monetary System (EMS): Avrupa Para Sistemi

European Monetary Union (EMU) Avrupa Para Birliği

Ex-ante: Öngörülen

Excess Capacity: Atıl Kapasite

Excess Demand: Talep Fazlası

Excess Reserve: Atıl Rezerv, Rezerv Fazlası

Excess Supply: Arz Fazlası

Exchange Rate: Döviz Kuru

Exchange: Döviz, Kambiyo

Excise Tax: Tüketim Vergisi

Execution: İcra

Exempt from Tax: Vergiden Muaf

Exogenous Variable: Dışsal Değişken, Bağımsız Değişken

Expansion Path: Genişleme Yolu

Expectation: Beklenti

Expected Rate of Inflation: Beklenen Enflasyon Oranı

Expected Rate of Interest: Beklenen Faiz Oranı

Expected Value: Beklenen Değer

Expenditure Tax: Tüketim Vergisi, Harcama Vergisi

Expensionary Fiscal Policy: Genişletici Maliye Politikası

Expensionary Monetary Policy: Genişletici Para Politikası

Explained Variable: Açıklanan Değişken

Explanatory Variable: Açıklayıcı Değişken

Explicit Costs: Açık Maliyetler, Muhasebe Maliyetleri

Export: İhracat

Ex-post: Gerçekleşen

Expropriation: Kamulaştırma

External Deficit: Dış Açık

Externalities: Dışsallıklar

 

F

Fabric: Fabrika

Face Value: Nominal Değer, İtibari Değer

Factors of Production: Üretim Faktörleri

Fee: Harç

Fiat Money: Fiat Para, İtibari Para

Fifty Fifty: Yüzde Elli Yüzde Elli

Final Goods: Nihai Mallar

Financial Assets: Mali Varlıklar

Financial Capital: Nakit Sermaye

Financial Crisis: Finansal Kriz

Financial Institutions: Mali Kuruluşlar

Financial Markets: Mali Piyasalar

Financial Sector: Mali Sektör

Financial System: Mali Sistem

Firm: Firma

Fiscal Policy: Maliye Politikası

Fixed Costs: Sabit Maliyetler

Fixed Exchange Rate System: Sabit Döviz Kuru Rejimi

Flexible Exchange Rate System: Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi

Floating Exchange Rate System: Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi

Forecasting: Öngörü, Tahmin

Foreign Assets: Dış Varlıklar

Foreign Bank: Yabancı Banka

Foreign Currency: Döviz

Foreign Exchange Account: Döviz Tevdiat Hesabı

Foreign Exchange Reserve: Döviz Reservi

Foreign Exchange: Döviz

Foreign Liabilities: Dış Yükümlülükler

Foreign Trade Deficit: Dış Ticaret Açığı

Free Competition Market: Serbest Rekabet Piyasası

Free Economic Enterprise: Serbest Girişim

Free Goods: Serbest Mallar

Free On Board (FOB): Güvertede Teslim Fiyatı

Free Trade Area: Serbest Ticaret Bölgesi

Frictional Unemployment: Geçici İşsizlik, Friksiyonel İşsizlik

Full Employment: Tam İstihdam

Function: Fonksiyon

Fund: Fon

Future Value: Gelecekteki Değer

 

G

Game Theory: Oyun Teorisi

General Budget: Genel Bütçe

Global Warming: Küresel Isınma

Globalization: Küreselleşme

Gold Bullion Standard: Altın Külçe Standardı

Gold Bullion System: Altın Külçe Sistemi

Gold Exchange Standard: Altın Kambiyo Standardı

Gold Exchange System: Altın Kambiyo Sistemi

Gold Reserve: Altın Rezervi

Gold Species Standard: Altın Sikke Standardı

Gold Standard: Altın Standardı

Gold: Altın

Good: Mal

Goods and Services: Mallar ve Hizmetler

Government Bond: Devlet Tahvili

Government Investment: Kamu Yatırımı

Government Policy: Hükümet Politikası

Government: Hükümet

Gross Domestic Product (GDP): Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

Gross National Product (GNP): Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

Growth Rate: Büyüme Oranı

Growth: Büyüme

Guarantee: Garanti

Guarantor: Kefil

Guaranty: Garanti

 

H

Hard Currency: Sağlam Para

Hedging: Riski Aktarma, Riske Karşı Korunma

High Powered Money: Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para

Hoarding: Gömüleme, İddihar

Household Income: Hanehalkı Geliri

Households: Hanehalkları

Human Capital: Beşeri Sermaye

Hyperinflation: Hiperenflasyon

Hypothecation: İpotek

 

I

Illegal: Yasal Olmayan, İllegal

Imperfect Competition: Eksik Rekabet

Implicit Costs: Örtülü Maliyetler

Import Quota: İthalat Kotası

Import: İthalat

In Advance: Peşin

Incentive: Teşvik

Income Distribution: Gelir Dağılımı

Income Effect: Gelir Etkisi

Income Elasticity: Gelir Esnekliği

Income: Gelir

Indebtedness: Borçluluk

Independent Variable: Bağımsız Değişken

Index: Endeks

Indicator: Gösterge

Indifference Curve: Farksızlık Eğrisi

Indirect Tax: Dolaylı Vergi, Vasıtalı Vergi

Individuals: Bireyler

Induced Investment: Uyarılmış Yatırım

Industrial Relations: Endüstriyel İlişkiler

Industry: Endüstri

Inelastic: Esnek Olmayan

Infant Industry: Bebek Endüstri

Inferior Goods: Düşük Mallar

Inflation Rate: Enflasyon Oranı

Inflation: Enflasyon

Infrastructure: Altyapı

Initial Capital: Başlangıç Sermayesi

Innovation: İcat

Input: Girdi

Insolvency: İflas

Installment: Taksit

Insurance Policy: Sigorta Poliçesi

Insurance Premium: Sigorta Primi

Insurance: Sigorta

Interbank Interest Rate: Bankalar Arası Faiz Oranı

Interbank: Bankalar arası

Interest Coupon: Faiz Kuponu

Interest for Default: Gecikme Faizi

Interest: Faiz

Intermediary Institutions: Aracı Kurumlar

Intermediate Goods: Ara Mallar

International Monetary Fund (IMF): Uluslararası Para Fonu

International Trade: Uluslararası Ticaret

International: Uluslararası

Intrinsic Value: Öz Değer

Inventory Investment: Stok Yatırımı

Inventory: Stok

Investment Bank: Yatırım Bankası

Investment Goods: Yatırım Malları

Investment: Yatırım

Invisible Hand Principle: Görünmez El İlkesi

Invisible Hand: Görünmez El

Invoice: Fatura

Invoice: Fatura

Involuntary Unemployment: Gayri-iradi İşsizlik

Issue of Banknotes: Emisyon

Issue of Bond: Tahvil Çıkarma

Iteration: Yineleme

 

K

Kinked Demand Curve: Dirsekli Talep Eğrisi

 

L

Label: Etiket

Labor Force Participation Rate: İşgücü Katılım Oranı

Labor Force: İşgücü

Labor Market: Emek Piyasası

Labor Union: İşçi Sendikası

Labor: Emek

Lagging Indicators: Gecikmeli Göstergeler

Laissez Faire, Laissez Passer: Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler

Land Pollution: Toprak Kirliliği

Land: Toprak

Lawyer: Avukat

Leading Indicators: Öncü Göstergeler

Leasing: Kiralama

Legal Monopoly: Yasal Monopol

Legal Reserve Ratio: Kanuni Karşılık Oranı

Legal: Resmi, Legal

Legal: Yasal

Lender of Last Resort: Nihai Ödünç Veren

Lender: Borç Veren

Letter of Guaranty: Teminat Mektubu

LIBOR (London Interbank Offer Rate): Londra Bankalar Arası Kredi Faiz Oranı

Liability: Sorumluluk, Yükümlülük

Licence: Lisans

Linear Relationship: Doğrusal İlişki

Liquidation: Tasfiye

Liquidity Trap: Likidite Tuzağı

Liquidity: Likidite

Lockout: Lokavt

Long Run: Uzun Dönem

Long Term: Uzun Dönem

Lorenz Curve: Lorenz Eğrisi

Loss: Zarar

Luxury Goods: Lüks Mallar

 

M

Macroeconomics: Makro Ekonomi

Major: Büyük

Majority Voting: Oy Çokluğu

Majority: Çoğunluk

Manifest: Manifesto

Manipulation: Manipülasyon

Manufacturing Goods: Mamul Mallar

Margin: Marj, Uç

Marginal Cost: Marjinal Maliyet

Marginal Propensity to Concume: Marjinal Tüketim Eğilimi

Marginal Propensity to Import: Marjinal İthalat Eğilimi

Marginal Propensity to Save: Marjinal Tasarruf Eğilimi

Marginal Revenue: Marjinal Gelir

Marginal Tax Rate: Marjinal Vergi Oranı

Marginal Utility: Marjinal Fayda

Marginalism: Marjinalizm

Market Analysis: Piyasa Analizi

Market Clearing Price: Denge Fiyatı

Market Demand Curve: Piyasa Talep Eğrisi

Market Economies: Piyasa Ekonomileri

Market Equilibrium: Piyasa Dengesi

Market Failure: Piyasa Başarısızlığı

Market Mechanism: Piyasa Mekanizması

Market Period: Çok Kısa Dönem

Market Price: Piyasa Fiyatı

Market Risk Premium: Piyasa Risk Primi

Market Supply Curve: Piyasa Arz Eğrisi

Market System: Piyasa Sistemi

Market: Pazar, Piyasa

Marketing: Pazarlama

Mark-up: Kâr Marjı

Mass Production: Seri Üretim, Kitle Üretimi

Maturity Date: Ödeme Tarihi

Maturity: Vade Sonu

Maximization: Maksimizasyon

Maximum: Maksimum

Medium of Exchange: Mübadele Aracı

Mercantilism: Merkantilizm

Merchandise: Ticari Eşya, Emtia, Mal

Merchant: Tüccar

Microeconomics: Mikro Ekonomi

Minimization: Minimizasyon

Minimum: Minimum

Minor: Küçük

Minority: Azınlık

Mint: Darphane

Mixed Economy: Karma Ekonomi

Mobility: Akıcılık, Hareketlilik

Model: Model

Monetarism: Parasalcılık

Monetary Authority: Para Otoritesi

Monetary Base: Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para

Monetary Policy: Para Politikası

Monetary Transmission: Parasal Aktarım

Monetary Union: Parasal Birlik

Monetary Unit: Para Birimi

Money Bills: Kağıt Paralar

Money Demand: Para Talebi

Money Illusion: Para Yanılgısı

Money Issued: Emisyon

Money Market: Para Piyasası

Money Multiplier: Para Çarpanı, Para Çoğaltanı

Money Order: Havale Emri

Money Supply: Para Arzı

Money: Para

Monometalism: Tek Metal Para Sistemi

Monopoly Power: Monopol Gücü

Monopoly: Monopol, tekel

Moratorium: Moratoryum, Vadesi Gelen Borcu Ödeyememe

Mortgage Agreement: Konut Kredisi Sözleşmesi

Mortgage: Konut Kredisi

Multicollinearity: Çoklu Bağlantı

Multiplier: Çarpan, Çoğaltan

 

N

National Bank: Ulusal Banka

National Income (NI): Milli Gelir (MG)

National Monetary Unit: Ulusal Para Birimi

Natural Monopoly: Doğal Monopol

Nature: Doğa

Near Money: Para Benzeri

Needs: İhtiyaçlar

Negative Externalities: Negatif Dışsallıklar

Net Domestic Assets: Net İç Varlıklar

Net Foreign Assets: Net Dış Varlıklar

Net Investment: Net Yatırım

Neutral: Yansız, Nötr

Noise Pollution: Gürültü Kirliliği

Nominal GDP: Nominal GSYİH

Nominal GNP: Nominal GSMH

Nominal Income: Nominal Gelir

Nominal Price: Nominal Fiyat

Nominal Rate of Interest: Nominal Faiz Oranı

Nominal Value: Nominal Değer, İtibari Değer

Nominal Wage: Nominal Ücret

Nominal Yield: Nominal Getiri

Nominal: Nominal

Nondurable Goods: Dayanıksız Mallar

Nonlinear Relationship: Doğrusal Olmayan İlişki

Non-Profit Corporation: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş

Normal Goods: Normal Mallar

Normal Profit: Normal Kâr

Normative Economics: Normatif Ekonomi

Notice: Tebligat

Nucleer Energy: Nükleer Enerji

 

O

Office: Büro

Official Rate: Resmi Kur

Official: Resmi

Off-Shore Banking: Kıyı Bankacılığı

Off-Shore: Kıyı

Oil: Petrol

Oligopol: Oligopol

Oligopolistic Market: Oligopol Piyasası

Oligopoly: Oligopol

Open Market Operations (OMO): Açık Piyasa İşlemleri (APİ)

Open Market Purchases: Açık Piyasa Alımları

Open Market Sales: Açık Piyasa Satışları

Opportunity Cost: Fırsat Maliyeti, Alternatif Maliyet

Opportunity: Fırsat

Optimum Resource Allocation: Optimal Kaynak Dağılımı

Option: Seçenek

Order of Payment: Ödeme Emri

Order: Sipariş

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

Organization: Organizasyon, Kuruluş

Output: Çıktı

Overdue: Vadesi Geçmiş

Overemployment: Aşırı İstihdam

Overnight Interst Rate: Gecelik Faiz Oranı

Overvalued: Aşırı Değerli

Owner’s Equity: Öz Sermaye

 

P

Paper Money: Kağıt Para

Par Value: Nominal Değer, İtibari Değer

Parity: Parite, Kur

Partial Equilibrium Analysis: Kısmi Denge Analizi

Partnership: Ortaklık

Patent Right: Patent Hakkı

Patent: Patent

Payee: Kendisine Ödeme Yapılan Kişi

Payer: ÖdemeYapan Kişi

Penalty: Ceza

Pension Fund: Emekli Sandığı

Per Capita Income: Kişi Başına Düşen Gelir

Per Capita Income: Kişi Başına Gelir

Per Capita Output: Kişi Başına Üretim

Per Capita: Kişi Başına

Permanent Income: Sürekli Gelir

Permit: İzin, Ruhsat

Personel Income: Kişisel Gelir

Petroleum: Petrol

Phase: Faz, Evre

Physical Assets: Fiziki Varlıklar

Physical Capital: Fiziki Sermaye

Policy: Politika

Pollution: Kirlilik

Population: Nüfus

Portfolio: Portföy

Positive Economics: Pozitif Ekonomi

Preference: Tercih

Premium: Prim

Present Value: Bugünkü Değer

Present Value: Şimdiki Değer

Price Ceiling: Tavan Fiyat

Price Control: Fiyat Kontrolü

Price Discrimination: Fiyat Farklılaştırma

Price Discrimination: Fiyat Farklılaştırması

Price Floor: Taban Fiyat

Price Freeze: Fiyatların Dondurulması

Price Maker: Fiyat Koyucu

Price Rigidity: Fiyat Katılığı

Price Taker: Fiyat Kabullenici

Price: Fiyat

Price-Earning Ratio: Fiyat-Kazanç Oranı

Primary Market: Birincil Piyasa

Principal: Ana Para

Principle of Invisible Hand: Görünmez El İlkesi

Principle: İlke, Prensip

Private Bank: Özel Banka

Private Company: Özel Şirket

Private Enterprise: Özel Girişim

Private Goods: Özel Mallar

Private Investment: Özel Sektör Yatırımı

Private Ownership: Özel Mülkiyet

Private Sector: özel Sektör

Privatization: Özelleştirme

Producer Price Index (PPI): Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Producer Surplus: Üretici Artığı

Producer: Üretici

Product Differentiation: Ürün Farklılaştırma

Product Differentiation: Ürün Farklılaştırması

Product: Ürün

Production Function: Üretim Fonksiyonu

Production Possibility Frontier (PPF): Üretim İmkanları Sınırı

Production: Üretim

Profit and Loss Sharing Certificate: Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi

Profit Distribution: Kâr Dağıtımı

Profit: Kâr

Progressive Tariff: Artan Oranlı Tarife

Progressive Taxes: Artan Oranlı Vergiler

Property Ownership: Mal Varlığı

Property Rights: Mülkiyet Hakları

Property: Mal, Mülk

Proprietor: Mülk Sahibi

Protectionist: Korumacı, Himayeci

Provision: Provizyon, Hüküm

Proxy Variable: Temsili Değişken, Kukla Değişken

Public Choice: Kamu Tercihi

Public Company: Halka Açık Şirket

Public Enterprise: Kamu Girişimi

Public Finance: Kamu Maliyesi

Public Goods: Kamusal Mallar

Public Interest: Kamu Menfaati, Kamu Çıkarı

Public Offering: Halka Arz

Public Ownership: Kamu Mülkiyeti

Public Sector: Kamu Sektörü

Public: Halk, Kamu

Publicly Owned Company: Halka Açık Şirket

Purchasing Power Parity (PPP): Satın Alma Gücü Paritesi

 

Q

Quantitative Quota: Miktar Kotası

Quantity Demanded: Talep Edilen Miktar

Quantity Supplied: Arz Edilen Miktar

Quantity Theory of Money: Paranın Miktar Teorisi

Quantity: Miktar

Quota: Kota

Quota: Kota

Quotation: Kotasyon (Fiyat)

 

R

Rate: Oran

Ratio: Oran

Real Economy: Reel Ekonomi

Real GDP: Reel GSYİH

Real GNP: Reel GSMH

Real Income: Reel Gelir

Real Rate of Interest: Reel Faiz Oranı

Real Wage: Reel Ücret

Real Yield: Reel Getiri

Real: Reel

Recession: Daralma

Regressive Taxes: Azalan Oranlı Vergiler

Relative Price: Nispi Fiyat

Rent: Rant

Rent-Seeking: Rant Kollama

Reserve Money: Rezerv Para, Parasal Taban, Baz Para

Resources: Kaynaklar

Revaluation: Revalüasyon

Revenue: Hasılat

Risk: Risk

Rival Goods: Rakip Mallar

 

S

Saving: Tasarruf

Scarce Goods: Kıt Mallar

Scarcity: Kıtlık

Secondary Market: İkincil Piyasa

Share: Hisse Senedi

Short Run: Kısa Dönem

Short Term: Kısa Dönem

Shortage: Kıtlık

Shutdown Point: Kapanma Noktası

Silver: Gümüş

Socialism: Sosyalizm

Socialist System: Sosyalist Sistem

Socialist: Sosyalist

Society: Toplum

Soil Pollution: Toprak Kirliliği

Specialization: Uzmanlaşma

Speculation: Spekülasyon

Speculator: Spekülatör

Spillover Effect: Yayılma Etkisi

Stability: İstikrar

Stabilization: Stabilizasyon

Stagnation: Durgunluk

Static Equilibrium Analysis: Statik Denge Analizi

Stock: Hisse Senedi

Store of Value: Servet Biriktirme, Tasarruf Etme

Strike: Grev

Structural Unemployment: Yapısal İşsizlik

Substitute Goods: İkame Mallar, Rakip Mallar

Substitution Effect: İkame Etkisi

Substitution: İkame

Supply Curve: Arz Eğrisi

Supply Law: Arz Kanunu

Supply of Money: Para Arzı

Supply Price: Arz Fiyatı

Supply: Arz

Surplus: Fazla, Artık

Sustainable Development: Sürdürülebilir Kalkınma

System: Sistem

 

T

Tariff: Tarife

Tariff: Tarife

Tax Burden: Vergi Yükü

Tax Cut: Vergi İndirimi

Tax Free: Vergiden Muaf

Tax: Vergi

Taxation: Vergileme

Technical Analysis: Teknik Analiz

Technical Efficiency: Teknik Etkinlik

Technological Change: Teknolojik Değişme

Technology: Teknoloji

Terms of Trade: Ticaret Haddi

Theory: Teori

Time Deposit: Vadeli Mevduat

Total Cost: Toplam Maliyet

Total Revenue: Toplam Hasılat

Total: Toplam

Trade: Ticaret

Trader: Tüccar

Transaction Costs: İşlem Maliyetleri

Transfer Payments: Transfer Ödemeleri

Treasury Bill: Hazine Bonosu

Trust: Tröst

 

U

Uncertainty: Belirsizlik

Underdeveloped Country: Kalkınmamış Ülke

Underemployment: Eksik İstihdam

Unemployment Rate: İşsizlik Oranı

Unemployment: İşsizlik

Union: Sendika

Unit of Account: Hesap Birimi

United Nations (UN): Birleşmiş Milletler

Util: Fayda Birimi

Utilitarianism: Faydacılık

Utility: Fayda

Utopian Socialism: Ütopyacı Sosyalizm

 

V

Value Added Tax: Katma Değer Vergisi

Value Added: Katma Değer

Value of the Marginal Product (VMP): Marjinal Ürün Değeri

Variable Costs: Değiken Maliyetler

Voluntary Unemployment: İradi İşsizlik

 

W

Wage Discrimination: Ücret Ayırımcılığı

Wage: Ücret

Wants: İstekler

Water Pollution: Su Kirliliği

Welfare Economics: Refah Economisi

Welfare: Refah

Worker: İşçi

World Bank (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development): Dünya Bankası

World Economy: Dünya Ekonomisi

World Tourism Organization (WTO): Dünya Turizm Örgütü

World Trade Organization (WTO): Dünya Ticaret Örgütü

 

Y

Year: Yıl

Yearly: Yıllık

Yield: Getiri, Kazanç, Ürün


 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 112 ziyaretçi (136 klik) kişi burdaydı!