Sozluk Sitesi
  BIYOKIMYA SOZLUGU
 
BİYOKİMYA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
 
                                   A
 
Parantez içine alınanları DEL
 
Abbreviation                                       Kısaltma
Aberration                                           Bozukluk
Ability                                                 Yeti
Abiotic                                    Yaşamdışı
Abnormal                                            Düzgüsüz
Abrasion                                             Aşınma, silinti
Abrasive                                             Aşındırıcı, silici, kazıyıcı
Abridge                                               Kısaltmak, özetlemek
Abridgement                                       Kısaltma, özet
Abscess                                              Yanı (enfeksiyon boyutu eksik), yangı?
Abscissa                                             Yatay kon
Absolute alcohol                                  Saf alkol
Absorbance                                        Soğurum
Absorbance measurement                    Soğurum ölçümü
Absorbance region                              Soğurum bölgesi
Absorbant                                           Soğurgan, soğurucu
Absorption                                          Soğurma, em(il)me
Absorption coefficient              Soğurma/em(il)me katsayısı
Absorption spectrum                           Soğurma görüngesi
Absorptivity                                        Soğurganlık
Abstract                                              Özet
Abstraction                                         Soyutlama (biyokimyasal terim değil)
Abundance                                          Bolluk, çokluk
Abundant                                            Bol, çok
Acceleration                                        İv(dir)me, (tezleştirme) hızlandırma
Accelerator                                         İvdirici, (tezleştirici) hızlandırıcı
Acceptor                                             Alıcı
Acceptory control                               Alıcı düzeyinde kontrol
Accessibility                                        Erişilirlik, ulaşılırlık
Accessory                                           Yan, yardımcı
Accomodation                                     Uyum, barındırma
Accumulate                                         Birikmek, biriktirmek, (toplamak, yığmak, yığılmak)
Accumulation                                      Birikme, (birikim, toplama, yığılma)
Accumulator                                        (Biriktireç), biriktirici, toplayıcı, yığıcı
Accuracy                                            Doğruluk
Accurate                                             Doğru
Acetly CoA                                         Asetil KoA
Acid                                                    Asit
Acidification                                        (Asitlendirme), asitleştirme
Acidimetry                                          Asit ölçümü
Acidity                                    Asitlik
Acidosis                                              Asidoz
Acquired                                             Edinilmiş
Act                                                     Etki(le)mek
Action                                                 Eylem, etki
Activated                                            Etkinleşmiş, etkinleştirilmiş, (etkinleşim)
Activated state             Etkinleşmiş durum, (etkinleştirilmiş durum, etkinleşik durum)
Activation                                            (Etkinleşme), etkinleştirme
Activator                                             Etkinleştirici
Active                                                 Etkin
Active site                                           Etkin bölge
Active transport                                   Etkin taşınım
Activity                                               Etkinlik
Actual                                                 Güncel, gerçek
Acute                                                  İvegen, yoğun etkili
Adaptation                                          Uyarlama, uyum
Adaptor                                              Uyarlayıcı, uyarlaç
Add                                                    Eklemek, katmak
Addition                                              Ekleme, katma, toplama
Addictive                                            Bağımlılık yaratan
Addictivity                                           Bağımlılık yaratma özelliği
Adduct                                    Eklenme ürünü, eklenti
Adhere                                                Yapışmak
Adhesion                                             Yapışma
Adhesive                                             Yapışkan
Adhesiveness                                      Yapışkanlık
Adiabatic                                            Dışyalıtık
Adipocyte                                           Yağ göze
Adipose tissue                                     Yağ dokusu
Adjoint                                    Sınırdaş, bitişik, (eklenik)
Adjuvant                                             Arttırgan?
Administration                         Uygulama, yönetim
Adolescence                                       Ergenlik
Adolescent                                          Ergen
Adoptive                                             Benimsenmiş
Adsorbate                                           Yüzeye tutunan, (yüzerlik)
Adsorbent                                           (Yüzeye) tutucu
Adsorption                                          (Yüzeye) tutma/tutunma
Adsoptivity                                          (Yüzeye) tutuculuk
Adult                                                   (Olgun), erişkin
Advantage                                           Üstünlük
Aerobe                                                           Oksijenli ortamda yaşayan
Aerobic                                               Oksijenli
Aerosol                                               Havaçözüt
Affinity                                    İlgi(nlik), yakınlık
Affinity labeling                        İlgi(nlik )imlemesi
Aged                                                   Yaşlı
Agent                                                  Etken, özdek
Agglomerate/Aggregate                       Küme, yığın, kümeleşmek, yığışmak
Agglutination                                       Kümeleşme
Aggregation                                         Yığılma, kümelenme
Aging                                                  Yaşlanma, yaşlandırma
Agitate                                                Karıştırmak, sallamak, uyarmak, (uyarılmak), bizlemek, Tedirgin etmek
Agitated vessel                        Sallantılı kap
Agitation                                             Karıştırma, sallama, uyarma, (uyarılma)
Air                                                      Hava
Air blowing                                         Hava üfleme, üfleme
Air suction                                           Hava emme
Alarm                                                  Uyarı
Alcohol                                               Alkol
Alcoholic                                             Alkollü, içkici, içki tutkunu
Alcoholic steroid                                 Sterol
Aliment                                               (Besin) (Yiyecek (gıda, nafaka))
Alimentary                                           Besinle ilgili
Alimentation                                        (Beslenim) Besleme ARKAİK TERİM!
Aliquot                                    Sıvı bölüntü
Alkali                                                  Alkali, baz
Alkaline                                               Bazik
Alkalinity                                             Alkalilik, baz(ik)lik
Alkalosis                                             Alkaloz
Alkyl                                                   Alkil
Alkylation                                            Alkilleme
Allele(s)                                              Eş gen, alel
Allergen                                              Duyargan?
Allergic                                               Aşırı duyar?
Allergy                                    Aşırı duyarlılık?
Allosteric                                             Allosterik, (oynak)
Allosterism                                          Allosterizim, (oynaklık)
Allotropy                                             Ayrı biçimlenme
Allow                                                  Bırakmak, izin vermek
Alloy                                                   Alaşım
Alfa helix                                             Alfa tipi sarmal
Alternating current                               Dalgalı akım
Alternative                                           Seçenek
Altitute                                    Yükseklik
Amalgam                                             Civalı alaşım
Amorphous                                         Biçimlenmemiş
Amphoteric                                         İkircil?
Amplification                                       Yükseltme, güçlendirme
Amplifier                                             Yükseltici, güçlendirici
Amplitude                                           Genlik
Anabolic                                             Yapıcı (yapıcı metabolizma)
Anabolism                                           Yapım, yapma 
Anabolit                                              Önüt,
Anaerobe                                            Oksijensiz ortamda yaşayan
Anaerobic                                           Oksijensiz
Analog                                                Benzer, benzeşik, (türev)
Analogy                                              Benzerlik, benzeşim
Analysis                                              Çözümleme
Analytical                                            Çözümsel
Analytical chemistry                             Çözümsel kimya
Analyze                                               Çözümlemek
Analyzer                                              Çözümleyici
Anemia                                               Kansızlık, (kan azlığı)
Angle                                                  Açı
Angular                                               Açısal
Anharmonic                                         Uyumsuz
Anhydride                                           (Susuz), anhidrid
Anhydride bond                                  Anhidrid bağı
Anhydrous                                          Susuz, suyu uzaklaştırılmış
Anion                                                  Eksi yükün (-)
Anisotropic                                         Eşyönsüz?
Annealing                                            Öze dönü, yeniden birleşme
Anode                                                 Artı uç  (+)
Antagonizm                                         Karşıtlık, düşmanlık
Antagonist                                           Karşıt, düşman
Antibiogram                                        Antibiyotik duyarlılık profili
Antibiotic                                            Antibiyotik
Antibody                                             Bağışıklık proteini
Anticoagulant                                      Pıhtı önleyici
Anticoagulation                                    Pıhtı önleme
Anticodon                                           Karşı(t) dizgi? 
Antidiuretic                                          İşeme önleyici
Antifreeze                                            Donma önleyici
Antigen-antibody complex                   Bağışan-bağıştıran tümleşiği(/bileşiği)
Antigen-antibody reaction                    Bağışan-bağıştıran tepkimesi?
Antigen-binding capacity                      Bağıştıran-bağlama yetisi?
Antimetabolite                         Karşı-metabolit
Antimatter                                           Karşı- özdek
Antiparallel                                          Ters koşut
Antiparallel spin                                   Karşıt dönü?
Apo                                                    Kök
Apoenzyme                                         Köközgen
Apparatus                                           Aygıt
Apparent                                             Görünür
Application                                          Uygulama
Applicator                                           Uygulayıcı
Applied                                               Uygulamalı, uygulanmış
Approach                                            Yaklaşım
Approximately                         Yaklaşık
Aqua fortis                                          Derişik nitrik asit
Aque(r)ous                                          Sulu
Arbitrary                                             (Kendince),gelişigüzel, kestirilmiş
Area                                                   Alan
Arrangement                                       Düzenleme, düzen
Artery                                                 Atardamar
Artificial                                              Yapay
Ascending                                           Çıkan, yükselen
Ash                                                     Kül
Aspirate                                              Emme
Aspirator                                             Emmeç
Assay                                                  Deneme, denemek
Assembly                                            Toplanmak
Association                                         Bir araya gelme, ortaklık
Assume                                               Varsaymak
Assumption                                         Varsayım
Asymmetric                                         Bakışımsız
Asymmetry                                          Bakışımsızlık
Asymptote                                          Buluşmayan doğru
Asynchronous                                     Eş zamanlı olmayan
Atherosclerosis                                    Damar sertliği
Atmosphere                                        Havayuvar
Atmospheric distilation             Açık damıtma
Atom                                                  Atom, öğecik
Atomization                                         Atomlaştırma, öğecikleme
Atomizer                                             Püskürteç
Attachment                                          Tutunma, tutturma
Attenuation                                          Güçsüzleştirme, hafifletme
Attraction                                            Çekme, çekim
Attractive                                            Çekici
Audibility                                             İşitilirlik
Auto                                                   Öz, kendi
Automatic                                           Özdeyimsel, Öz-devinimli
Automation                                         Özdeyinim?
Autonomy                                           Özyönetim
Autotroph                                           Özbeslek, Öz-besler
Autotrophy                                          Özbeslenim
Auxillary                                              Ek, yardımcı, yan
Auxillary equipment                             Ek donatım, yardımcı donatım
Availability                                          Bulunabilirlik
Availment                                            Yarar
Average                                              Ortalama
Axial                                                   Konsal
Axial vector                                         Kon yöney, konsal yöney
Axis                                                    Kon (eksen, dingil, kutup)
Axis of symmetry                                 Bakışım konu
 
                                   B
 
Background     count                           Taban sayımı
Back mutation                                     Öze dönüm, özedeğişim
Bacteriophage                                     Bakteriyutar
Bag                                                     Torba
Balance                                               Denge, tartı, tartım aracı, tartaç
Balanced equation                               Dengelenmiş eşitlik
Band                                                   Kuşak, görünge
Band spectrum                        Kuşak  görünge
Barrier                                                Engel
Basal metabolism                                 Taban özüştürüm
Base                                                   Baz, temel, taban
Base analog                                         Baz türevi
Baseline                                              Taban çizgisi
Base pair                                             Baz çifti
Basicity                                               Bazlık
Bath                                                    Yunacak, yunak
Beam                                                  Işın
Belt                                                     Kuşak
Benign                                                 İyi huylu
Beta helix                                            Beta-tipi sarmal
Bibliography                                        Kaynakça
Bilayer                                                Çift katman(lı)
Bile                                                     Öd, safra
Bile acid                                              Öd asidi, safra asidi
Bile salt                                               Öd tuzu, safra tuzu
Binary                                                 İkili
Binary mixture                         İkili karışım
Binder                                     Bağlayıcı
Binding                                    Bağlanma
Binding site                                          Bağlama/bağlanma bölgesi
Bio                                                      Diri, öz, canlı,biyo
Biochemistry                                       Biyokimya, yaşam kimyası
Bioenergetics                                       Dirilerk, Biyoenerjetik
Biogenesis                                           Dirioluşum
Biomolecule                                        Diriözdecik
Biopolymer                                         Dirilçoğuz
Biosynthesis                                        Özbireşim
Biotic                                                  Yaşamla ilgili, diril
Bivalent                                               İki değerli
Bleaching                                            Ağartma
Blender                                               Parçalayıcı
Blending                                              Karıştırma, parçalama
Blocker                                               Engelleyici, önleyici
Blocking agent                         Engelleyici özdek, önleyici özdek
Blood                                                  Kan
Blood circulation                                 Kan dolaşımı
Blood stream                                       Kan akımı, kan dolaşımı
Blower                                                Üfleç, körük
Body                                                   Gövde, ten, yin, özdek
Boiling                                     Kaynama
Bond                                                   Bağ
Bottle                                                  fiişe
Boundary                                            Sınır
Boundary layer                        Sınır katman, uç katman
Branch                                                Dal
Branching                                            Dallanma
Breeding                                             Yetiştirme, üretme
Brightness                                           Parlaklık
Bubble                                                Kabarcık, balon
Buffer                                                  Dengeç, tampon
Building block                          Yapıtaşı
Bulk                                                    Yığın, gövde yoğunluğu
Bulky                                                  Yapılı
Bunsen burner                                     Bunsen alevi/ocağı/hamlacı
Burner                                                 Yakmaç,yakıcı
By-pass                                              Yangeçi, yangeçiş, dolambaç
By-product                                          Yan ürün
Calcification                                        Kireçlenme
Calibration                                          Ölçünleme, düzenleme
Calibration curve                                 Ölçün eğrisi
Caloric                                    Isıl
Caloric power                                     Isıl güç
Caloric value                                       Isıl değer
Calorie                                    Isın
Calorimeter                                         Isın ölçer
Canal                                                  Oluk akaç
Capacitor                                            Sığaç
Capacity                                             Yeti, sığa, (yetenek)
Capillarity                                            Kılcallık
Capillary                                             Kılcal
Capture                                               Yakalamak, kapmak
Carrier                                                Taşıyıcı
Caryo                                                 Çekirdeğe ait (Karyon gibi)
Caryokinesis                                       Çekirdek bölünmesi (Karyokinesis gibi)
Caryolymph                                        Çekirdek sıvısı (karyolymph gibi)
Caryon                                                Çekirdek (karyon gibi)
Caryoplasm                                         Çekirdek sıvısı (karyolymph gibi)
Caryosome                                          Bkz.Karyosome (Bkz. Chromossome)
Caryotin                                              Bkz. karyotin
Catabolic                                            Yıkımla ilgili
Catabolism                                          Yıkım
Catabolite                                           Yıkıt
Catalysis                                             Tezleştirme
Catalyst                                               Tezgen
Catalytic                                              Tezgensel, tezleşik
Catalytic level                                      Tezgensel düzey
Catalytic reaction                                 Tezgensel tepkime
Catalytic site                                        Etkin bölge (active site gibi)
Catalyze                                              Tezleştirmek
Catalyzer                                             Tezleştirici (catalyst gibi)
Cathode                                              Eksi uç
Cathode rays                                       Eksi uç ışınları
Cation                                                 Artı yükün
Cavity                                                 Kovuk
Cell                                                     Göze, hücre
Cell culture                                          Göze ekimi, doku ekimi
Cell cycle                                            Göze döngüsü
Cell division                                         Göze bölünmesi
Cell fractionation                                 Göze kesitlemesi
Cell line                                               Göze soyçizgisi
Cell membrane                        Göze zarı (Bkz. Plasmalemma)
Cellular                                               Gözesel, hücresel
Cellular immunity                                 Gözesel bağışıklık
Cell wall                                              Göze duvarı
Center                                                 Orta, özek, merkez
Central                                    Özeksel
Centrifugal                                           Çepere yöneltimli
Centrifugal filter                                   Döngeçlemeli süzek
Centrifugal force                                  Çepere yöneltme gücü
Centrifuge                                           Çeperlemek
Centromere                                         Kalıtım özeği
Centrosome                                        Bölünme odağı
Chain                                                  Dizi, zincir
Chamber                                             Oda(cık), bölme
Change                                               Değiştirme
Channel                                               Akak, oluk
Channeling                                          Oluklama, yöneltme, yönlendirme
Character                                            Özyapı, ıra
Characteristic                                      Özgel, belirleyici
Charge                                                Yük, yüklemek
Charge balance                                   Yük dengesi
Charging                                             Yükleme
Chart                                                  Çizim
Chelating                                             Kıskaçlayıcı
Chelating agent                        Kıskaçlayıcı özdek
Chelation                                             Kıskaçlama
Chemical                                             Kimyasal
Chemisorption                         Kimyasal yüzerme
Chromatic                                           Renkli, renkle ilgili
Chromatid                                           Renkli topak?
Chromatin                                           Kalıt kuşağı
Chromatogram                        Ayırım “görüngesi”
Chromatography                                 Renkyazım,kromatografi
Chromophobe                                     Boya almaz,boyanmaz
Chromophore                                      Renkli odak
Chromophyll                                       Boya alır, boyanır
Chromosome                                      (Soyaktaran), kalıtım ipliği
Chronic                                               Süregen
Chyle                                                  Akkan (Lymph = akkan)
Chylomicron                                        Yağ damlacığı
Circle                                                  Çember
Circular                                               Çembersel
Circulation                                           Dolaşım
Cis                                                      Yönük, yöndeş
Classification                                       Sınıflandırma
Clearance                                            Atım, atılım, temizleme, giderme
Cleavage                                             Kırılma
Cloning                                               Soykümeleme
Clot                                                    Pıhtı
Clotting time                                        Pıhtılaşma zamanı/süresi
Cluster                                                Küme, öbek
Coagulant                                            Pıhtılaştırıcı
Coagulation                                         Pıhtılaşma
Coagulation time                                  Pıhtılaşma zamanı (clotting time gibi)
Coagulator                                          Pıhtılaştırıcı
Coagulum                                            Pıhtı (Clot gibi)
Coalescence                                        Birleşme, kaynaşma
Coarse control                                    Kaba denetim
Code                                                  Dizgilemek, dizgi
Codon                                                Dizgi
Cofactor                                             Eşetken (coenzyme gibi)
Coefficient                                           Katsayı
Coenzyme                                           Eşözgen
Coherent                                             Yanaşık, uyumlu
Cohesion                                             Yanaşım
Coil                                                     Sargı, Yay, sarmal
Coincidence                                        Çakışma, rastlantısal eşzamanlılık
Coincident                                           Çakışık, rastlantı
Cold room                                          Soğuk oda
Collapse                                              Çökme göçme
Co-linearity                                         Eş-doğrusallık
Collection                                            Toplama
Collective                                            Toplu, ortak
Collector                                             Toplaç toplayıcı
Collision                                              Çarpışma
Colloid                                    İnceçözüt, kolloid
Colloidal                                             İnceçözütsel
Colorimeter                                         Renkölçer
Colorimetry                                         Renkölçüm
Colostrum                                           Ağız, İlksüt
Column                                               Dikeç
Coma                                                  Baygı
Combination                                        Birleşme
Combustion                                         Yanma
Combustion chamber                           Yanma odası
Common                                             Yaygın
Comparative                                       Karşılaştırmalı
Comparator                                        Karşılaştırıcı
Compartment                                      Bölme
Compatible                                         Uyumlu
Compensation                                     Denkleme dengeleme              
Competitive                                         Yarışmalı
Competitive inhibition               Yarışmalı engelleme
Complement                                        Tümleç
Complement fixation                            Tümleç(li) bağlama
Complementary                                   Tümleyici
Complete                                            Bütün, tamamlanmış
Complex                                             Karmaşık,tümleşik
Complex molecule                               Karmaşık, özdeşik
Complicated                                        Karmaşık
Component                                         Bileşen
Compose                                            Bileştirmek, oluşturmak
Composed                                          Bileşmiş, oluşmuş
Composition                                        Bileşim, oluşum
Compound                                          Bileşik
Compress                                           Sıkıştırma(k), bastırma(k)
Compressibility                                    Sıkışırlık
Compressibility factor              Sıkışırlık çarpanı
Compression                                       Sıkıştırma, bastırma
Compressor                                        Sıkıstırıcı, basaç
Computer                                            Bilgisayar
Concave                                             İçbükey
Concentrated                                      Derişik
Concentration                                      Derişim
Concentrator                                       Deriştirici
Conclusion                                          Vargı, sonuç
Condensable                                       Yoğunlaşabilir, yoğuşabilir
Condensate                                         Yoğuşuk madde
Condensation                                      Yoğuş(tur)ma, yoğunlaşma
Condense                                            Yoğuş(tur)mak,yoğunlaş(tır)mak
Condensed                                          Yoğuşuk, yoğunlaşmış
Condenser                                          Yoğuşturucu, yoğunlaştırıcı
Condition                                            Koşul, durum
Conditional                                          Koşullu
Conductance                                       İletkenlik
Conductibility                                      İletken olma özelliği
Conduction                                         İletim
Conductometer                                   İletkenlik ölçer,iletim ölçer
Conductometry                                   İletkenlik ölçümü
Conductor                                           İletken
Confidence                                          Güvenme
Confidence interval                              Güvenilirlik aralığı
Configuration                                       Biçimlenme düzeni
Conformation                                      Üç boyutlu yapı
Conformational change            Üç boyutlu yapı değişikliği
Conglomerate                                      Yığışım, kümeleşme (aggregation gibi)
Conjugated                                         Eşlenik, bağlı?
Conjugation                                         Eşlenme, birleşme, bağlanım
Connection                                          Bağlantı
Consecutive                                        Ardışık
Conservation                                       Koruma, (sakınım)
Consistency                                         Tutarlılık, koyuluk, kıvam
Constant                                             Değişmez
Constituent                                          Bileşen, yapıtaşı
Constitution                                         Bireştirme? yapılandırma
Constitutive enzyme                             AltYapı özgeni, temel yapı özgeni
Construction                                        Yapı, kurgu
Contact                                               Değme,dokunum
Contain                                               İçermek
Contamination                         Kirletme,kirlenme,bulaşma
Content                                               İçerik
Continuity                                            Süreklilik
Continuous                                          Sürekli
Continuous flow technique                   Sürekli akım yöntemi
Continuum                                           Sürem,uzay-zaman
Contraction                                         Daralma,büzülme, kasılma, kısalma
Contractionlosscoefficient?                  Daralma yitimi/kaybı katsayısı
Contradiction                                      Çelişki(/ikilem=dilemma)
Contribution                                        Katkı
Control                                               Denetim
Convergence                                       Yakınsama, yakınsaklık
Convergent                                         Yakınsak
Converse                                            Evrik, karşıt
Conversion                                          Dönüşme, çevirme,çevirtim
Convex                                               Dışbükey
Conveyorband                                    Taşıyıcı kuşak
Conveyor belt                                     Taşıyıcı kuşak(conveyor band gibi)
Cooler                                                Soğutucu
Cooling                                               Soğutma(k)
Cooperation                                        Ortaklaşma, ortak çalışma, yardımlaşma
Cooperative                                        Pekişik
Cooperativity                                      Pekişim
Coordinate                                          Kon(lar)
Coordinate covalent bond                    Ortaklaşık bağ
Coordination                                       Eşgüdüm,  düzenleşim
Core                                                   İç,öz, çekirdek
Corpus                                                Cisim, gövde
Correct                                               Doğru
Correction                                           Düzeltme
Correlation                                          Bağdaşma, ilişki, (kaçınım)
Correlation energy                               Kaçınım erkesi
Correspondence                                  Haberleşme
Corresponding                         Karşılık gelen
Corrosion                                            Kimyasal aşınma
Corrosive                                            Kimyasal aşındırıcı
Cosubstrate                                         Eşözgenil
Counter                                               Sayaç
Counter current                                   Karşıt-akım
Countercurrent flow                             Karşıt-akım (counter current gibi)
Counter ion                                         Karşıt yükün
Counting                                             Sayım
Coupling                                             Kenetleme
Covalent                                             Ortak?
Covalent labeling                                 İlgi(nlik) imlemesi (affinity labeling gibi)
Covaria(b)nce                                     Eşdeğişkenlik
Covariant                                            Eşdeğişken
Coverage                                            İçerik
Cracking                                             Çatlama
Criterion                                              Ölçüt
Critical                                    Dönüşül
Cross                                                  Çapraz            
Cross flow                                          Çapraz akış
Cross feeding                                      Çapraz  besleme
Cross linking                                       Çapraz bağla(n)ma
Cross over                                          Çaprazlama geçiş
Cross reaction                                     Çapraz tepkime
Cross section                                      Çapraz kesit
Crucible                                              Yüksük
Crude extract                                      Kaba özüt
Cryoscopy                                          Donma noktasında ölçüm
Cryostat                                              Soğuk denetir
Crystal                                                Kırılca
Crystalline                                           Kırılcal
Crystallization                                      Kırılcallaş(tır)ma
Culture                                    Ekim
Cumulate                                             Birikme(k)
Cumulative                                          Birikici
Cure                                                   Sağaltım
Curl                                                    Kıvrım 
Current                                               Akım
Curvature                                            Eğrilik, eğiklik düzeni
Curve                                                  Eğri
Cybernetics                                         Güdümbilim
Cycle                                                  Döngü
Cyclic                                                 Çevrik, döngüsel
Cyclic-AMP                                       Çevrik AMP
Cylinder                                              Yuvgu, tıkaç
Cytoplasm                                           Göze sıvısı
 
                                   D
Damage                                              Bere, yara, hasar
Dark current                                        Körakım
Dark current adjustment                      Kör akım düzenlemesi
Data                                                    Veriler
Datum                                                 Veri
Dead line                                             Sönüm çizgisi
Dead point                                          Ölü nokta
Dead space                                         Ölü boşluk
Dead time                                           Ölü süre
Dead volume                                       Ölü oylum
Deaerator                                            Gaz giderici
Deamination                                        Amin grubu uzaklaştırma, Aminsizleme
Debranching enzyme                            Budayıcı özgen
Decant                                                Dökmek
Decantation                                         Dökme
Decarbonization                                  Karbonsuzlaştırma
Decarboxylation                                  Karboksil grubu uzaklaştırma
Decay                                                 Çürüme, (sinyallerde) sönüm
Decoding                                            Dizgi okunumu
Decolonization                         Küme giderimi
Decolonized                                        Kümesizleştirilmiş, kümesizleşmiş
Decomposition                        Bozunum
Decrease                                             Azaltmak
Decontamination                                  Kir giderme, temizleme
Deep freeze                                         Derin dondurucu
Defecation                                           Dışkılama, (çöktürme)
Defect                                                 Eksiklik, bozukluk, kusur
Deficiency                                           Yetersizlik
Define                                                 Tanımlamak
Definite                                               Belirli, kesin
Definition                                             Tanım
Deformation                                        Biçimsizleşme
Degassing                                            Gaz gideme
Degenerate                                          Yoz, soysuz
Degeneration                                       Yozlaşma, soysuzlaşma
Degenerative genetic code                   Kalıt dizgi çakışımı
Degradation                                        Aşamalı (giderek) bozunma
Degree                                                Derece
Dehumidifier                                        Nem giderici
Dehydratase                                        Dehidrataz
Dehydratation                                      Susuzlaştırma
Deionized                                            Yükünsüz
Deionization                                        Yükün giderme
Delay                                                  Gecikme
Deletion                                              Kopma, çıkartma
Deliquescent                                        Nem çekerek sıvılaşan
Demineralised water                            Minerallerden Arı su
Demonstration                         Gösteri, gösterme, görsel örnekleme
Denatured                                           Denşirik, doğal yapısını kaybetmiş
Denatured alcohol                               Denşirik alkol
Denaturation                                        Doğal yapıyı bozma
Denature                                             Denşirmek
Denominator                                       Payda
De novo synthesis                                Yeniden bireşim, yeniden yapım
Dense                                                 Yoğun
Density                                    Yoğunluk
Density gradient                                   Yoğunluk tırmanışı
Density gradient centrifugation  Yoğunluk tırmanışında çeperleme
Density gradient sedimentation Yoğunluk tırmanışında çökelme
Density gradient sedimentation equilibrium        Yoğunluk aşamalı yerleşme dengesi
Density gradient sedimentation velocity Yoğunluk aşamalı çökelme hızı
Department                                         Bölüm
Dependence                                        Bağımlılık
Dependent                                          Bağımlı
Depolarization                         Ucaysızlaşma  
Depolimerization                                  Çoğuz bozunum
Deposit                                               Birikinti, tortu, (doğal yıkıntı)
Deposition                                           Tortu, birik(tir)me, tortulanma
Depressant                                          Baskılayıcı, yatıştırıcı
Depression                                          Baskıla(n)ma
Derepression                                       Baskısızlaştırma
Derivation                                           Türe(t)me, türetim
Derivative                                            Türev, (çıkak)
Derive                                                 Türetmek, (türev)
Derived                                               Türe(til)miş
Desalting                                             Tuzsuzlaştırma
Desaturation                                        Doymamış bağ oluşturma
Descending                                         İnen, alçalan
Description                                          Betim(leme), tanımlama
Desensitization                         Duyarsızlaştırma
Desiccant                                            Kurutucu, nem çekici
Desiccator                                           Kurutaç
Design                                                 (Çizim), tasarım
Desorption                                          Dışarma
Destain                                    Boya uzaklaştırmak
Destroy                                               Yıkmak, yoketmek
Destruction                                          Yıkma, yıkım, yokedim
Detection limit                          Saptama sınırı
Detector                                              Saptayıcı, bulucu
Detergent                                            Temizleyici, özdek
Deterioration                                       Kokuşma, bozulma
Determinant                                         Belirleyici
Determine                                           Belirlemek
Determination                                      Belirleme, (belirtme)
Detoxication                                        Ağısızlaştırma (detoxification gibi)
Detoxification                                      Ağısızlaştırma
Development                                       Geliş(tir)me, gelişim
Deviation                                             Sapma
Device                                                Düzenek, araç
Dextro-                                               Sağ
Diagnosis                                            Tanı
Diagram                                              Çizge
Dialysis                                               Sızınım
Diameter                                             Çap
Diaphragm                                          Böleç
Diet                                                     Besidüzen, besindüzen, diyet
Dietary                                    Besidüzensel, besindüzensel
Difference                                           Ayrım
Differential                                           Ayrımsal
Differential centrifugation                      Ayrımsal çeperleme
Differentiation                          Başkalaşım, ayırt etme
Diffraction                                           Kırınım
Diffuse                                     Yayınmak
Diffused                                              Yayınık
Diffussion                                            Yayınma
Digestion                                             Sindirim
Digestor                                              Sindireç, sindirici
Digital                                                 Rakamsal
Dilataion                                              Genişleme
Dilute                                                  Seyreltmek, seyreltik
Diluted                                    Seyreltik
Dilution                                               Seyrek(t)me
Dimension                                           Boyut  
Dimensional analysis                            Boyutsal çözümleme
Dimer                                                  İkili
Diploid                                    Eş kalıtsal
Dipolar                                    Çift uçaylı
Dipolar ion                                          Çift ucaylı yükün
Dipole                                                 Çift ucay
Dipole moment                        Çift ucay kolcuğu
Direct                                                  Dolaysız, doğrudan
Direction                                             Yön
Directionality                                       Yönlülük
Disaccharide                                       Disakkarit
Discharge                                            Boşal(t)ma, (yüksüzleme)
Discontinuity                                        (Süreksizlik), kesiklilik
Discontinuous                                      (Süreksiz), kesikli, kesintili
Discovery                                            Buluş
Disease                                               Sayrılık
Disfunction                                          İşlev yitimi
Dish                                                    Tabak, kap
Disintegration                                      Bütünlük yitimi, bozunma (atom)
Disintegrator                                        Yapı giderici
Dislocation                                          Çıkık, kaydırım
Disorder                                              Düzensizlik
Disperse                                              Dağılmak, dağıtmak
Dispersed                                            Dağılmış, dağınık
Dispersion                                           Dağıtışım, dağılışım
Displacement                                       Yer değiştirme
Disruption                                           Parçalanma
Dissipation                                          Dağılıma uğrama, yok olma
Dissociation                                         Ayrılma
Dissolution                                          Çözülme
Dissolve                                              Çözmek, çözünmek
Dissolved                                            Çözünük, çözünmüş
Distal                                                  Uzak (uç)
Distill                                                   Damıtmak
Distillate                                              Damıtı(m)
Distillation                                           Damıtma
Distilled                                               Damıtık
Distinct                                    Belirgin, ayrık
Distinguish                                           Ayırt etmek, seçmek
Distinguishability                                  Seçilebilirlik, ayırt edilebilirlik
Distortion                                            Yapı sapması
Distributor                                           Dağıtıcı
Distribution                                          Dağılım, dağıtma
Distribution coefficient              Dağılım katsayısı
Distribution constant                            Dağılım değişmezi
Distribution curve                                Dağılım eğrisi
Distribution equlibrium             Dağılım dengesi
Distribution ratio                                  Dağılım oranı
Disturbance                                         Karışıklık
Diuresis                                               Sidik söktürüm, idrar söktürüm                                                                                         
Diuretic                                               İşetici,     idrar söktürücü                           
Diurnal                                    Günsel
Divalent                                               İki değerlikli
Divergence                                          Iraksama, ıraksaklık
Divergent                                            Iraksak
Divergence                                          Iraksama, ıraksaklık
Divergent                                            Iraksak
Division                                               Bölünme, bölüm
Document                                           Belge
Dominant                                            Baskın
Donor                                                 Verici
Dose                                                   Verit, düze?
Dose response curve                           Düze yanıtı eğrisi, düze yanıtlama eğrisi
Double                                                Çift
Double layer                                        Çift katman
Double stranded                                  Çift dizgili
Doublet                                               İkili (atom)
Doubling                                             İkiye katlanma
Drag                                                   Çekmek, sürükle(n)mek
Drag coefficient                                   Sürüklenme katsayısı
Drag force                                           Sürüklenme erki
Drainage                                             Akaçlama, boşaltma
Drawing                                              Çizim
Driving force                                       İtici güç
Drop                                                   Damla
Dropwise                                            Damla, damla
Dry                                                     Kuru
Dry ice                                               Kuru buz
Dryer                                                  Kurutucu
Drying                                                 Kuru(t)ma
Dual                                                    İkili, iki yönlü
Duality                                     İkilik
Duplex                                    Çift
Duplication                                          İki katına çıkma
Dust                                                    Toz
Dust collector                                      Toz toplayıcı
Dust cover                                          Tozluk
Dye                                                     Boya
Dynamic                                              Devingen
Dynamics                                            Devinim  bilimi
 
 
                                   E
 
Earth                                                   Toprak, yer kabuğu, dünya
Ebullioscopy                                        Kaynama noktası ölçümü
Eccentric                                             Ayrı merkezli, kayık özekli
Echo                                                   Yankı
Edge                                                   Ayrıt, kenar
Effect                                                  Etki
Effective                                              Etkili, geçerli
Effective formation constant                 Görünür oluşum değişmezi
Effector                                               Etkileyici
Effervescence                                      Köpürgenlik, köpürücülük
Effervescent                                        Köpürgen, köpürücü,
Efficiency                                            Verim
Efficient                                               Verimli
Efflorescence                                       Çiçek, çiçek verme
Efflorescent                                         Çicekleşen, çiceksiyen
Effluent                                    Dışaakan, yıkantı
Efflux                                                  Çıkış, dışaakış
Effusion                                               Delikten yayılma
Ejector                                                Fışkırtıcı, fırlatıcı
Elastic                                                 Esnek
Elasticity                                              Esneklik
Electrode                                            Kıvıluç
Electrokinetic                                      Kıvıldevim, elektrokinetik
Electrolysis                                          Kıvılkesim
Electrolyte                                           Kıvılkesilgen, elektrolit
Electromagnetism                                Kıvılmıknatıslık
Electromotive force                             Kıvılliter erke, elektromotor
Electron                                              Eksicik
Electron microscope                            Eksicikli minigöreç
Electron transport chain                       Solunum dizisi, eksicik taşınım dizisi
Electron transport system Solunum dizisi, eksicik taşınım dizisi (Electron transport chain gibi)
Electrophile                                         Eksicil
Electrophilic                                        Eksicil
Electrophilic attack                              Eksicil saldırı
Electrophoresis                                    Kıvılyürüm, elektroforez
Element                                               Öğe, element
Elevation                                             Yüksel(t)me
Elevator                                              Kaldırıcı
Elimination                                           Ayıklama, seçme, giderme
Elongation                                           Uzama
Eluate                                                  Yıkantı
Elution                                                 Yıkama
Elution profile                                      Yıkama çizgisi
Elutriation                                            Yıkıyarak ayırma
Emission                                              Yayma, ışıma
Emission spectrum                               Işıma görüngesi
Empirical                                             Gözleme dayalı
Emulsification                           Sıvıçözütüm
Emilsified                                             Sıvıçözütük
Emulsion                                             Sıvıçözüt, emilsiyon
Enantiomer                                          Ayna görünümü
Enantiomorphism                                 Ayna görünümlülük
Encoded                                             Dizgileşmiş
End-group-analysis                              Uç(sal) çözümlemesi
Endogen(e)ous                        İçsel
Endogenic                                           İçsel(lik)
Endoplasmicreticulum              Göze içi ağ, endoplazmik retikulum
Endergonic                                          Erkealan
Endothelium                                        İç örtü
Endothermic                                        Isı alan
End plate                                             Uç tabaka
End-product-inhibition             Son ürün engellemesi
Energetic                                             Erkeli
Energy                                                Erke
Energy balance                        Erke dengesi
Enrichment                                          Zenginleştirme, varsıllaştırma
Enterohepatic                                      Karaciğer-bağırsak
Enthalpy                                              Yığa, entalpi
Entropy                                               Dağı,entropi
Environment                                        Çevre
Enzyme                                               Özgen
Enzyme battery?                                  Özgen kümesi
Epimer                                    Yakın,eşsiz
Epistasis                                              Baskılama
Equation                                              Eşitlik, denklem
Equilibrium                                          Denge
Equipartition                                        Eşbölüşüm
Equivalance                                         Eşdeğerlilik
Equivalent                                           Eşdeğerli
Equipment                                           Donatı(m)
Erlenmeyer                                          Erlen
Error                                                   Yanılgı
Erythrocyte                                         Alyuvar
Erythrocyte sedimentation rate Alyuvar çöküm hızı
Essential                                              Temel, zorunlu
Estimation                                           Vargı
Ether                                                   Eter
Euchromatin                                        Yeğni kalıt kuşağı
Euploid                                               Kat kalıtsal
Evaporation                                         Uçurma buharlaştırma
Evaporator                                          Uçuraç
Even                                                   Çift (sayı)
Even numbers                                      Çift sayılar
Evolution                                             Evrim
Exact                                                  Tam
Excess                                                Aşırı, (aşırılaştırma)
Exchange                                            Verişim, verişimli alış-veriş, takas
Exchange diffusion                               Verişimli yayınım
Exhanger                                             Verişimleyici
Excitation                                            Uyarma           
Exclusion                                             Dış(ar)lama
Excretion                                             Atım
Exhaustive methylation             Bütünü ile metille(ş)me
Exogenous                                          Dışsal
Exogenic                                             Dışsal(lık)
Exergonic                                            Erkeveren
Exothermic                                          Isı veren
Expansion                                           Genleşme
Expansion coefficient                           Genleşme katsayısı
 
 
                                               F
Facilitated                                           Kolaylaştırılmış
Facilitated diffusion                              Kolaylaştırılmış yayınım, kolaylaştırılmış taşınım
Facilitated transport                             Kolaylaştırılmış taşınım
Factor                                                 Etmen etken
Facultative                                           İstemli koşula bağlı
Fan                                                     Üfleç, körük
Fast                                                    Hızlı
Fasting                                                Açlık
Fast reaction                                       Hızlı tepkime
Fat                                                      Yağ (katı)
Fate                                                    Son, gelecek
Fatty acid                                            Yağ asidi
Feed                                                   Beslemek
Feedback                                            Geri bildirim
Feedback inhibition                             Son ürün denetimi
Ferment                                              Maya, özgen ARKAİK
Fermentation                                       Mayalanma
Fetus                                                   Dölüt
Fibril                                                   İplikcik
Fibrous                                               İpliksi (bağ)
Fibrous protein                        İpliksi protein
Field                                                   Alan
Figuration                                            Biçimleme
Figure                                                 Çizit, şekil
Filament                                              Telcik
Filamentous                                         Telcikli
Film                                                    Film
Filter                                                   Süzgeç,süzmek
Filtering                                               Süzme
Filtrate                                                Süzüntü
Filtration                                              Süzme
Finding                                    Bulgu
Fine control                                         İnce denetim
Fine structure                                      İnce yapı
Finger print                                          Parmak izi
Finger print region                               Parmak izi bölgesi
Fission                                                Bölünme, kopma, yarılma
Fitting                                                  Uygunluk
Fix                                                      Tutmak, saptamak
Fixation                                               Tutma, saptama
Fixed angle rotor                                 Açılımsız döneç
Flame                                                  Yalım, alev
Flame photometer                               Yalımölçer
Flammable                                          Tutuşucu
Flash evaporator                                 Döner uçuraç
Flash point                                          Parlama noktası
Flask                                                   (Cam) kap
Flocculant                                           Bulandıran, pamuklaştırıcı                               
Flocculation                                         Bulanıklık pamuklaşma
Flocculator                                          Bulandırıcı
Flooding                                              Taşma, sıvı altında bırakma
Flotation                                              Yüzme
Flow                                                   Akış
Flow chart                                           Akış çizemi
Flow diagram                                      Akış çizgesi
Flow meter                                          Akışölçer
Fluctuation                                          Dalgalanma
Fluid                                                   Sıvı
Fluidity                                    Sıvılık
Fluidization                                          Sıvılaştırma      
Fluorescence                                       Işınırlık, ışınım, Uyarımlı ışıma
Fluorescent                                         Işınır
Fluorimeter                                          Işınırlıkölçer, ışınımölçer
Fluorimetry                                          Işınırlıkölçer, ışınımölçer
Flux                                                    Akı
Foam                                                  Köpük
Focus                                                  Odaklama, odak
Fog                                                     Sis
Food                                                   Yiyecek,
Force                                                  Erk
Fork                                                   Çatallanma, çatal
Fork region                                         Çatallanma bölgesi
Form                                                   Biçim
Formation                                           Oluşum, biçimlenme
Fraction                                              Kesit, bölüngü
Fraction collector                                Kesittoplar, bölüngütoplar
Fractional                                            Kesimli, bölüngüsel, ayrımsal
Fractional distilation                             Ayrımsal damıtma
Fractionation                                       Kesitleme, bölüngüleme
Fragment                                             Parça
Frame shift mutation                            Kayık kalıt türeşimi
Free energy                                         Özerke, serbest
Free fatty acids                                    Bağsız yağ asitleri (serbest)
Free volume?                                      Boşoylum
Freezing                                              Donma
Freezing point depression         Donma noktası düşümü, donma noktası alçalması
Friction                                               Sürtünme, sürtme
Frequency                                           Sıklık
Fugacity                                              Kaçarlık
Function                                              İşlev
Functional                                           İşlevsel
Fundamental                                        Temel
Funnel                                                 Huni
Fuse                                                    Korunç, erimek, kaynamak
Fusible                                    Erir
Fusiform                                              İğsi
Fusion                                                 Kaynama, erime
Fusion                                                 Kayna(ş)ma
 
 
 
                                   G
Gain                                                    Kazanç Yükseltim
Gain adjustment                                   Yükseltim ayarlanması
Galactosuria                                        Galaktoz işeme
Gamete                                               Dölgözü,eşeyligöze
Gas chromatography                           Gaz kromatografisi, gaz renk yazımı
Gas liquid chromatography                  Gaz likit kromatografisi, gaz-sıvı-renk yazımı
Gastrointestinal tract                            (Sindirim yolu), mide bağırsak yolu
Gel                                                      Pelte
Gel filtration chromatography  Pelte süzme renk yazımı,peltekromatografi
Gene                                                   Kalıt
Generation                                          Kuşak
Generator                                            Üreteç
Geneticc                                              Kalıtsal, kalıtım
Genetic code                                       Kalıt-dizgi
Genetics                                              Kalıtbilim
Genome                                              Kalıtlar?
Genotype                                            Kalıttür?
Ghost                                                  Alyuvar zarı
Glacial                                                 Buzsu
Globular                                              Yuvarsı
Globule                                               Yuvar
Glucose                                               Glukoz
Glucosuria                                           Glikozişeme
Glycogen                                             Glikojen
Glycolysis                                            Glikoliz
Gluconeogenesis                                  Glikoneojenez
Gradient                                              Aşamalı değişim
Graduated                                           Ölçekli
Graduation                                          Ölçekleme
Granule                                               Topak
Graph                                                 Yazıt, çizit
Graphy                                    Yazım, çizim
Gravimetry                                          Yerçekimiölçümü
Gravity                                    Yerçekimi
Grindability                                          Öğütülebilirlik
Grinder                                               Öğütücü, değirmen
Grinding                                              Öğütme
Ground state                                       Taban, erke düzeyi
Group                                                 Yığın, küme, öbek
Growth                                               Büyüme
 
 
                                   H
Halfcell potential                                  Yarıgöze gerilimi
Half life                                               Yarı-ömür, yarılanma süresi
Half reaction                                        Yarı tepkime
Haploid                                               Tek kalıtımsal
Hardening                                           Sertleştirme                 
Hardness                                             Sertlik
Harmony                                             Uyum
Heat                                                    Isı
Heater                                                 Isıtıcı
Heat exchanger                                   Isı değiştirici
Heat flux                                             Isı akı
Heat of combustion                             Yanma ısısı
Heat of formation                                Oluşum ısısı
Heat of reaction                                   Tepkime ısısı
Heat transfer coefficient                       Isı aktarım katsayısı
Helical                                                 Sarmal(sı)
Helix                                                   Helikal, sarmal
Hemagglutination                                 Alyuvarkümeleşimi
Hematocrit                                          Kangöze oranı
 Hemoglobin                                        Hemoglobin
Hemolysis                                           Alyuvar kırımı/yıkılması
Hepatitis associatedantigen?                 B-bağıştıranı
Herbicide                                            Bitki öldüren
Hereditary                                           Kalıtsal
Heterochromatin                                  Yoğun kalıtiplikçiği
Heterocylic                                          Çok türelli çevrik
Heterogeneous                        Çok türel
Heterotroph                                        Yanbeslek
Heterozygote                                       Karışık dölgöze
Hexagonal                                           Altıgen
Hexose monophosphate shunt  Heksoz tekfosfatlı döngü, heksoz monofosfat kese-yolu
Hole                                                    Delik
Homeostatis                                        Özdenge
Homogeneous                                     Tektürel
Homologous                                        Eştürel
Homozygote                                        Eşdölgöze
Horizontal                                           Yatay
Hormon                                              Hormon, içsalgı
Humid                                                 Nemli, nem
Humidification                          Nemlendirme
Humidifier                                           Nemlendirici
Humidity                                             Nemlilik
Humidity chart                         Nem çizemi
Humoral                                              Sıvısal             
Humoral humidity                                Sıvısal bağışıklık, kansal bağışıklık
Hybrid                                                Melez, kırma
Hybridisation                                       Melezleme, kırma
Hydrate                                               Hidrat, su katmak
Hydrated                                             Sulu
Hydration                                            Su katma, su katım
Hydride                                               Eksi hidrojen
Hydrogenation                         Hidrojenleme
Hydrolysate                                         Sukırım ürünü
Hydrolsis                                             Hidroliz, sukırım
Hydrophobic                                       Subağdaşımsız
Hydrophile                                          Subağdaşımlı
Hydrophilic                                         Subağdaşık
Hydrostatic      pressure                       Sıvısal basınç
Hygrometer                                         Nemölçer
Hygrometry                                         Nemölçüm
Hyperalimentation                                Aşırı beslenim
Hyperchromic                                     Aşırıboyalı
Hypertonic                                          Çokgerçili
Hypothesis                                          Varsayım
Hypotonic                                           Azgergili
 
 
                                   İ
İdeal                                                   Ülkü, arman, tamgöre
İdentification                                        Kimlikleme
İdentify                                    Kimliklemek
İmbalance                                           Dengesizlik
İmmersion                                           Daldırma
İmmiscible                                           Karışmayan, karışmaz
İmmobilized                                         Devinimsiz kılınmış
İmmunity                                             Bağışıklık
İmmunization                                       Bağışıklama
İmpotent                                             Erksiz
İmpregnation                                       Emdirme
İmpulse                                               Uyarı
İnactivated                                          Etkisiz(lenmiş)
İnactivation                                          Etkisizleştirme, etki yitimi
İnbreeding                                           İç-melezleme, soy-içi üretme
İncorporation                                      Katılım
İncrease                                              Artmak, artırmak
İncubation                                           Bekletme
İndependent                                        Bağımsız, egemen
İndex                                                  Dizin, gösterge
İndicator                                             Göstergeç
İndirect                                               Dolaylı
İndividuality                                         Bireysellik
İnduce                                                 Başlatmak, uyarmak
İnduced                                               Başlatılmış, uyarılmış
İnduced-fit model                                Dizil örnek (Sequential model gibi)
İnduced-fit theory                                Kilit-anahtar kuramı (özgeniçin)
İnducer                                               Başlatıcı, uyarıcı
İnducible                                             Uyarılabilir
İnduction                                             Başlatım, irgitim
İnfection                                              Bulaşma
İnfectious                                            Bulaşıcı
İnfiltration                                            İçine sızma
İnflammatory                                       Yangısal
İnfrared                                               Kızılötesi
İnhalation                                            Soluk alma
İnherited                                              Kalıtsal
İnheritance                                          Kalıtsallık
İnhibition                                             Ketleme, azaltma
İnhibitor                                              Ketleyici
İnitial                                                   Başlangıç
İnitiate                                                 Başlatmak
İnjection                                              İçitim
İnlet                                                    Giriş
İnput                                                   Girdi
İnsertion                                              Katma, katılma, sokulma (kalıtlar için)
İnsolubility                                           Çözünmezlik
İnsoluble                                             Çözünmez
İnspiration                                           Soluk alma (İnhalation gibi), esin
İnstability                                             Kalımsızlık, dayanıksızlık kararsızlık
İnsufficiency                                        Yetersizlik
İntact                                                  Tam, bütün, dokunulmamış
İntake                                                 Girdi (İnput gibi) ?
İntegration                                           Tümleme, katılma (kalıtlar için)
İnteraction                                           Etkileşim
İnterconversion                                    Araçevirtim?
İnterference                                         Girişim, engelleme
İntergenic                                            Kalıtlar arası
İnternal                                    İç(il)
İntermediate                                        Ara, araözdek
İntensity                                              Yeğinlik
İnterstitial                                            Doku içi gözeler-arası
İntestine                                              Bağırsak
İntestinal                                              Bağırsağa ilişkin
İntoxication                                         Ağılanım
İntra                                                    İç
İntracellular                                         Göze içi
İntragenic                                            Kalıt içi
İntramoleculaer                                    Özdecik içi
İntramuscular                                       Kas içi
İntranucleotide                         Nükleotit içi
İntravascular                                        Damar içi
İntrinsic                                               İçsel
İnversion                                             Evirtim
İn vitro                                    Canlı dışı, camda
İn vivo                                                 Canlı içi, canda
İon                                                      Yükün, iyon
İon exchange                                       Yükün verişimi
İon exchange column                           Yükün verişim dikeci
İonic                                                   Yükünsel
İonic strength                                       Yükünsel erk
İonization                                            Yükünleştirme
İrreversible                                          Tersinmez
İschemia                                              Yerel kansızlık
İsoelectric                                           Eşyükünsel
İsoelectric focusing                              Eşyükünsel odaklama
İsoenzyme                                           Eşözgen
İsolation                                              Ayırma, yalıtma
İsomer                                                Eşizlenme
İsomerism                                           Eşizlenme
İsotonic                                               Eşgergili
İsotop                                                 Yerdeş, eşdeş
İsotropic                                             Eşyönlü
İsozyme                                              Eşözgen ( İsoenzyme gibi)
 
 
                                   K
Kaolin                                                 Kil
Karyo                                                 Çekirdek
Karyokinesis                                       Çekirdek bölünmesi
Karyolymph                                        Çekirdek sıvısı
Karyon                                                Bkz. Karyo
Karyoplasm                                         Bkz. Karyolymph
Karyosome                                         Bkz. Chromosome
Katalysis                                             Bkz. Catalysis
Key enzyme                                        Kilit özgen
Kind                                                   Tür, çeşit
Kinetic                                    Devinsel
Kinetics                                               Devibilim
Kit                                                      Kit
Knife                                                   Bıçak
Knob                                                  Düğme
 
L
Label                                                  İm
Labeled                                               İmlenmiş
Labeling                                              İmleme
Labile                                                  Dayanıksız
Laevo                                                 Sol
Lag                                                     Gecikme
Lag period                                          Gecikme süresi, ölü-zaman
Lag phase                                           Gecikme evresi
Lamella                                               Katman
Lamellar                                              Katmanlı
Laminar                                               Katmanlı  (Lamellar gibi)
Laminate                                             Katmanlama(k)
Latent                                                 Gizli, durgun,uyur
Latent enzyme                         Uyur özgen
Latent period                                       Durgun süre    
Lateral                                                Yan
Lattice                                                 Örgü
Law                                                    Yasa
Layer                                                  Katman ( Lamella gibi)
Leak                                                   Sızmak
Leakage                                              Sızıntı
Left handed                                         Sol, solak
Lenf handed  helix                               Sol sarmal
Lens                                                    Mercek
Leuko                                                 Ak
Leukocyte                                           Akyuvar
Level                                                   Düzey
Leveling                                              Düzeçleme
Levo                                                   Sol (Laevo gibi)
Life                                                     Yaşam
Life cycle                                            Yaşamdöngüsü
Ligament                                             Bağ
Ligate                                                  Bağlamak
Light                                                   Yeğni, ışık
Light chain                                           Yeğni, dizi
Light path                                            Işık yolu
Light scattering                        Işık saçınım
Limit                                                   Sınır, uç, kısıtlama
Limited                                    Kısıtlı
Line                                                    Çizgi, doğru
Linear                                                 Doğrusal
Linearity                                              Doğrusallık
Linkage                                               Bağ
Lipid                                                   Yağ
Lipoid                                                 Yağsı
Lipophilic                                            Yağ sever
Liquid                                                 Sıvı  (Fluid gibi)
Literature                                            Kaynakça
Local                                                  Yerel
Localization                                         Yerelleş(tir)me
Location                                              Yerleşim
Localized                                            Yerel
Locus                                                  Yer
Longitudinal                                         Dikey,dik
Loop                                                   İlmik
Loss                                                    Yitik
Luminescence                                      Işıldama?
Lymph                                                Akkan  (Chyle)
Lymphocyte                                        Akyuvar, Ak(kan)yuvar
Lyophilization                                      Vakumlu kurutma
Lysis                                                   (Erime), kes(il)me, kırı(l)ma
 
 
                                   M
Macro                                                 İril, iri
Macromolecule                                   İril özdecik
Macrophage                                        İri yutan
Magnetic                                             Mıknatıslı, mıknatıs
Magnetic field                                      Mıknatıs alanı
Magnetic stirrer                                   Mıknatıslı karıştırıcı
Magnetism                                          Mıknatıslık
Magnitute                                            Büyüklük
Maintenance                                        Sürerlik, kalım
Malign                                                 Kötücül
Malignant                                            Kötücül ( Malign gibi)
Malnutrition                                         Kötü beslenme, beslenme bozukluğu
Manifold                                             Düzenek
Manipulation                                       Uygulama
Manometer                                         Basınç ölçer
Manual                                    El, elle
Map                                                    Yörelek
Maping                                               Yöreleme
Marker                                                           Belirteç
Mass                                                   Kütle
Mass balance                                      Kütle denkliği
Mass flux                                            Kütle akı
Material                                              Gereç             
Matrix                                                 Ağsı boşluk
Matter                                                 Özdek 
Maximum                                            Çoğun
Mean                                                  Ortalama
Measure                                              Ölçü,ölçek
Mesured cylinder                                 Ölçülü kap
Measurement                                      Ölçüm
Mechanism                                          İşlerge
Mediated transport                              Kolaylaştırılmış taşınım ( Facilitated diffusion)
Medium                                              Ortam
Meiosis                                               Eşeyli bölünme
Melting                                    Ergime
Membrane                                          Zar
Memory                                              Bellek
Mesh                                                  Gözcük
Mesh size                                            Gözcük sayısı
Messenger                                          Ulak
Metabolik                                           Özüştürüm,özüştürel
Metabolic pathway                              Özüştürüm yolu
Metabolite                                           Özüştürüt, araürün
Metabolism                                         Özüşrürme, özüştürüm
Metal                                                  Metal
Metalloprotein                         Metalloprotein
Metamorphism                        Başkalaşım
Meter                                                  Ölçer
Method                                               Yöntem
Methodical                                          Yöntemli
Mikro                                                 Minil, mini
Microscope                                         Minilgöreç
Microscopic                                        Minilgöre, minilölçekte
Microscopy                                         Minilgörü
Migratation                                          Göçme
Minimum                                             Azın
Mirror                                                 Ayna
Miscibility                                            Karışabilirlik
Miscible                                              Karışır
Mitosis                                    Eseysiz bölünme
Mixed type inhibition                           Karışık engelleme
Mixer                                                  Karıştırıcı
Mixing                                                 Karıştırma
Mixture                                               Karışım
Mobil                                                  Devirgen
Mobile phase                                      Devirgen evre
Mobility                                              Devirgenlik
Model                                                 Örnek
Moderate                                            Ilımlı
Modarator                                          Ilımlayıcı
Moist                                                  Nemli, nem (Humid      gibi)
Moisture                                             Nemlilik (Humidity gibi)
Molal                                                  Molal
Molality                                               Molalite
Molar                                                  Molar
Molarity                                              Molarite
Molecule                                             Özdecik, molekül
Molecular sieve                                   Özdeciksel eleme, moleküler eleme
Moleküler weight                                 Özdecik ağırlığı, molekül ağırlığı
Moment                                              Kolcuk
Monitor                                               Tekser
Monomer                                            Tekiz
Mono-                                                Bir, tek
Monochromatic                                   Tek renkli
Monochromatic radiation                     Tek renkli ışınım
Monochromator                                  Tek renkser, renk seçer
Montage                                             Kurgu
Morphology                                        Biçimbilim
Motion                                    Devinme
Motive                                                Güdü
Moving                                               Devingen
Multi-                                                  Çok
Multi chanel analyzer                           Çok katlı çözümleyici
Multicompenent                                   Çok bileşenli
Multi enzyme complex             Tümleşik özgen
Multilayer                                            Çok katmanlı
Multimolecular                         Çok özdedikci
Multiple                                               Çoklu
Multiplication                                       Çoğaltma, çarpma
Musle                                                  Kas
Mutagen                                              Türeştirici
Mutant                                                Türeşik
Mutarotation                                       Dönü, yön değişimi
Mutation                                             Türeşim
 
 
                                   N
Narrow                                               Dar
Native                                                 Doğal
Native formation                                  Doğal biçim
Natural                                    Doğal (Native  gibi)
Natural immunity                                 Doğal bağışıklık
Natural selection                                  Doğal ayıklama
Nature                                                Doğa
Nebulizer                                            Püskürteç (Atomizer gibi)
Necessary                                           Gerekli
Necessity                                            Gereklilik
Need                                                  Gereksinim
Neddle                                                İğne
Negative                                             Eksi, olumsuz
Negative cooperativity             Olumsuz pekişim
Negative feedback                              Olumsuzürün denetim
Neglect                                               Yok saymak, yoksamak
Negligible                                            Yoksanır, yoksanabilir
Neighbour                                           Komşu,yan
Neighbouring                                       Komşu, yan
Nephelometry                                     Bulanıklık ölçer
Net                                                     Ağ
Network                                             Örüt
Neutral                                    Ilın
Neutralization                                      Ilınlama
Nitration                                              Nitratlama
Noble                                                 Asal, soy
Noble gas                                           Asal gaz, soy gaz
Nocturnal                                            Gecesel                      
Nodular                                              Yumrulu, yumrusal
Nodule                                    Yumru
Nomenclature                                      Terimleme, adlandırma
Nomograph                                         Değer dizgisi
Noncompetitive                                   Yarışmasız
Noncompetitive inhibition                     Yengelleme
Noncongugated                                   Erkin, eşlenmemiş
Nonsaturated                                      Doymamış (unsaturated gibi)
Norm                                                  Düzgü
Normal                                               Düzgül, normal
Normality                                            Düzgünlük, normalite
Normalization                                      Düzgüleme
Nuclear                                               Çekirdek, çekirdeksel
Nucleophile                                         Çekirdeksel artıcıl
Nucleophylic                                       Çekirdekcilartıcıl
Nucleophylic addition              Artıcıl katılım
Nucleophylic attack                             Artıcıl saldırı
Nucleophylic catalysis              Artıcıl tezgenleme
Nucleophylic displacement                   Artıcıl yerdeğiştirim
Nucleophylic substitution                     Artıcıl yerdeğiştirim      (Nucleophylic displacement)
Nucleus                                               Çekirdek
Nutrient                                               Besin
Nutriment                                            Besin  (Nutrient gibi)
Nutrition                                              Beslenme
Nutritional                                           Besinsel
 
 
                                   O
Obese                                                 fiişman
Obesity                                               fiişmanlık
Objective                                            Özdek mercek
Obligate                                              Koşullu, zorunlu
Obligate aerobe                                   Zorunlu oksijencil
Obligate anaerobe                               Zorunlu oksijensiz
Obstruction                                         Tıkanma (içten)
Occult                                                 Gizli
Occult blood                                       Gizli kan
Occupancy                                          Yertutum, işgal
Octa                                                   Sekiz
Octamer                                              Sekizli
Ocular                                                 Gözel mercek
Odd                                                    Tek
Odd number                                        Tek sayılar
Oil                                                      Sıvı yağ
Old                                                     Yaşlı, eski
Old cells                                              Yaşlı gözeler, eski gözeler
Oligo                                                   Azıl, az, oligo
Oligomer                                             Aztekizli, azbirimli,oligomer
Oligonucleotide                                   Oligonükleotit
Oligopeptide                                       Oligopeptit
Oligosaccharide                                   Oligosakkarit
Onco                                                  Ur
Oncogene                                           Urkalıt
Oncogenic                                           Ursal
Oncology                                            Urbilim
Oncotic                                               Çeki
Oncotic pressure                                 Çeki basıncı
Opacity                                               Donukluk, bulanıklık
Opalescence                                       Donuk ışıma, donukluk
Operator                                             İşletici
Operator gene                                     İşletici kalıt
Operon                                               Kalıt bölge,tümkalıt, kalıt
Operon network                                  Kalıt örüt
Operon hypothesis                              Kalıt kuramı
Optical                                    Işınsal
Optical activity                         Işınsal etkinlik
Optical antipode Enantiomer                Ayna görünümlü (Enantiomer gibi)
Optical dencity                        Soğurum (Absorbance gibi)
Optical isomer                         Işınesiz
Optical  path                                       Işık yolu           (Light path gibi)
Optical quenching                                Işınsönü
Optical rotation                                   Işınsal etkinlik (Optical activity gibi)
Optical rotatory dispersion                   Işınsal  etkinlik dağılımı
Optically active                                    Işınsal etkin
Optimum                                             Uygun
Optimum pH                                       Uygun pH
Optimum temperature              Uygun sıcaklık
Oral                                                    Ağızdan
Orbit                                                   Yörünge
Orbital                                                Yörüngeç, yörüngel
Order                                                  Düzen, düzel, dizi, derece
Ordered                                              Düzenli
Ordered mechanism                            Düzenli işlerge
Order of reaction                                 Tepkime derecesi (Reaction order gibi)
Ordinate                                              Dikey, kon
Organ                                                 Örgen
Organelle                                            Örgencik
Organic                                               Organik
Organism                                            Örgenim, organizma
Organ spesific enzyme             Örgenil, özgen
Orijin                                                  Köken, öz
Orijinal                                    Özgün
Osmolality                                           Ozmolalite
Osmolar                                              Ozmalar
Osmolarity                                          Ozmolarite
Osmole                                               Ozmol
Osmometer                                         Geçişiölçer
Osmoreceptor                                     Ozmoreceptör,geçişimalmacı
Osmoregulator                         Geçişim düzenleyicisi
Osmosis                                              Geçişim
Osmotic                                              Geçişim, geçişimsel
Osmotic barier                         Geçişim engeli
Osmatic coefficient                              Geçişim katsayısı
Osmotic concentration             Geçişim verişimi
Osmotic potancial                                Geçişim gerilimi
Osmotic pressure                                Geçişim basıncı
Osmotic shock                        Geçisimsel parçalanma
Out                                                     Dış
Outer                                                  Dışsal
Outlet                                                  Çıkış
Output                                                Çıktı
Ovalbumin                                           Ovalbumin, yumurta albumini
Ovary                                                 Yumurtalık
Overflow                                             Aşırı akış
Overlap                                               Örtüşüm
Overlapping code                                Örtüşüm dizgisi
Overloading                                        Aşırı yükleme
Overnutrition                                       Aşırı beslenme (hyperalimentation gibi9
Oviduct                                               Yumurta yolu
Ovum                                                  Yumurta                                 
Oxidant                                               Yükseltgen
Oxidation                                            Yükseltgenme
Ozidative phoshorylation                      Yükselgenim fosforlanması
Oxidizing agent                        Yükseltgen  (Oxidant gibi)
 
                                   P
Paired                                                 İkili, çifleşik
Palendromichelix                                 Bakışımlı sarmal
Paperchromatography                         Kağıtrenk yazımı,kağıt kromotografisi
Para                                                    Yan (biyokimya), karşı (kimya)
Parabiosis                                           Yanyaşam
Parallel                                    Koşut, yöndeş
Parallel chains                                      Koşut diziler
Parallel spin                                         Yöndeş dönü
Paramagnetic                                       Mıklatıslanır
Paramagnetic matter                            Mıklatıslanır özdek
Paramagnetism                        Mıklatıslanırlık
Parameter                                           Değişken (Variable gibi)
Paraprotein                                         Yanprotein
Paraproteinemia                                  Yanproteinemi
Parasite                                               Asalak
Parent                                                 Ana
Parent cell                                           Ana göze
Parent DNA                                        Ana DNA
Parenteral                                            Bağırsakdışı
Parietal cell                                          Asit gözesi, parietalgöze
Partial                                                 Tikel,bölünsel, kesimsel
Partialhydrolysate                                Tikel, sukırımürünü
Partial hydrolysis                                 Tikelsukırım
Partial inhibition                                   Tikel engelleme
Partial pressure                                    Tikel basınç
Particle                                    Tanecik
Particulate                                           Çözünmez
Paticulate antigen                                 Çözünmez bağıştıran, çözünmez yadözdek
Particulateenzyme                                Çözünmez özgen
Particulate fraction                               Çözünmez kesim
Partition                                              Ayrılım,ayrılma
Partition chromatography                     Ayrılım renkyazımı
Partition coefficient                              Ayrılım katsayısı
Partition function                                  Ayrılım işlevi
Partition isoterm                                  Ayrılım katsayısı (Partition coefficient gibi)
Partitionary phase                                Yatışkın evre (stationary phase gibi)
Passive                                    Edilgen
Passive immunity                                 Edilgen bağışıklık, yapay bağışıklık
Passive transport                                 Edilgen taşınım
Pasteur pipette                         Pastör damlalığı, damlalık
Pathogen                                             Sayrıgan, sayrı yapan
Pathogenesis                                       Sayrılık
Pathogenic                                          Sayrıgan
Pathogenicity                                       Sayrıganlık
Pathologic                                           Sayrısal, düzgüsüz,sayrıcıl
Pathological                                         Sayrısal, düzgüsüz,sayrıcıl (Pathologic gibi)
Pathway                                              Yol
PBI                                                     Proteine bağlı iyot
Pellet                                                   Çökelek
Pentozphoshate shunt                          Heksoz tekfosfatlı döngü, heksoz monofosfat kese-yolu
Pentosuria                                           Pentoz işeme
Peptide                                               Peptit
Peptonuria                                           Pepton işeme
Percent                                               Yüzde
Percent error                                       Yanılgı yüzdesi
Percent saturation                                Doygunluk yüzdesi
Percent solution                                   Yüzdeçökelti
Percent transmittance                           Geçişyüzdesi
Percentageaverage deviation                Ortalama sapma yüzdesi
Perfusate                                             Dışın süzüntüsü
Perfusad organ                        Dışınlanmışörgen
Perfusion                                             Dışınlama
Period                                                 Dönem
Periodic                                              Dönemsel
Periodicity                                           Dönemsellik
Peripheral                                            Dış,çevrel
Periphera nervous system                    Çevrel sinir dizgisi
Peristaltic                                            Sağınımlı
Peristaltic pump                                   Sağınımlı basaç
Permeability                                        Geçirgenlik
Permeability barrier                             Geçişim engeli (Osmotic barrier gibi)
Permeable                                           Geçirgen
Permeant                                             Geçen, geçebilen
Permeate                                             Geçmek
Perpiration                                          Terleme
Petridish                                              Petri kabı
Phage                                                  Yutma, yutum
Phagocyte                                           Yutagan göze
Phagocytic                                          Yutağan
Phagoctic cell                                      Yutagan göze( Phagocyte gibi)
Phagocytosis                                       Yutaganlık
Phase                                                  Durum, evre (mitozda)
Phase shift mutation                             Kayık kalıt türeşimi  (Frame shift mutation gibi)
Phenotype                                           Soytür
Phenotypic                                          Soytürel
Phenylketonuria                                   Fenilketon işeme
pH gradient electrophoresis                 Eşyükünsel odaklama  (Isoelectric focusing gibi)
pH meter                                             pH ölçer
Phosphorescence                                Özışınırlık,özışınım
Phosphorescent                                   Özışınır
Phosphorimeter                                   Özışınım ölçer
Phosphorimetry                                   Özışınım ölçümü
Phosphorolysis                        Fosforlu kırılım
Phosphorylation                                   Fosfatlama
Photo                                                  Işıl, ışık
Photoaffinity labelling               Işığa duyarlı imleme
Photocell                                             Işılduyar
Photochemical                         Işılkimyasal
Photochemical reaction                        Işıl kimyasal tepkime
Photochemical sensitizer                      Işılkimyasal duygunlaştırıcı
Photodisintegradation                          Işılbozunma
Photodynamicsubstance                       Işıl devirgen özdek
Photoelectron                                      Işıleksicik
Photoinhibition                         Işılengelleme
Photoisomer                                        Işıleşiz
Photoisomerization                              Işıleşizlik
Photolysis                                            Işılkırım
Photolytic                                            Işılkırım
Photometer                                         Işılölçer
Photometry                                         Işılölçümü
Photomulriplier tube                             Işıngüçlendirim aygıtı
Photon                                                Işıncık
Photooxidation                        Işılyükseltgenim
Photophobia                                        Işılürkü
Photophosrylation                                Işılfosforlanım
Photoprotection                                   Işılkorunum
Photoreaction                                      Işıl kimyasal tepkime ( Photochemical reaction gibi)
Photoreceptor                                     Işık almacı
Photorespiration                                  Işılsolunum
Photosensitive                                     Işılduygun
Photosensitivity                                    Işılduygunluk
Photosensitization                                Işılduygunlaştırım
Photosynthesis                         Işılbireşim
Photosystem                                        Işıldizgi
Phototaxis                                           Işılyönelim
Phototroph                                          Işılbeslek
Phyto-                                                 Bitki, bitki kaynaklı
Pigment                                               Boyar, boyayuvar
Pigmentation                                        Boyarlanım
Pineal gland                                         Kozalaksı bez
Pinocytosis                                          Göze içirimi
Pipette                                                Emeç
Placenta                                              Döleç
Plant                                                   Bitki
Plasma                                                Sıvı, plazma
Plasmalemma                                      Göze zarı (Cell membran gibi)
Plasma membrane                               Göze zarı (Plasmalemma gibi)
Plasmaphoresis                                    Sıvı süzdürümü
Plate                                                   Katman
Plateau                                    Düzlek, düzlük
Platelet                                    Pıhtıyuvar
Plectonemic coiling                              Koşut sarmal
Plot                                                     Çizit (Figure gibi)
Point mutation                          Duratüresim
Poison                                                 Ağı
Polar                                                   Ucaylı
Polarimeter                                          Ucayölçer
Polarimetry                                          Ucayölçüm
Polarizability                                        Ucaylanabilirlik
Polarizer                                              Ucaylayıcı
Polarization                                         Ucaylama
Pole                                                    Ucay
Poly-                                                   Çok
Polycytemia                                         Kangözeçokluğu
Polydipsia                                           Çoksusama
Polymer                                              Çoğuz
Polymerizasyon                                   Çoğuzlaşım,çoğuzlaşma
Polymorphism                                     Çok biçimlilik
Poyphagy                                            Çok yeme
Polyuria                                               Çok işeme
Polyvalent                                           Çok bağlı, çok değerlikli
Pool                                                    Havuz, gölet
Population                                           Toplum
Pore                                                    Delik,gözenek
Porosity                                              Deliklilik,gözeneklilik
Porous                                                Delikli, gözenekli
Pozitive                                               Artı, olumlu
Pozitive control                                    Olumlu denetim
Pozotive catalysis                                Olumlu tezleştirme
Pozotive cooperativity              Olumlu pekişim
Pozitive feedback                                Olumlu ürün denetim
Positron                                              Artıcık
Posterior                                             Art, arka
Postmortem                                         Ölümsonrası
Postnatal                                             Doğum sonrası
Postprandial                                        Tokluk
Postprandial blood sugar                     Tokluk kan şekeri
Potency                                               Güçlülük, erklilik
Potent                                                 Erkli
Potential                                              Gerilim, gizil güç
Potentiometer                                      Gerilimölçer
Prealbumin                                          Önalbumin
Precipitation                                        Çökelme, çökme
Precipitant                                           Çöktüren
Precipitate                                           Çökelek (Pellet gibi)
Precipitation reaction                           Çökeltme tepkimesi
Precision                                             Belginlik
Precurcer                                            Öncül, ilk
Pregnant                                              Gebe
Preincubation                                      Önbekletim, önbekletme         
Preparative                                          Anıklama
Pressure dialysis                                  Basınçlı sızınım
Prestady state kinetics              Önyatışkın durum devinimi
Primary                                               Birincil, ilkil
Primer                                                 Öncül
Primitive                                              İlkel
Primordial                                           İlkel (Primitive gibi)
Printer                                                 Yazaç
Probability                                           Olasılık
Probable                                             Olası
Procaryote                                          İlkelcanlı
Product                                               Ürün
Proenzyme                                          Önözgen
Profile                                                 Çizge
Promotor                                            Başlatıcı,başlatma
Promotor gene                         Başlatıcı kalıt
Promotor site                                      Başla(t)ma yeri
Protein bound iodine                            Proteine bağlı iyot  (PBI gibi)  
Proton                                                 Önelcik
Protoplasm                                          Göze sıvı (Cytoplasm   gibi)
Proximal                                              Yakın
Pseudo-                                              Yalancı, imsi, sözde
Pump                                                  Basanç
Pure                                                    Arı
Purification                                          Arıtma
Purify                                                  Arılık
Putrification                                         Kokuşma
Pyrolysis                                             Isılkırım
 
                                   Q
Qualitative                                           Nitel
Quality                                    Nitelik
Quantitative                                         Nicel
Quantity                                              Nicelik
Quantum                                             Nicem
Quarternacy                                        Dördüncül
Quenching                                           Sönü, sönüm
Quenching correction curve                 Sönü düzeltim eğrisi
Quenching of fluorescence                   Işınırlık sönümü
 
                                   R
Raceme                                               Yöndeğişimsiz
Racemization                                       Yöndeğişimsizlik
Racemic mixture                                  Yöndeşişimsiz karışım
Radiation                                             Işıma, ışınım
Radical                                    Kök, kökçe
Radioactive                                         Işınetkin
Radyoactive decay                              Işınsalsönüm, ışınetkin sönüm
Radyoactive disintegration                   Işınsalsönüm, ışınetkin sönüm (Radyoactive decay gibi)
Radyoactive halflife                              Işınetkinlik yarılanımı
Radioimmunoassay                              İmliyarışım deneyi
Radioimmunoelectrophoresis               İmli yarışım kıvılgöçümü
Radiolysis                                            Işınsal bozunum
Radiometer                                         Işınölçer
Radiosensitivity                                    Işınduyarlık
Radius                                                 Yarıçap
Random                                              Düzensiz, gelişigüzel
Random coil                                        Düzensizsargı
Range                                                 Aralık
Rare                                                    Seyrek, ender
Rapid                                                  Tez, hızlı
Rapid flow kinetics                              Durgulu akım yöntemi (Stopped flow technique)
Rate                                                    Hız
Rate constant                                      Hız değişimi
Rate determining step                          Hız kısıtlayıcı basamak
Rate equation                                      Hız denklemei
Rate limiting step                                 Hız kısıtlayıcı basamak  (Rate determining step gibi)
Ratio                                                   Oran
Ray                                                     Işın
Reabsorption                                       Geri emilim
Reactant                                              Tepken
Reaction                                              Tepkime
Reaction order                         Tepkime derecesi
Reactive                                              Tepkin
Reactive residue                                  Tepkin kök
Reactivation                                        Etkinleştirme
Reagent                                               Ayıraç
Rearrangement                        Düzenleştirim
Rearrengement reaction                       Düzenleştirim tepkimesi
Ressesive                                            Basılgın, çekinik
Ressesive gen                                      Basılgın kalıt
Receptor                                             Almaç
Reciprocal                                           Tersi
Reciprocity                                          Terslik
Recombination                         Birleştirim
Recorder                                             Çizeç
Recovery                                            Kazanç, elde, iyileşme
Recovery period                                  İyileşme dönemi
Rectangular                                         Dikdörtgen
Recycle                                               Geriçevirmek
Recycling                                            Geriçevirim
Redox                                                 İndirgenme-yükseltgenme, yük-in
Redox carrier                                      Yük-in taşıyıcı
Reduce                                               İndirgemek
Reducing agent                        İndirgeyici özdek
Reducing end                                      İndirgen uç
Reductant                                            İndirgeyici özdek (Reducing agent gibi)
Reduction                                            İndirgeme
Reference electrode                             Örnek kıvıluç
Reference tube                        Ölçünlü tüp
Reference voltage                                Örnek gerilim
References                                          Kaynaklar
Reflection                                            Yansıma
Reflector                                             Yansıtıcı
Reflux                                                 Geridöndürme
Reflux ratio                                          Geridöndürme oranı
Refolding                                             Doğallaşım
Reforming                                           Düzeltme
Refraction                                           Kırılma, kırınım
Refractive index                                   Kırınım dizimi
Refractometer                                     Kırınım ölçer
Refractometry                                     Kırınım ölçümü
Refractory                                           Kırınımsal, kırınım
Refractory period                                Kırınım dönemi
Refrigeration                                        Soğutma
Regeneration                                       Yenileme, yenileştirme
Region                                                Bölge
Regular                                               Düzenli, olağan, kuramsal
Regulation                                           Düzenleme
Regulator                                            Düzenleyici
Regulator gene                         Düzenleyici kalıt
Regulatory enzyme                              Düzenleyici özgen
Regulatory site                         Düzenleyici bölge
Rejection                                             Elseme
Relation                                               Bağıntı, ilinti, ilişki
Relationship                                         İlgi, hısımlık
Relaxation                                           Gevşeme
Relaxation kinetics                               Gevşeme devibilimi
Relative                                               Göreceli, göreli
Relativity                                             Görecelik, görelilik
Release                                               Serbest bırakma, salgılama
Reliability                                            Güvenirlik
Remission                                            Duraksama
Renal                                                  Böbreksel, böbrek
Renal threshold                                    Böbrek eşiği
Renaturation                                        Doğallaşım (Refolding gibi)
Repair                                                 Onarım
Repeatibility                                        Yinelebilirlik
Repeating unit                                      Yinelebilir birim
Replicating form                                  Yinelenen biçim
Replication                                          Yinelenim (DNA için)
Replication form                                  Yinelenme biçimi
Replication order                                 Yinelenim dizisi
Replicative form                                  Yinelenme biçimi (Replication form gibi)
Repression                                          Baskılama
Repressor                                           Baskılayıcı
Reproducibility                        Üretilebilirlik
Reproduction                                      Üretim, çoğalım
Requirement                                        Gereksinim
Reserve                                               Yedek
Reserve alkali                                      Yedek alkali
Reservoir                                            Kap, yedek kap
Residue                                               Kalıntı, kök
Resin                                                   Akındırık         
Resistance                                           Direnç
Resolution                                           Ayrıştırma
Resolving powder                                Ayrışım gücü, ayrıştırım gücü
Resonance                                          Yankılaşım
Resorbtion                                          Soğurma, emilme (Absorption gibi)
Respiration                                          Solunum
Respiratory chain                                 Solunum dizisi
Respiratory phosphorylation             Yükselgenim fosforlanması (Oxidative phoshorylation gibi)
Respiratory control                              Solunum denetimi (Acceptory control gibi)
Responce                                            Yanıt
Resting                                    Dingin
Resting cell                                          Dingin göze
Resting muscle                         Dingin kas
Restriction                                           Kısıtlama
Restricted diffusion chromatography     Pelte süzme renk yazımı,peltekromotografi (Gel filtration chromatography  gibi)
Result                                                  Sonuç
Resultant                                             Son
Retardation                                         Geçikim
Retardation coefficient             Geçikim katsayısı
Retarder                                              Geçiktirici
Retention                                             Alıkonum, birikim, tutulum
Reticulocyte                                        Gençalyuvar
Reticuloendothelial system (RES)         İçörtüağı dizgesi (İAD)
Reticular                                              Ağsı
Reticulum                                            Ağ
Retrograde                                          Geri giden
Retroinhibition                         Son ürün denetim (Feedback inhibition gibi)
Reverse                                               Ters
Reversible                                           Tersinir
Reversibility                                         Tersinirlik
Ribosomal RNA                                  Ribozomal RNA
Ribosome                                            Ribozom
Rigid                                                   Katı
Rigidity                                    Katılık
Right handed                                       Sağ, sağak
Right handed helix                               Sağ sarmal (Alfa helix gibi)
Ring                                                    Dolam
Ring test                                              Dolam deneyi
Rotating evoporator                             Döner uçuraç (Flash evaporator gibi)
Rotation                                              Dönü
Rotator                                               Döndüreç
Rotatory evaporator                            Döner uçuraç (Flash evaporator gibi)
Rotor                                                  Döneç
Run                                                     Yürütme, sürdürme
Routine                                               Günel, yapılagelen
 
 
                                   S
Saline                                                  Tuzlu
Salting in                                             Tuzla çözünme
Salting out                                           Tuzlaçökelme
Salivary juice                                       Salya, tükrük
Salivary gland                                      Tükrük bezi
Salt fractionation                                  Tuz kesitlemesi
Salt precipitation                                  Tuz kesitlemesi (Salt fractionation gibi)
Salvage metabolic pathway                  Yan özüştürüm yolu
Sample                                    Örnek
Sampler                                              Örnekleyici
Sampling                                             Örnekleme
Saponification                                      Sabunlaş(tır)ma
Satellite                                               Uydu
Satellite phenomenon                           Çapraz  besleme (Cross feeding gibi)  
Saturated                                            Doymuş
Saturation                                            Doymuşluk, doygunluk
Scale                                                   Ölçek
Scaler                                                 Gösterge, sayıl
Scanning                                             Tarama
Scattering                                            Saçılım
Scintillation                                          Pırıltı
Scintillation counter                              Pırıltı sayar
Scission                                               Kesik
Sclerosis                                             Sertlik
Screning                                              Eleme
Secrete                                                           Salgılamak
Secretion                                             Salgı, salgılama
Secondary                                           İkincil
Section                                    Bölüm
Sedation                                              Yatıştırma
Sedative                                              Yatıştırıcı
Sedimentation                                      Çökelme
Sediment                                             Çökelti
Segment                                              Parça, kesim
Segmentation                                       Kesimleme
Selection                                             Seçim
Selective                                             Seçimli
Selectivity                                            Seçimlilik
Semi                                                   Yarı
Semi permeable                                   Yarı geçirgen
Semiconservative replication                Yarı korunumlu yinelenim
Semisensible                                        Yarı duyarlı
Semisensibility                         Yarı duyarlılık
Sensibility                                            Duyarlık
Sensible                                              Duyarlı
Sensitive                                              Duyarlı (Sensible gibi)
Sensitivity                                            Duyarlık (Sensibility gibi)
Sensitization                                         Duyarlılaştırma
Separation                                           Ayırma
Separator                                            Ayırıcı
Sequence                                            Sıra, dizi
Sequential                                           Dizil, sırasal
Sequential mechanism              Dizil işlerge
Sequential model                                 Dizil örnek
Serum                                                 Özsıvı
Sex                                                     Eşey
Sex-linked gen                         Eşeysel kalıt
Shaker                                                Çalkalayıcı
Shape                                                 Biçim
Sharp                                                  Keskin
Sheath                                     Zarf, kılıf
Sheet                                                  Yaprak, katman
Shift                                                    Kayma, kayım
Shunt                                                  Keseyol, yanyol
Shock                                                 Çarpılım
Shuttle                                                 Mekik
Sickle cell                                            Orak göze
Side                                                    Yan
Side product                                       Yan ürün
Sieve                                                   Elek
Sigmoid                                               S-biçim
Sign                                                    Belirti
Sgnal                                                   Belirteç
Significant                                            Anlamlı
Sign mutation                                       Kayık kalıt türeşimi (Frame shift mutation gibi)
Silent gene                                           Çekinik kalıt
Silent mutation                         Çekinik türeşim
Sound                                                 Selen, ses
Source                                                Kaynak
Special                                    Özel
Specific                                               Özgül
Specific activity                                   Özgül etkinlik
Specific gravity                        Özgül ağırlık
Specific heat                                        Özgül ısı
Specific immunity                                 Özgül bağışıklık
Specific retention volume                     Özgül tutunum oylumu
Specific rotation                                  Özgül dönü
Specific viscosity                                 Özgül kıvamlılık
Specification                                        Tanımlama, özgülleme
Specificity                                           Özgüllük
Spectrophotometer                              Görüngel ışık ölçer
Spectroscope                                      Görüngeç
Spectroscopy                                      Görüngeleme
Spectral                                              Görüngel
Spectral analysis                                  Görüngel çözümleme
Spectropolameter                                Görüngel ucayölçer
Spectrum                                            Görünge
Speed                                                 Hız
Spermatocyte                                      Ana ergöze
Spermatozoon                                     Ergöze
Spin                                                    Dönü
Spleen                                                 Dalak
Spleenectomy                                      Dalak çıkarımı
Spiral                                                  Sarmalsı (Helical gibi)
Spontaneous                                       Kendiliğinden
Spot                                                    Benek, leke
Spray                                                  Püskürtmek
Sprayer                                               Püskürteç (Atomizer gibi)
Spraying                                              Püskürtme
Spreading                                            yayılma
Stability                                               Kalımlılık, dayanıklılık
Stability constant                                 Kalımlılık değişmezi
Stabilization                                         Kalımlılaştırma, dayanıklılaştırma
Stabilizer                                             Kalımlılaştırıcı, dayanıklılaştırıcı
Stable                                                 Kalımlı, dayanıklı
Stage                                                  Aşama, basamak
Standard                                             Ölçün
Standard curve                        Ölçün eğrisi (Calibration curve gibi)
Standard deviation                               Ölçüm sapması
Standard error                                     Ölçün yanılgısı
Standard tube                                      Ölçünlü tüp (Reference tube gibi)
Standardization                                    Ölçünleme
Starter                                                 Başlatıcı
Starvation                                            Aşırı açlık, ileri açlık
State                                                   Durum
Static                                                  Dingin, duruk
Stationary                                            Yatışkın
Stationary phase                                  Yatışkın evre
Stationary state                                    Yatışkın durum
Statistics                                              Sayılama
Sready state                                        Yatışkın durum
Steady state kinetics                            yatışkın durum devinimi
Stem cell                                             Anaç göze
Step                                                    Basamak, aşama         
Stepwise                                             Aşamalı
Stepwise elution                                  Aşamalı yıkama
Stereoisomer                                       Uzaysal eşiz
Stereoisomerism                                  Uzaysal eşizlik
Stereospecific                                      Uzaysal özgül
Steric                                                  Yapısal
Steric hindrance                                   Yapısal engelleme
Stimulate                                             Uyarmak
Stimulation                                          Uyarma
Stimulator                                            Uyarıcı
Stimulus                                              Uyaran, uyarıcı
Stirring                                    Karıştırma
Stopped flow technique                       Durgulu akım yöntemi
Storage                                               Saklama
Store                                                   Saklantı
Strand                                                 Dizi (Chain gibi)
Strain                                                  Tür
Striated                                               Çizgili
Striated muscle                        Çizgili kas
Stream                                                Akım
Stress                                                  Baskı
Stroma                                                Ağörüt
Structure                                             Yapı
Sub-                                                   Alt-
Subcutaneous                                      Derialtı
Subjective                                           Öznel
Sublimation                                         Katıuçurum, ağınım
Substance                                           Özdek
Substrate                                             Özgenil
Substitution                                         Ornatma
Substituent                                          Ornatık
Subunit                                    Altbirim
Subvital                                               Yarıdiril
Sufficient                                             Yeterli
Super                                                  Üst, üstün, aşırı
Supercoiled                                         Aşırı sargılı
Superheated                                        Aşırı ısıtılmış
Supernatant                                         Üstelti
Supersaturated                        Aşırı doygun
Supersaturation                                   Aşırı doygunluk
Supersonic                                          Aşırı selenleme
Support                                               Destek
Supressor                                            Baskılayıcı
Supressor gene                                    Baskılayıcı kalıt
Supressible                                          Baskılanabilir
Supressible mutation                            Baskılanabilir türeşim
Surface                                               Yüzey
Surface active agent                             Yüzey etkin özdek
Surfactant                                            Yüzey etkin özdek (Surface active agent gibi)
 
 
                                   T
Tableau                                               Çizelge
Tabulation                                           Çizelgeme
Tachometer                                         Dönü ölçer
Tailing                                                 Kuyrukla(n)ma
Tail-to-tail                                           Kuyruk kuyruğa
Tank                                                   Odacık, kap  (Chamber gibi)
Tare                                                    Boş ağırlık
Target                                                 Erek
Target cell                                           Erek göze
Target organ                                        Erekörgen
Target theory                                       Erekkuram
Tautomer                                            Bağeşiz
Tautomeric shift                                   Bağeşiz kayım
Tautomerism                                       Bağeşizlik
Taxis                                                   Yönelme
Technique                                           Yordam
Technical                                             Yordamsal
Technology                                         Yordambilim
Temperature                                        Sıcaklık
Template                                             Kalıp
Tendency                                            Eğilim
Tension                                               Gerilim
Tensile                                     Gerilme
Tensor                                                Gerey
Terminal                                              Uç, son
Termination                                         Sonlama
Terminus                                             Uç, son (Terminal gibi)
Ternary                                               Üçül
Ternary complex mechanism                Üçül karmaşık işlerge
Ternary mixture                                   Üçül karışım
Terreactant reaction                             Üç tepken tepkimesi
Tertiary                                               Üçüncül
Test                                                    Deneme, sınama
Theory                                                Kuram
Theoritical                                           Kuramsal
Therapeutic                                         Sağıltım
Therapeutic index                                Sağıltım dizini
Therapy                                              Sağıltım
Thermal                                               Isıl
Thermal conduction                             Isıl iletim
Thermal mtion                          Isıl devinim
Thermocouple                                     Isıl kenetleyici
Thermodynamic                                   Isıl devingen
Thermolabile                                       Isıl dayanıksız
Thermometer                                       Sıcak ölçer
Thermostable                                      Isıl dayanıklı
Thermostat                                          Isıl denetir
Thick                                                  Kalın
Thin                                                    İnce
Thin layer                                            İnce katman
Thin layer chromatography                   İnce katman renk yazımı
Threshold                                            Eşik
Trombocyte                                        (Platelet gibi)
Thrombus                                            Tıkaç
Thymocyte                                          Timus gözesi
Time                                                   Süre
Timing                                     Süreleme
Tissue                                                 Doku
Tissue culter                                        Doku ekimi
Tissue specific enzyme             Örgenil, özgen (Organ spesific enzyme gibi)
Tissue typing                                       Doku türlemesi
Titer                                                    Kertelemek
Titrable                                               Kertelenebilir
Titration                                              Kerteleme
Titrimetry                                            Kerteli ölçüm
Tolerance                                            Dayanım
Tolerance test                                      Dayanım denemesi
Tonic                                                  Gergili
Tonus                                                  Gergi
Tophus                                    Topacık
Torsion                                               Burulma
Total                                                   Toplam
Total iron binding capacity                   Toplam demir bağlama sığası
Toxemia                                              Kan ağılanımı
Toxic                                                  Ağılı
Toxicosis                                             Ağılanım
Toxin                                                  Ağı
Trace                                                  İz
Trace element                                      İz ögeleri
Trans                                                  Karşı
Transcription                                       Kayıt yazım
Transduce                                           Kalıt aktarmak
Transduction                                       Kalıt aktarım
Trans effect                                         Karşı etki
Transfer                                              Aktarmak
Transformation                        Değişim, başkalaşım
Transfucion                                         Kan aktarım
Transient                                             Geçici
Transition                                            Değişim
Translation                                          Kalıt okuma
Transmittence                                      Geçirgenlik (ışık için)
Transmission                                       Geçirme
Transmutation                                      Karşı türeşim
Transplantation                        Doku aktarımı
Transport                                            Taşınım
Transport system                                 Taşınım dizgesi
Transverse                                          Enine
Transversion                                        Değişim (Transition gibi)
Trigger                                    Tetik, başlatıcı
Trigger hypothesis                               Başlatıcı kuram
Trigger reaction                                   Başlatıcı tepkime
Triple                                                  Üçlü
Triple bond                                         Üçlü bağ
Triplet                                                 Dizgi (Codon   gibi)
Triplet code                                         Dizgi (Codon   gibi)
Triplex                                     Üçlü sarmal
Trivial                                                  Geleneksel, alışılmış
Trivial name                                         Alışılmış ad
Trophie                                               Beslenimsel ?
Trophie hormone                                 Beslenme hormonu
Tropie                                                 Yönelimli, yönelimsel
True                                                    Gerçek, asıl
Tube                                                   Tüp
Tumour                                               Ur
Turbidimetry                                        Bulanıklık ölçümü
Turbidity                                             Bulanıklık
Turn over                                            Dönüşüm
Type                                                   Tür
 
                                   U
Ultimate                                              Uş
Ultra                                                   Öte, ince
Ultracentrifuge                         Öte döngeç
Ultrafiltration                                       İnce süzme
Ultrasonic                                            Aşırı selenleme (Supersonic gibi)
Ultraviolet                                           Morötesi
Uncoating ?                                         Soyma
Uncoating enzyme?                              Soyar özgen
Uncoated?                                          Dizgisiz
Uncompetitive                         Yarışma dışı
Uncompetitive inhibition                       Yarışma dışı engelleme
Unconjugated                                      Erkin, eşlenmemiş (Noncongugated gibi)
Uncupling                                            Kenetsizleme
Uncopling agent                                   Kenetsizleyici
Uni-                                                    Tek, bir
Uniform                                               Tekbiçim, birbiçim
Unit                                                     Birim
Univalent                                             Tekdeğerlikli
Universal                                             Evrensel
Universe                                              Evren
Unsaturated                                         Doymamış
Unstable                                              Dayanıksız (Labile gibi)
 
                                   V
Vaccine                                               Aşı
Vaccination                                         Aşılama
Vacoule                                              Koful
Vacutainer                                           Boşaylı tüp
Vacuum evaporator                             Boşaylı uçurgaş
Valence                                               Değer
Validity                                               Geçerlik
Vapour                                               Buhar, uşuntu
Variable                                              Değişken
Variation                                             Çeşitleme
Vasculaire-Vascular                            Damarsal
Vase-                                                  Damar-
Vasecenstrieter                                    Damar daraltıcı
Vasedilator                                          damar genişletici
Vector                                                Yöney
Vegetative                                           Bitkisel
Vein                                                    Toplardamar
Velecity                                               Hız
Venıus                                                 Toplar damar
Ventilation                                           Havalandırma
Vertical                                               Dikey
Virulance                                             Sayrıganlık (Pathogenicity gibi)
Viscosimeter                                       Kıvamölçer
Viscose-viscous                                  Kıvamlı
Viscosity                                             Kıvamlılık
Visible                                                 Görünür
Visual                                                  Görsel
Vital                                                    Yaşamsal
Void volume                                        Ölü oylum (Dead volume gibi)
Volatile                                               Uçucu
Volume                                               OylumVolumetricOylumsal
 
                                   W
Wall                                                    Duvar
Water                                                 Su
Wave   length                                      Dalga boyu
Wax                                                    Mum
Weak                                                  Güçsüz
Weight                                    Ağırlık
Whole                                                 Tam
Whole blood                                       Tam kan
Wild type                                            Sokak türü
 
                                   X
X-Chromosome                                  Dişil soyaktaran
X-Ray                                                 X-Işınları
 
                                   Y
Y-Chromosome                                  Eril soyaktaran
Yeast                                                  Maya
Yield                                                   Verim
 
                                   Z
Zonal centrifugation           Yoğunluk aşamalı döngeçleme (Density gradient centrifugation gibi)
Zonal electrophoresis               Kıvılyürüm, elektroforez (Electrophoresis         gibi)
Zone electrophoresis                Kıvılyürüm, elektroforez (Electrophoresis         gibi)
Zone precipitation                    Kuşatsal çökelme
Zwitterien                                Çift ucaylı yükün (Dipolar ion gibi)
Zygote                                     Dölgöze
Zymogen                                 Önözgen  (Proenzyme gibi)
 
 
                                               A
Aerosol                                               Aerosol
Açı                                                      Angle
Açıklama                                             Explanation
Açılımlı dönüş                          Swinging bucket roter
Açısal                                                  Angular
Açlık                                                   Fasting
Adlandırma                                         Nomenolature
Ağ                                                      Net reticulum
Ağartmak                                            Bleaching
Ağı, zehir                                             Poison, toxin
Ağılanım                                              Intoxication, toxicosis
Ağılı                                                    Toxic
Ağınım                                     Sublimation
Ağırlık                                                 Weight
Ağısızlaştırma                                      Detoxification
Ağız                                                    Colostrum
Ağızdan                                               Oral
Ağörüt                                                Stroma
Ağsı                                                    Reticular
Ağsı boşluk                                         Matrix
Ak                                                      Leuco
Akaçlama                                            Dranaige
Akak                                                  Channel
Akı                                                     Flux
Akım                                                   Current, stream
Akındırık                                             Resin
Akış                                                    Flow
Akış çizemi                                          Flow chart
Akış çizgisi                                          Flow diagram
Akış ölçer                                           Flow meter
Akkan                                                 Chyle  
Akkanyuvar                                        Lymphocyte
Aktarmak                                            Transfer
Akyuvar                                              Leukocyte
Alan                                                    Area
Alan                                                    Field
Alaşım                                                 Alloy
Alel                                                     Allele
Alıcı                                                    Acceptor        
Alıkonum                                            Retention
Alışılmış                                               Trivial
Alışılmış ad                                          Trivial name
Alkali                                                  Alkali
Alkalilik                                               Alkalinity
Alkaloz                                               Alkalosis
Alkil                                                    Alkyl
Alkillenme                                           Alkylation
Alkol                                                   Alcohol
Alkollü                                    Alcoholic
Allosterik                                            Allosteric
Allosterizim                                         Allosterism
Almaç                                                 Receptor
Alt                                                      Sub-
Alt birim                                              Subunit
Altıgen                                     Hexagonal
Alyuvar                                               Erythrocyte
Alyuvar çöküm hızı                              Erythrocyte sedimentation rate
Alyuvar erimesi                                    Hemolysis
Alyuvar kümeleşmesi                           Hemagglutination
Alyuvar yıkımı                          Hemolysis
Alyuvar zarı                                         Ghost
Aminsizleştirim                         Deamination
Ana                                                     Parent
Ana DNA                                            Parent DNA
Ana ergöze                                          Spermatocyte
Ana göze                                             Parent cell
Anaç göze                                           Stem cell
Anhidrit                                               Anhydride
Anıklama                                             Prepdrative
Anlamlı                                    Significant
Anlatım                                               Expression
Antibiyotik                                          Antibiotic
Antibiotik duyarlılık ölçümü                  Antibogram
Ara                                                     Intermediate
Araç                                                   Device
Aralık                                                  Range, slit
Araözdek                                            Intermediate
Ara ürün                                              Metabolite
Ardaşık                                               Conjecutive
Ard çevirtim                                        Interconversion
Arı                                                      Pure
Arılık                                                   Purity
Arınım                                                 Clearence
Arı su                                                  Demineralized water
Arıtma                                                 Purification
Arka                                                   Posterior
Art                                                      Posterior
Artı                                                     Positive
Artıcık                                                 Positron
Artıcıl                                                  Nucleophile
Artıcıl                                                  Nucleophylic
Artıcıl katılım                                       Nucleophylic addition
Artıcıl saldırı                                        Nucleophylic attack
Artıcıl tezgenleme                                Nucleophylic catalysis
Artıcıl yerdeğiştirim                  Nucleophylic displacement, Nucleophylic substitution
Artırgan                                               Adjuvant
Artırmak                                             Increase
Artıuç                                                  Anode
Artı yükün                                           Cation
Artmak                                               Increase
Asal                                                    Noble
Asal gaz                                              Noble gaz
Asalak                                                Parasite
Asetil KoA                                          Acetly CoA
Asıl                                                     True
Asidoz                                                Acidosis
Asit                                                     Acid
Asit-baz bağ                                        Anhydride bond
Asit gözesi                                           Perietal cell
Asitlendirme                                        Acidification
Asitleştirme                                         Acidification
Asitlik                                                 Acidity
Asit ölçümü                                         Acidimetry
Aşama                                                Stage, step
Aşamalı                                               Stepwise
Aşamalı bozunma                                Degradation
Aşamalı değişim                                   Gradient
Aşamalı yıkama                                   Stepwise elution
Aşı                                                      Vaccine
Aşılama                                               Vaccination
Aşındırıcı                                             Corrosive
Aşındırıcı                                             Abrasive
Aşın(dır)ma                                         Abrasion
Aşınım                                                 Corrosion
Aşınma                                    Corrosion
Aşırı                                                    Exess, super
Aşırı açlık                                            Starvation
Aşırı akış                                             Over-flow
Aşırı beslenim                                      Hyperalimentation, overnutrition
Aşırı boyalı                                          Hyperchromie
Aşırı doygun                                        Super saturated
Aşırı doygunluk                                   Supersaturation
Aşırı duyar                                          Allergie
Aşırı duyarlık                                       Allergy
Aşırı ısıtılmış                                        Super heated
Aşırı sargılı                                          Super coiled
Aşırıselenleme                          Supersonic-ultrasonic
Aşırı ucaylama                         Extrapolarization
Aşırı yükleme                                      Overloading
Atardamar                                           Artery
Atım                                                    Excretion
Atmosferik damıtma                            Atmospheric distllation
Atom                                                  Atom
Atomlaştırma                                       Atomization
Aygıt                                                   Apparatus
Ayıklama                                             Elimination
Ayıraç                                                 Reagent
Ayırıcı                                                 Separator
Ayırma                                    Isolation,separation
Ayırt edilebilirlik                                  Distinguishability
Ayırt etmek                                         Distinguish
Ayna                                                   Mirror
Ayna görünümlü                                  Enantiomer
Ayna görünümlülük                              Enantiomorphism
Ayrı biçimleme                         Allotropy
Ayrılım                                    Partition
Ayrılım işlevi                                        Partition function
Ayrılım katsayısı                                  Partition coefficient, partition isother?
Ayrılım renk yazımı                              Partition chromatography
Ayrılma                                               Partitiın
Ayrım                                                  Difference
Ayrı merkezli                                       Eccentric
Ayrımla(ş)ma                                       Differentiation
Ayrımsal                                              Differential, fractional
Ayrımsal damıtma                                Fractional distilation
Ayrımsal döngeçleme                           Differential centrifugation
Ayrıntılı özetleme                                 Abstractşon
Ayrışım gücü                                        Resolving power
Ayrışma                                              Dissociation
Ayrıştırma                                           Resolution
Ayrıt                                                   Edge
Az                                                       Oligo
Azaltma                                               Inhibition
Azaltmak                                             Decrease        
Azbirimli                                              Oligomer
Azgergili                                              Hypotonic
Azıl                                                     Oligo
Azın                                                    Minimum
Aztekizli                                              Oligomer
 
                                   B
Bağ                                                     Bond, ligament, linkage
Bağdaşma                                           Correlation
Bağeşiz                                               Tautomer
Bağeşizlik                                            Tautomerism
Bağeşiz kayım                          Tautomeric shift
Bağımlı                                    Dependent
Bağımlılık                                            Dependence
Bağımsız                                              Independent
Bağıntı                                                 Relation
Bağırsak                                              Intestine
Bağırsal...                                            Intestinal
Bağırsak dışı                                        Parenteral
Bağırsağa ilişkin                                   Intestinal
Bağışan                                               Antibody, anticor
Bağışan-bağıştıran tepkimesi                Antigen-antibody reaction
Bağışan-bağıştıran tümleştiği                 Antigen-antibody complex
Bağışıklama                                         Immunization
Bağışıklık                                            Immunity
Bağıştıran                                            Antigen
Bağıştıran bağlama yetisi                      Antigen binding capacity
Bağlama                                              Binding
Bağlama bölgesi                                  Binding site
Bağlamak                                            Ligate
Bağlanım                                             Congugation
Bağlanma                                            Binding
Bağlanma bölgesi                                 Binding site
Bağlantı                                               Connection
Bağlayıcı                                             Binder
Bağlı                                                   Congugated
Bağsız yağ asitleri                                Free fatty acids
Bakışım                                               Symmetry
Bakışım konu                                      Axis of symmetry
Bakışımlı                                             Symmetric
Bakışımlı sarmal                                   Palendromic helix
Bakışımsız                                           Antisymmetric, asymmetric
Bakışımsızlık                                        Antisymmetry, asymmetry
Bakteri yutan                                       Bacteriophage
Basaç                                                  Compressor, pump
Basamak                                             Step, stage
Basılgan                                              Reccessive
Basılgan kalıt                                       Ressesive gene
Basınçlı sızınım                         Pressure dialysis                     
Basınç ölçer                                        Monameter
Baskı                                                  Stress
Baskılama                                           Repression, epistasis
Baskılanabilir                                       Supresible
Baskılanabilir türeşim               Suppressible mutation
Baskılayan                                           Depression
Baskılayıcı                                           Repressor, suppressor, depressant
Baskılayıcı kalıt                                    Suppressor gene
Baskın                                                 Dominant
Bastırma                                              Compression
Bastırma(k)                                         Compress
Baskısızlaştırma                                   Derepression
Başkalaşım                              Differentiation, metamorphism, transformation
Başlangıç                                             Initial
Başlatıcı                                              Inducer, promoter, starter, trigger
Başlatıcı kalıt                                       Promoter gene
Başlatıcı kuram                        Trigger hypothesis
Başlatıcı tepkime                                 Trigger reaction
 Başlatılmış                                          Induced
Başlatım                                              Induction
Başlatma                                             Promoter
Başlatmak                                           Induce, initiate
Başla(t)ma yeri                        Promoter site
Baygı                                                  Coma
Baz                                                     Alkali, base
Baz çiftti                                              Base pair
Bazik                                                  Alkaline
Baziklik                                               Alkalinity
Bazlık                                                  Basicity
Baz türevi                                            Base anolog
B-bağıştıranı                                        Hepatitis associated antigen
Beher                                                  Beaker
Beher kabı                                          Beaker
Bekletme                                             Incubation
Belge                                                  Document
Belirgin                                    Characteristic, distinct
Belirleme                                             Determination
Belirteç                                               Marker
Belirtgen                                              Determinant
Belirli                                                  Definite
Belirteç                                               Signal
Belirti                                                  Sign, symtom
Belirtme                                              Determination
Belirtmek                                            Determing
Belginlik                                              Precision
Bellek                                                 Memory
Benek                                                 Spot
Benzeşik                                             Analog
Benzeşim                                             Analogy
Bere                                                    Demage
Besi                                                    Food
Besi düzen                                           Diyet
Besidüzensel                                        Dietary
Besin                                                   Aliment, nutrient, nutriment
Besinsel                                               Dietary, nutritional
Beslemek                                            Feed
Beslenim                                             Alimentation
Beslenimsel                                         Alimentary, trophic
Beslenme                                            Nutrition
Beslenme hormonu                              Trophic hormon
Betim(leme)                                         Description
Betimleme                                           Identification
Betimlemek                                         Identify
Bıçak                                                  Knife
Bırakmak                                            Allow
Biçim                                                  Conformation, form, shape
Biçim bilim                                          Morphology
Biçimlenme                                          Figuration, formation
Biçimsiz                                               Amorphous
Biçimsizleşme                                      Deformation
Bileşen                                    Component
Bileşik                                                 Compound
Bileşim                                    Composition
Bileşme(k)                                           Compose
Bileşmiş                                               Composed
Bilgi sayar                                           Computer
Bir                                                      Mono, uni
Birbiçim                                              Uniform
Bireşen                                    Constituent
Bireşim                                    Synthesis
Bireşimsel                                            Synthetic
Bireştirme                                            Constitution
Bireysellik                                           Indivuduality
Birikici                                     Cumulative
Birikim                                    Accumulation, retention
Birikinti                                               Deposit
Birikme                                               Accumulation
Birikme(k)                                           Cumulate
Biriktireç                                             Accumulator
Biriktirici                                             Accumulator
Birik(tir)me                                          Deposition
Biriktirmek                                          Accumulate
Birim                                                   Unit
Birincil                                     Primary
Birleşme                                              Association,coalessence, combination, conjugation
 Birleştirim                                           Recombination
Birlik                                                   Association
Bitişik                                                  Adjoint
Bitki                                                    Phyto, plant
Bitki kaynaklı                                      Phyto
Bitki öldüren                                        Herbicide
Bitkisel                                    Vegetative
Biyo                                                    Bio-
Biyokimya                                           Biochemistry
Bol                                                      Abundant
Bolluk                                                 Abundance
Boşağırlık                                            Tare
Boşal(t)mak                                        Discharge, drainage
Boşay                                                 Vacuum
Boşaylı tüp                                          Vacutainer
Boşaylı uçurgaç                                   Vacuum evaporator
Boş oylum                                           Free volume
Boya                                                   Dye
Boya alır                                             Chromophyll
Boya almaz                                         Chromaphobe
Boyanır                                               Chromophyll
Boyanmaz                                           Chromaphobe
Boyar                                                  Pigment
Boyarlanım                                          Pigmentation
Boyayuvar                                           Pigment
Boya uzaklaştırma                               Destain
Boyut                                                  Dimention, size
Boyutsal çözümleme                            Dimensional analysis
Bozukluk                                             Defect
Bozulma                                              Deterioration
Bozunum                                             Decay, decomposition
Bozunma (atom)                                  Disintegration
Böbrek                                                           Renal
Böbrek eşiği                                        Renal threshold
Böbreksel                                           Renal
Böleç                                                  Diaphragm
Bölge                                                  Region, site
Bölme                                                 Compartment
Bölücü                                                Disintegrator
Bölüm                                                 Department, division, section
Bölümsel                                             Partial
Bölüngü                                               Fraction
Bölüngüleme                                        Fractionation
Bölüngüsel                                           Fractional
Bölüngütoplar                                      Fraction collector
Bölünme                                              Fission, disintegration, division
Bölünme odağı                         Centrosome
Bölüntü                                               Aliquot
Budayıcı özgen                        Debranching enzyme
Buhar                                                  Vapour
Bulandıran                                           Flocculant
Bulandırıcı                                           Flocculator
Bulanıklık                                            Flocculation, opacity, turbidity
Bulanıklık ölçer                                    Nephelometry
Bulanıklık ölçümü                                Turbidimetry
Bulaşıcı                                                Infectious
Bulaşma                                              Contamination, infection
Bulgu                                                  Finding
Bulucu                                                 Detector         
Buluş                                                   Discovery
Burulma                                              Torsion
Burkulma                                            Distortion
Buzsu                                                  Glacial
Bunzen yakmacı                                  Bunsen burner
Bütün                                                  Intact
Bütünler                                              Complementary
Bütünü ile metilleme                             Exhaustive methylation
Büyüklük                                             Magnitude
Büyüme4                                             Growth
Büzülme                                              Contraction
 
                                   C
Camda                                                in vitro
Cam kap                                             Flask
Canda                                                 in vivo
Canlı dışı                                             in vitro
Canlı içi                                               in vivo
Cıvalı oluşum                                       Amalgam
Çakışık                                               Coincident
Çakışma                                              Coincidence
Çalkalayıcı                                          Shaker
Çap                                                    Diameter
Çapraz akış                                         Cross-flow
Çapraz bağlanma                                 Cross linking
Çapraz besleme                                   Cross feeding, satellite phenomenon
Çapraz besle(n)me                              Cross feeding, syntropy
Çapraz kesit                                        Cross section
Çaprazlama                                         Cross overÇapraz tepkime                              Cross reactionÇarpılım                                    ShockÇarpışma                                              CollisionÇarpma                                              MultiplicationÇatal                                                      ForkÇatallanma                                               ForkÇatallanma bölgesi                                   Fork regionÇeki                                                         OncoticÇeki basıncı                                     Oncotic pressureÇekici                                                           AttractiveÇekim                                                          AttractionÇekinik                                            RecessiveÇekinik kalıt                                     Silent geneÇekinik türeşim                               Silent mutationÇekirdek                                              Nucleus, core, karyo, karyon, caryo,caryonÇekirdek                                     Nuclear, karyo, caryoÇekirdek bölünmesi                               Caryokinesis, karyokinesisÇekirdekçik                                               NucleophileÇekirdekçil                                               NucleophylicÇekirdeksel                                            NuclearÇekirdek sıvısı             Caryolymph, caryoplasm, karyoplasm, karyolymphÇekme                                                  Attraction Cisimcik                                          Corpuse (u)leÇizem                                                    ChartÇizge                                                      Diagram, profile     Çizeç                                                RecorderÇizelge                                             Tableau
Çizelgeleme                                         Tabulation
Çizgi                                                    Band, line
Çizgili                                                  Striated
Çizgili kas                                            Straited muscle
Çizim                                                  Drawing, design, graphy
Çizit                                                    Figure, graph, plot
Çizmek                                               Graph
Çoğalım                                              Reproduction
Çoğaltma                                            Multiplication
Çoğun                                                 Maximum
Çoğuz                                                 Polymer
Çoğuz bozunum                                   Depolimerization
Çoğuzlaşım                                          Polymerization
Çoğuzlaşma                                         Polymerization
Çok                                                    Abundant, multy, poly-
Çok akaklı çözümleyici                        Multichannel analyzer
Çok bileşenli                                       Multicompenent
Çok bağlı                                            Polyvalent
Çokbiçimlilik                                       Polymorphism
Çokdeğerlikli                                       Polyvalent
Çokgergili                                           Hypertoni
Çekişeme                                            Polyuria
Çokkatmanlı                                        Multilayer
Çoklu                                                  Multiple
Çokluk                                                Abundance
Çoközdecikli                                       Multimolecular
Çoksusama                                         Polydipsia
Çok türeli                                            Heterogeneous
Çok türelliçevrik                                  Heterocylic
Çok yeme                                           Polyphagy
Çökelek                                              Pellet
Çökelme                                             Precipatation,sedimentation
Çökelti                                                Sediment
Çökme                                                Precipitation, collapse
Çöktüren                                             Precipitant
Çöktürme                                            Defacation
Çöküm                                                Collapse
Çözelti                                                Solution
Çözgen                                               Soluent
Çözme                                                Solubilization
Çözmek                                              Dissolve, solve, solubilize
Çözülkesim                                         Solvolysis
Çözılkırım                                            Solvolysis
Çözümleme                                         Analysis
Çözümlemek                                       Analyze
Çözümleyici                                         Analyzer
Çözümsel                                            Analitical
Çözümsel kimya                                  Analytical chemistry
Çözünen                                              Solute
Çözünme                                             Dissolution
Çözünmek                                           Dissolve
Çözünmez                                           Insoluble, particulate
Çözünmez bağıştıran                            Particulate antigen
Çözünmez kesim                                 Particulate fraction
Çözünmezlik                                        Insolubility
Çözünmez özgen                                 Insolubility enzyme
Çözünmez yadözlek                             Particulate antigen
Çözünmüş                                           Dissolved
Çözünük                                              Dissolved
Çözünüm                                             Solvation
Çözünür                                              Soluble
Çözünürlük                                          Solubility                                
                                   D
Dağı                                                    Entropy
Dağılım                                    Distribution
Dağılım dengesi                                   Distribution constant
Dağılım dengesi                                   Distribution wquilibrium
Dağılım eğrisi                                       Distribution curve
Dağılım katsayısı                                  Distribution coefficient
Dağılım oranı                                       Distribution ratio
Dağıl-ış-ım                                          Dispersion
Dağılmak                                             Disperse
Dağılmış                                              Dispersed
Dağınık                                               Dispersed
Dağıtıcı                                    Distributor
Dağıtış-ım                                            Dispersion
Dağıtma                                              Distribution
Dal                                                      Branch
Dalak                                                  Spleen
Dalak çıkarımı                         Spleenectomy
Daldırma                                             Immersion
Dalga boyu                                          Wave lenght
Dalgalanım                                          Fluctuation
Dalgalı akım                                        Alternating current
Dallanma                                             Branching
Damar-                                               Vaso-
Damar daraltıcı                        Vasoconstrictor
Damar genişletici                                 Vasodilator
Damar içi                                            Intravascular
Damarsal                                             Vasculaire
Damar setliği                                       Atherosclerosis
Damıtık                                               Distilled
Damıtım                                              Distillate
Damıtma                                             Distillation
Damıtmak                                           Distill
Damla                                                 Drop
Damla, damla                                      Dropwise
Dar                                                     Narrow
Daralma                                              Contraction
Daralma yitim katsayısı             Contraction loss coefficient
Dayanım                                              Tolerance
Dayanım denemesi                               Tolerance test
Dayanıklı                                             Stable
Dayanıklaştırıcı                        Stabilizer
Dayanıklaştırma                                   Stabilization
Dayanıklılık                                         Stability
Dayanıksız                                           Labile, unstable
Dayanıksızlık                                       Instability
Değer                                                  Valence
Değer dizgisi                                        Monograph
Değerlendirme                         Extrapolation
Değirmen                                            Grinder
Değişim                                               Transformation
Değişim                                               Transition, transversion
Değişken                                             Parameter, variable
Değme                                                Contact
Değişmez                                            Constat
Değiştirme                                           Change
Dehidrataz                                           Dehdratase
Delik                                                   Hole, pore
Delikli                                                 Porous
Deliklilik                                              Porosity
Delikten yayınma                                 Effusion
Deneme-denemek                               Test, assay
Denetim                                              Control
Deney                                                 Assay, experiment
Deneyim                                              Experimentation
Deneysel                                             Experimental
Denge                                                 Balance, equlibrium
Dengeç                                               Buffer
Dengeli eşitlik                                      Balanced equation
Dengesizlik                                          Imbalance
Denklem                                             Equation
Denkleme                                            Compansation
Denşirik                                              Denatured
Denşirik alkol                                      Denatured alcohol
Denşirme                                             Denaturation
Denşirmek                                           Denature
Derece                                                Degree, order
Deri                                                    Skin
Derialtı                                    Subcutaneous
Derin dondurucu                                  Deep-freze
Derişik nitrik asit                                  Aqua fortis
Derişim                                               Concentration
Derişik                                                Concentrated
Deriştirici                                             Concentrator
Destek                                                Support
Devimbilim                                          Kinetics
Devinbilim                                           Dynamics
Devingen                                             Dynamic, mobile, moving
Devingen evre                                     Mobile phase
Devingenlik                                         Mobility
Devinimsiz                                           Immobilized
Devinik                                               Dynamic
Devinme                                              Motion
Devinsel                                              Kinetic
Dış                                                      Peripheral, out
Dış(arla)ma                                         Exclution
Dışa akan                                            Effluent
Dışarma                                              Desorption
Dışarıklı                                               Extrinsic
Dışbükey                                             Convex
Dışıl                                                    External
Dışınlama                                            Perfusion
Dışınlanmış örgen                                 Perfusion organ
Dışın süzüntüsü                        Perfusate
Dışkılama                                            Defacation
Dışsal                                                  Exogen, outer
Dışsal...                                               Excogenic
Dışyalıtık                                             Adiabatic
Dik                                                     Longitudinal
Dikdörtgen                                          Rectangular
Dikeç                                                  Column
Dikey                                                  Longitudinal, vertical
Dikey kan                                           Ordinate
Dingin                                                 Resting, static
Dingin göze                                         Resting cell
Dingin kas                                           Resting muscle
Direnç                                                 Resistance
Diri-                                                    Bio-
Diri erkeliler                                        Bioenergetics
Diri oluşum                                          Biogenesis
Dirik                                                   Dynamic
Diril                                                     Biotic
Dirilçoğuz                                            Biopolymer
Diril özdecik                                        Biomolecule
Disakkarit                                           Disaccharide
Dişil soyaktaran                                   X-chromosome
Dizgi                                                   System
Dizgi                                                   Code, codon, triplet, triplet code
Dizgilemek                                          Code
Dizgileşmiş                                          Encoded
Dizgi okunumu                         Decoding
Dizgisiz                                    Uncoded
Dizi                                                     Chain, order, sequence, strand
Dizil                                                    Sequential
Dizil işlerge                                          Sequential mechanism
Dizil örnek                                           Sequential model
Dizil örnek                                           Induced fitmodel
Dizin                                                   Index
Doğa                                                   Nature
Doğal                                                  Native, natural
Doğal ayıklama                                    Natural selection
Doğal biçim                                         Native conformation
Doğal bağışıklık                                   Natural immunity
Doğal yığıntı                                        Deposit
Doğallaşım                                          Refolding, renaturation
Doğru                                                 Accurate, correct, line
Doğrudan                                            Direct
Doğruluk                                             Accuracy
Doğrusal                                             Linear
Doğrusallık                                          Linearity
Doğum sonrası                         Postnatal
Doğurma                                             Breeding
Doku                                                  Tissue
Doku aktarımı                                     Transplantation
Doku ekimi                                         Cell culture, tissue culture
Doku içi                                              Interstitial
Doku türlemesi                        Tissue typing
Dokunulmamış                         Intact
Dokunum                                            Contact
Dolam                                                 Ring
Dolam deney                                       Ring test
Dolaşım                                               Circulation
Dolaykı                                               Indirect
Dolaysız                                              Direct
Donatı                                                 Accessory
Donatı(m)                                            Equipment
Donma                                                Freezing
Donma noktası alçalımı            Freezing point depression
Donma noktası düşümü                        Freezing point depression
Donma noktası ölçümü             Cryoscopy
Donma önler                                       Anti-freeze
Donuk                                                 Opalescent
Donuk ışıma                                        Opalescense
Donuk ışır                                           Opalescent
Donukluk                                            Opalescense
Doygunluk                                           Saturation
Doygunluk yüzdesi                               Percent saturation
Doygunsuzlaştırma                               Desaturation
Doymamış                                           Nonsaturated, unsaturated
Doymuş                                              Saturated
Doymuşluk                                          Saturation
Dökme                                                Decantation     
Dökmek                                              Decant
Döleş                                                  Placenta
Dölgöze                                              Gamete, zygote
Dölüt                                                   Fetus
Dönem                                                Period
Dönemsel                                            Periodic
Dönemsellik                                        Periodicity